กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (03/12/2562)
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 (29/09/2560)