ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางผ่านเข้าในพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด