สัญญาอื่นๆ
สัญญาเลขที่ 220/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านสงิน ม.3 ต.นาเกียน เชื่อมบ้านผาปูน ม.7 ต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 92/2560 โครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED บริเวณเส้นทางระหว่างหน้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ถึงสะพานดอนจั่น และเส้นทางระหว่างสี่แยกข่วงสิงห์ ถึงสามแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2559 จำนวน 9 เดือน วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 39/2561 ซื้อขายเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ BLUE PRINT รุ่น BPS301 (A3) พพร้อมตู้รองรับเครื่อง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 211/2561 จ้างทำงานก่อสร้างกำแพงดินกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่ ป้องกันตลิ่งพัง บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก (เขต ทต.ทุ่งสะโตก) เชื่อมบ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง (เขต ทต.บ้านกลาง) อ.สันป่าตอง จ.ชม. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 212/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอเนกประกอบของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 11/2561 จ้างปฏิบัติงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเื่อการัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 10/2561 จ้างปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่ 9/2561 ตกลงจ้างที่ปรึกษา)ฏิบัติโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่เป็นเคลือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0047 บ้านแม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็กถึงบ้านสันป่ายาง ม.2 ต.บ้านสันป่ายาง อ.แม่แตง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4052 บ้านหลิม ม.1 ตำบลอมก๋อยถึงบ้านแม่หลองน้อย ม.2 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.ชม. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 35/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0009 บ้านทรายมูล ม.5 ต.เขื่อนผาก-หนองบัว ม.6 ต.แม่วาง อ.พร้าว จ.ชม. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ ถึงบ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 เชื่อมบ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 210/2561 จ้างทั่วไปตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 38/2561 ซื้อขายผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ยี่ห้อ มอสกอน 10 ที ชนิดเม็ด ขนาดเม็ดละ 1 กรัม (บรรจุแผงละ 4 เม็ด) (บัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2560 ลำดับที่ 23 รหัส 14000009) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4065 บ้านแพม ม.16 ต.ช่างเคิ่งถึงบ้านพุย ม.2 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง-บ้านทรายแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.ชม. วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 204/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 3/1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 208/2561 จ้างตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง องค์การบริหฟารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 201/2561 โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561 จ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อสำรวจความึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 30/2561 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ HINO 500 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 207/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 2 ชั้น บ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ม.7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2561 จ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 209/2561 จ้างทำโครงการรปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันปง ม.5 ต.สันทรายเชื่อมบ้านขามสุ่ม ม.6 ต.สันทรายเชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.ชม. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 200/2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านศาลา โดยดำเนินการกั้นห้องใต้ถุนอาคารกาญจนาภิเษก และไฟฟ้าภายในอาคาร โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 202/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างต่างๆ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 203/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอประชุมราชวดี ลีลาวรรณ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเลขที่่ 206/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 หลัง บ้านเลขที่ 95/22 และบ้านเลขที่ 2 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเช่าเลขที่ 36/2561 เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในโรงผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตใต้) บ้านเด่นสารภี ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 199/2561 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 198/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ณ รร.แม่อายวิทยาคมฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2561 โครงการจัดซื้อจัดวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ้านพร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่งเชื่อมบ้านแม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 197/2561 โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ความจุไม่น้อยกว่า 20000 ลิตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2561 จ้างผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการ (โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย อบจ.ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งยกเลิกสัญญาเลขที่ 161/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองบัว ม. ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เชื่อม บ้านทา ม.4 ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.ชม. วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 196/2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญเลขที่ 195/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330/1-2 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.ชม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 338/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.7 ต.แม่แตงเชื่อมบ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 319/2561 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 194/2561 จ้างทำงานโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ้านเมืองกื๊ด ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1259/2561 สัญญาเช่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางขึ้นดอยสุเทพโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 192/2561 จ้างทำงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ประจำปี 2561 บริเวณบ่อฝังกลบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2561 งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง-บ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8 ต.ป่าตุ้ม-บ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 190/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดู่ ม.11 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวาน อ.หางดง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 193/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่นเชื่อมบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2561 จ้างผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27/2561 ตกลงซื้อขายวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตั้ง) ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 191/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่เหนือ ม.3 ต.หนองควายเชื่อมบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2561 จ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 189/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหว ม.6 ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านสันปู่เลย ม.9 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 188/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านดอนแก้ว ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.ชม. วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 187/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันมะเกี๋ยง ม.6 ต.สำราญราษฎร์เชื่อมบ้านป่าบง ม.4 ต.แม่คือ บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5 จ้างที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว๊บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 184/2561 จ้างเหมาจัดทำห้องปฏิบัติการพิจารณาผลการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ภายในอาคารศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2561 จ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มรูปแบบ การเข้าถึงเว๊บไซต์ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2 โดยวิธีเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 186/2561 จ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4054 บ้านแม่ใจเหนือ ม.8 ต.เวียง-บ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.ชม. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 176/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรายเชื่อมบ้านทุ่งกอลาน ม.10 บ้านลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 175/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่า ม.3 บ้านขัวโก ม.5 บ้านท่าเดื่อ ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.ชม. วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 183/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ารวมใจ ม.7 ต.สันกลาง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านน้ำบุ่น ม.10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 181/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุงเชื่อมบ้านท่าสองแคว ม.3 บ้านท่ามะขาม ม.5 บ้านล้องปู่หม่น ม.11 บ้านปิงน้อย ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 164/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าปู ม.11 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวางเชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม. วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 185/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งต้นงิ้ว ม.11 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.ชม. เชื่อมบ้านพะนอคี ม.10 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาก่อสร้างเลขที่ 133/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.ชม. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาก่อสร้างเลขที่ 134/2561 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสานนิมิตรบ้านป่าตึงน้อย ม.1 บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องเชื่อมบ้านตลาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาก่อสร้างเลขที่ 168/2561 จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วแลน้อย ม.10 ต.บ้านแมเชื่อมบ้านน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.ชม. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 140/2561 จ้างทำงานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกำแพงเชื่อมบ้านหม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.ชม. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 143/2561 จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเขียว ม.5 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริมเชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชม. (ถนนถ่ายโอน อบจ.เชียงใหม่ สาย ชม.ถ.1-0026) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 182/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าแงะ ม.5 บ้านน้ำแพร่ ม.2 ต.ตลาดขวัญเชื่อมบ้านป่าดู่ ม.1 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. ด้วยวยิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 174/2561โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงขี้เหล็ก ม.9 ต.มะขามหลวงเชื่อมบ้านดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 177/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 179/2561 โครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวงหมายเลข 1284 ตอนแยกทางหลวงเลข 1009 ขุนกลาง-ขุนวาง กม.0+000 - กม.3+000 บ้านขุนกลาง ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง-บ้านขุนวาง ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.ชม. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 173/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซ.1 ชุมชนเจริญทรัพย์ บ้านป่าแป๋-โรงวัว ม.7 ต.หางดง (เขต ทต.แม่ท่าช้าง) เชื่อมบ้านแม่ขัก ม.5 ต.หางดง (เขต ทต.หางดง) อ.หางดง จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 169/2561 โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสหกรณ์ ม.2 ต.บ้านสหกรณ์เชื่อมบ้านออนหลวง ม.6 อ.แม่ออน จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2561 งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0052 บ้านหนองตุ้ม ม.1 ต.เวียง อ.ฝาง-บ้านโล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.ชม. วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 172/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านซาง ม.4 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านดง ม.9 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 178/2561 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าวฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 347/2560 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่เชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 344/2560 จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังสิงห์คำ ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบข่า อ.หางดง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 343/2560 จ้างเหมาตัดตแต่งกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งให้กับโรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2560 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งให้กับโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก และโรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 345/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี ม.16 บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 342/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล ม.5 บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ั อ.สะเมิงเชื่อมบ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 341/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง ภายในโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 340/2560 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขกเชื่อมบ้านยาส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 338/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.7 ต.แม่แตงเชื่อมบ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทขิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 336/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.1 ต.สันป่ายางเชื่อมบ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 333/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4316 บ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 331/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสายบ้านเปียงหลวง ม.11 เชื่อมบ้านแปกแซม ม.6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2560 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2560 สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4034 บ้านแม่ก๊ะลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่-บ้านแม่ฮ้องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2560 สัญญาซื้อขายเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 - บ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 13/2560 สัญญาซื้อขายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2560 สัญญาซื้อขายและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับ สำนักการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 109/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านกองบอด ม.11 บ้านแม่หงานหลวง ม.1 ต.ปางหินฝนเชื่อมบ้านแม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 108/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านกอกน้อย ม.8 บ้านแปะ ม.7 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.ชม.เชื่อมบ้านกอกหลวง ม.5 ต.แม่นาจร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 107/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านข่วงเปาใต้ ม.6 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 106/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.ชม. เชื่อมบ้านหนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 105/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ และตัดหญ้าไหล่ทาง สายทางหมายเลข 1317 บ้านต้นดู่ ม.3 ต.บวกค้างเชื่อมบ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.สันทรายมูล อ.สันกำแพง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 104/2560 โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านวัดจันทร์ ม.3 เชื่อมบ้านสันม่วง ม.2 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 103/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยการปรับเกรดผิวทางลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ถนนสายบ้านปางเกี๊ยะ ม.11 บ้านแม่สะต๊อบ ม.3 ต.แม่ศึกเชื่อมบ้านแม่หงาน ม.1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 100/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนนชินาประภาศรี บ้านสี่แยกน้อย ม.6 ต.ข่วงเปาเชื่อมบ้านน้ำลัด ม.13 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2560 สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ้านเมืองกื๊ด ม.1 ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2560 สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้าสต๊อก ณ ศูนย์เก็บวัสดุบ้านเด่นสารภี ม.6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.ชม. วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 326/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออนเชื่อมบ้านปางป่าไร่ ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 60/2560 สัญญาซื้อ-ขายวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0019 บ้านแม่ยะ ม.5 บ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 328/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่สูนน้อย ม.3 ต.แอม่สูนเชื่อมบ้านห้วยงูใน ม.5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 218/2560 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ปี 2559 เพื่อดูแลบำรุงต้นราชพฤกษ์ จำนวน 1,316 ต้น บนถนนถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ริมถนนเลียบทางรถไฟ (Local road) ฝั่งตะวันตก จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 217/2560 จ้างเหมาเิดนระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 216/2560 โครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แผ่นดิน" ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 215/2560 โครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED ณ บริเวณเส้นทางระหว่างหน้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงสะพานดอนจั่น และเส้นทางระหว่าางสี่แยกข่วงสิงห์ ถึงสามแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 214/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่สายทางหมายเลข 1013 ตอนบ้านกาด-แม่วิน บ้านกาด ม.5 ต.บ้านกาดเชื่อมบ้านสบวิน ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 213/2560 จ้างเหมาบูนรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ชม.2012 บ้านจ้องใต้ ม.4 ต.ชลาดใหญ่เชื่อมบ้านม่วงโตน ม.4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 210/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่นเชื่อมบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 19/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ทะลบ (หย่อมบ้านห้วยเมี่ยง) ม.1 ต.แม่ทะลบเชื่อมบ้านหนองป่าซาง (หย่อมบ้านห้วยน้ำดิบ) ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 18/2560 จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ชม.4017 บ้านแม่ใจใต้ ม.7 ต.เวียงเชื่อมบ้านลาน ม.5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 17/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตุงลอย ม.4 ต.อมก๋อยเชื่อมบ้านหนองอึ่ง ม.7 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2560 จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย ชม.3013 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2560 จ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกัลยาณิวัฒนา บ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ตะละม้ง ม.7 บ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 บ้านแม่ตะละกลาง ม.3 บ้านสบแท่แดดหลวง ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านแม่ชา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.ชม. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 13/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันถนน ม.6 ต.ป่าตุ้มเชื่อมบ้านขานสุ่ม ม.2 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบ่อสลี ม.6 บ้านทุ่ง ม.5 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านกองก๋อย ม.1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองแสะ ม.8 บ้านแม่แต ม.6 ต.แม่แฝก อ.สันทรายเชื่อมบ้านต้นขาม ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสบวิน ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วางเชื่อมบ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2560 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองหนองผึ้งถนนสายบ้านกลาง ม.3 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2560 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำฝาง ซอย 9 ชุมชนสันต้นแหน ม.5 ต.แม่ข่า (ทต.บ้านแม่ข่า)เชื่อมบ้านหนองอ้อม ม.11 ต.แม่ข่า (ทต.แม่ข่า) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27/2560 จ้างเหมาขยายผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพระนอน-หนองแฝก บ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้งเชื่อมบ้านหนองแฝก ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2560 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่หาด บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง อ.เวียงปหง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านกำแพงงาม ม.3 ต.หางดง (เขต ทต.หางดง) เชื่อมบ้านป่าแป๋ ม.7 ต.หางดง (เขต ทต.แม่ท่าช้าง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2560 จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียมบ้านต้นผึ้ง ม.9 บ้านศาลา ม.11 และบ้านหนองสะเรียม ม.15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใกม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันกับตองเหนือ ม.8 ต.สารภี (เขต ทต.สารภี) เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1189 บ้านสันกับตองเหนือ ม.8 ต.สารภี (เขต ทต.ยางเนิ้ง) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเ้ลขที่ 22/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 21/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะลวงนอก (หมวดห้วยเต๋ยพัฒนา) ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริมเชื่อมบ้านสันป่าตึง ม.3 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 209/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงสาย 107 บ้านวังจ๊อม ม.4 ซอย 37 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อมทางหลวงสาย 107 เลี่ยงเมือง บ้านศรีสะอาด ม.15 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 207/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี 2560 สำหรับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 206/2560 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยแม่มูต ม.6 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 205/2560 โครงการซ่อมแซมความชำรุดเสียหายของอาคารอเนกประสงค์สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพลน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่204/2560 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330/5 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 203/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตถนนเลียบแม่น้ำปิง บ้านแท่นคำ ม.1 ต.