ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.���������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(16 ราย)
11 (69%) 4 (25%) 1 (6%)
พ.ศ. 2561
(10 ราย)
8 (80%) 2 (20%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(4 ราย)
2 (50%) 2 (50%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)