โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างอํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  ประกาศ อบจ.ปราจีนบุรี ตามมาตรา 7 แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด