ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยง ...
ประกาศเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยง ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการอบรม สร้างความปรองดองในท้องถิ่น ให้กับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 22 ก.ย.63 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการอบรม สร้างความปรองดองในท้องถิ่น ให้กับ อสม.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมทั้งการธำรงรักษาสถาบันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับประชาชน อสม.ได้นำไปขยายผลในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความปรองดองให้กับประเทศชาติ เชื่อมโยง ...
แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
ถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 ถ้วยแห่งความภาคภูมิใจของชาวสกลนคร ได้กฤษ์เปิดการแข่งขันในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หลังเก่า นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นาย ชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน ร่วมกันแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน สิรินธรคัพ ประจำปี 2563 เป็นการขับเคี้ยวกันระหว่างทีมตัวแทนทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดสกลนคร เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด