ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.������������������������������������������������������������������������������������������ ���������.������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(8 ราย)
8 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(25 ราย)
25 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(71 ราย)
55 (77%) 8 (11%) 8 (11%)
พ.ศ. 2563
(66 ราย)
59 (89%) 7 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)