ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องคณะผู้บริหาร และห้องประชุมย่อย ชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/02/2559)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/02/2559)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงตกแต่งห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ชั้น 7 อาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/02/2559)
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาธนานุบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/02/2559)
สอบราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด CCTV System พร้อมติดตั้ง อาคารสำนักงานใหม่เทศบาลเมืองหนองคาย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม และภายในบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน (01/12/2558)
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองหนองคาย (03/11/2558)
สอบราคาซืือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกาารคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา และโรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง (26/10/2558)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ (16/09/2558)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกาีมีส่วนร่วมของครู ชุมชน นักเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน (11/09/2558)
สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สำหรับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียน (11/09/2558)