กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร (16/12/2562)
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2533 (16/12/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าตอนแทนจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552 (11/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 (10/10/2562)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2543 (10/10/2562)