ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งระบบสูบน้าไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์) จานวน ๘ จุด วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๐ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕,๗,๘,๙,๑๐ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตาบลวัดธาตุจานวน ๒๘ สาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตาบลวัดธาตุจานวน ๒๘ สาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบ สน.สท.8(ส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นค.ถ.21-006 บ้านนาคลอง - บ้านสร้างประทายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาคาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด