ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปี 62 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ลว.31 ก.ค. 62 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลว.31 ก.ค. 62 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ลว.31 ก.ค. 62 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง (ช้าง) เกาะกลางถนนหมื่นหาญ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้พันธุ์ไม้ สวนเฉลิมฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศโครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดน้ำผุ ผาน้ำตก สวนเฉลิมฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศเผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักรองปลัดเทศบาล วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 62 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน ท.2 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ลว. 31 ม.ค. 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯลฯ ลว.1 ก.พ. 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำเทอร์โบว์ ลว. 21 พ.ค. 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงทางสาธารณเดิม แยกถนนขุนศรีวิชัย วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนหมื่นประจญ ลว. 15 พ.ค. 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนมาลัยแมน ลว.15 พ.ค. 61 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศประมูลเช่าห้องสุขาตลาดสดเทศบาล 1 - 2 ลว. 23 พ.ค. 2561 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 2 ลว.16 ก.ค. 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ 2561 ลว.23 ก.ค. 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30 รายการ ลว.8 ส.ค. 61 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV)ฯลฯ ลว. 7 ส.ค. 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ e-bidding วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ปี 61 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ e-bidding วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ลว.20 ก.พ.2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในสวนเฉลิมฯ ลว. 14 ก.พ. 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดลานน้ำพุดนตรี ลว. 14 ก.พ. 2561 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ฯ ลว. 1 ก.พ. 61 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 8 จุด ลว.22 ส.ค.60 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องจอ LED ลว. 22 ส.ค. 60 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้า จำนวน 7 จุด ลว. 16 ส.ค.60 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง ลว. 16 ส.ค.60 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เบาะลม) ลว.10 ส.ค.60 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างไหล่ทาง ลว.4 ส.ค.60 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถสุขาเคลื่อนที่) ลว. 4 ส.ค.60 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ขายทอดตลาด ลว.1ส.ค.60) วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ สพ 52002/2224 ลว. 1 ส.ค.60 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 60 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี60 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด