ประกาศประกวดราคา สอบราคา
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการรอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองสามารถเข้าดูได้ในเวปไซต์ http://ranongpao.go.th/ หัวข้อประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด