ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ประจำเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 5 ราย
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2564
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ หน่วยงาน (ไม่ได้เรียงคะแนน)
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2 กันยายน 2505 2. หรือผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลดอนแก้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเตรียมหลักฐาน 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงเท่านั้น) 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริงเท่านั้น) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริงเท่านั้น) ??สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด