โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
ประกาศโครงสร้างการจัดองค์กร วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดเขียงใหม่ เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเขียงใหม่   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด