ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประชาสัมพันช์ขอบเขตของงานจ้าง(TOR)และกำหนดราคากลางของการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร(เพิ่มเติม) วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 1 เชื่อมซอยมิตรภาพม.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางชาลี ถึงบ้าน นายเชย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางหยด หนูหา ถึงบ้าน นางน้ำฝน วันทอง ม.2 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นางสมจิต ช่อลำดวน ถึงบ่อปลาปลายนา ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฟอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 25 x 32 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 25 x 32 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร (เพิ่มเติม) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านพงศธร หมู่ 7 บ้านพงศธร - ชินลาภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านพงศธร หมู่ 7 บ้านพงศธร - ชินลาภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางบัวคำ ชุมประวัติ ถึง นายจำนง ทอลมูลไพร หมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางบัวคำ ชุมประวัติ ถึง นายจำนง ทอลมูลไพร หมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ราคากลางของการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างโดมพร้อมเทพื้นบริเวณหน้าอาคารประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านกรมธรรม์ฉัตรแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พร้อมลาน คสล. วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พร้อมลาน คสล. จำนวน 1 โครงการ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลินิกผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย คสล. 2 ชั้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารคลินิกผู้สูงอายุ/ผู้พิการและศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย คสล.2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านประโดก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างอาคารคลินิกผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย คสล. 2 ชั้น วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารคลินิกผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารคลินิกผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกาย วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 โครงการก่อสร่างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 บ้านประโดก บริเวณภายในหมู่บ้าน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย บ้านนายสุเทพ คุ้ม 4 หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย นายเปิ้ล หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย ป้าจันทร์ หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยรวมพุทธรักษ์ หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอยรวมพุทธรัฏษ์ หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย ป้าจันทร์ หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ซอย นายเปิ้ล หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้าน นายสุเทพ คุ้ม 4 หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศและเอกสารจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ทะเบียนคุมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพงสธร-ชินลาภ บริเวณคุ้ม 3 บ้าน อ.นอม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมอแข บริเวณหมู่บ้านเจริญทรัพย์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว บริเวณหน้าลาดบัวขาว วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ บริเวณคุ้ม 3 บ้าน อ.นอม วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมอแข บริเวณหน้าหมู่บ้านเจริญทรัพย์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว บริเวณหน้าวัดลาดบัวขาว วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านพงศธร - ชินลาภ บริเวณ คุ้ม 3 บ้าน อ.นอม วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนโครงสร้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านสมอแข บริเวณหมู่บ้านเจริญทรัพย์ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสมอแข บริเวณ หมู่บ้านเจริญทรัพย์ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแผนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านลาดบัวขาว บริเวณ หน้าวัดลาดบัวขาว วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด