ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะ เก้าอี้ และรายการอื่น ๆ (04/09/2558)
สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส (04/09/2558)
สอบราคาซื้อห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา (04/09/2558)
สอบราคาจ้างจัดทำห้องเรียนมินิอิงลิชโปรแกรม (MEP) โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ (31/03/2558)