- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตาบลวัดธาตุจานวน ๒๘ สาย (15/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๐ (15/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด (15/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตาบลวัดธาตุจานวน ๒๘ สาย (15/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๐ (15/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด (15/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นค.ถ.21-006 บ้านนาคลอง - บ้านสร้างประทายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.สท.8(ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/02/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาคาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2560 (15/02/2561)
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (15/05/2560)