สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ประจำปีงบประมาณ 2565 (e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านป้าขันถึงบ้านจ่าภิรมย์ ม.8 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านป้ารุณถึงอู่ช่างขาว ม.8 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยนิตยา ม.7 โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกผิวถนน ซอยอู่สามารถ ม.7 โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนตายาย ม.4 โดยคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หน้าบ้านนายณรงค์ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยมิตรภาพ 1 เชื่อม ซอยมิตรภาพ ม.4 (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจาก บ้านนางชาลีฯ ม.3 (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางหยดฯ ม.2 (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางสมจิตรฯ ม.1 (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยมิตรภาพ 1 เชื่อม ซอยมิตรภาพ ม.4 e-bidding วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางชาลีฯ ม.3 (e-bidding) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางหยดฯ ม.2 e-bidding วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสมจิตรฯ ม.1 e-bidding วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นางชาลี ถึงบ้าน นายเชย หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกสื(e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยมิตรภาพ 1 เชื่อมซอยมิตรภาพ ม.4 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นางหยดฯ ถึงบ้าน นางน้ำฝน วันทอง ม.2 ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางสมจิตฯ ม.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งตาข่ายกันนกพร้อมโครงเหล็ก ขนาด 25x32เมตร รพสต.สมอแข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่บ้านพงศธร หมู่ 7 บ้านพงศธร-ชินลาภ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด