ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25/11/2564)
ประกาศประชาสัมพันช์ขอบเขตของงานจ้าง(TOR)และกำหนดราคากลางของการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 (10/09/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (09/09/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร(เพิ่มเติม) (16/07/2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางชาลี ถึงบ้าน นายเชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28/04/2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 1 เชื่อมซอยมิตรภาพม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28/04/2564)
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางหยด หนูหา ถึงบ้าน นางน้ำฝน วันทอง ม.2 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23/04/2564)
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นางสมจิต ช่อลำดวน ถึงบ่อปลาปลายนา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23/04/2564)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ (19/03/2564)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16/03/2564)