- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการรอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (09/07/2561)
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/02/2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสามารถเข้าดูได้ในเวปไซต์ http://ranongpao.go.th/ หัวข้อประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (08/06/2560)