ประกาศประชาสัมพันช์ขอบเขตของงานจ้าง(TOR)และกำหนดราคากลางของการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด