ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������.��������������������������������������������������������������������������������� ���������.���������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(16 ราย)
14 (88%) 2 (12%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(7 ราย)
7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(17 ราย)
13 (76%) 4 (24%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)