บ้านหลวงเชื่อมบ้านท่าศาลา ม.3 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 201/2560 จ้างเหมารถปรับอากาศเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยเดินทางไป-กลับจากสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่-พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพมหานคร และ/หรือ ตามจุดที่ได้กำหนด จำนวน 3 รอบ ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 200/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขกเชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 526/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังลุง หมูที่ 3 ตำบลฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมูที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้างเลขที่ 499/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 8/2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 527/2560 โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าสัก หมูที่ 9 ตำบลหนองแฝก เชื่อมบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 524/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น เชื่อมบ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 523/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมูที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 438/2560 โครงการจ้างเหมาจดตกแต่งดอกไม้สด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 417/2560 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และแต่งสถานที่ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง และบริเวณโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 380/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสถานที่โดยการปลูกต้นดาวเรือง บริเวณกองบิน 41 เพื่อรองรับการออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 534/2560 ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ใหม่พัฒนา ม.6 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ เชื่อม บ.เด่นห้วยเดื่อเด่นไชย ม.9 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 532/2560 ซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง4.00เมตร ยาว15.00เมตร ข้ามลำห้วยแม่ตะละ บ.แม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1349 (สะเมิง-บ.วัดจันทร์) ต.แม่นาจร อ.แม่จแจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 346/2560 การจจ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 529/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านห้วยหินดำ ม.3 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด เชื่อม บ.หนองบัวคำ ม.5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 61/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย บ.ท่า ม.2 ต.ปงตำ(เขต ทต.ไชยปราการ) - เขต ฐงป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ(เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/ จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบจ.ชม. ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 59/2560 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองห่าย ม.1 บ้านหนองห่ายสามัคคี ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทองเชื่อมบ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 58/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเกี๊ยะนอก ม.1 เชื่อมบ้านบ่อแก้ว ม.5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านห้วยหอย ม.19 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 57/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอมลอง ม.2 เชื่อมบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 ต.แม่สาบเชื่อมบ้านป่าลาน ม.4 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 533/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 521/2560 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลิม หมู่ที่ 1 บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย เชื่อมบ้านสงิน หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 519/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคันคลองชลประทาน เข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้วว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 60/2560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สูน - บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 55/2560 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 515/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 56/2560 วัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก-บ้านเมืองกึ้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 54/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญราษฎร์ - บ้านยางทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 507/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ เชื่อมบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 512/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 511/2560 โครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวง หมายเลข 10 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 510/2560 จ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.3162 บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล - บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ต.กึ๊ดช้าง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 506/2560 โครงการปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 456/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ.โค้ง ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 455/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ.สบงสย ม.5 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 449/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.เวียงแหง ม.4 (หมวด9) ต.เมืองแหง เชื่อม บ.ปางป๋อ ม.5 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 419/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.แม่ป๋าม ม.3 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชื่อม บ.ผาหลวง ม.14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 357/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ลวงเหนือ ม.4- บ.ข้างน้ำ ม.7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อม บ.ดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 397/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองบัวคำ ม.5 (หย่อมบ้านอำนวยสุข) ต.ท่าเดื่อ เชื่อม บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 345/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงงานคัดแยกขยะ สนง.อบจ.ชม. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 333/2560 จ้างปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณพลับพลาที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยลาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 507/2560 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 49/2560 ซื้อขายรถบริการซ่อมอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU แบบ 2 ประตู 3.0 Ddi Z M/T รุ่น 4JJ1-TCX จำนวน 1คัน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 360/2560 จ้างตัดกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 359/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแหย่ง และบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 494/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 56/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแม่แว ม.2 เชื่อมบ้านปางขุม ม.1 เชื่อมบ้านยั้งเมิน ม.3 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านปางตอง ม.7 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 55/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แมม ม.9 ต.ป่าแป๋เชื่อมบ้านม่อนเงาะ ม.5 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 54/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านปางขุม ม.1 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านขุนสาบ ม.6 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 53/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงปา บ้านเชียงหมั้น ม.15 บ้านแพะเศรษฐี ม.16 บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอนเชื่อมบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 51/2560 โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านหนองแดง ม.6 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านเมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 491/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 462/60 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 453/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 50/2560 โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านแม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านแม่หอย ม.12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 324/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 417/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์เครื่องมือกล ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 320/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 53/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 318/2560 โครงการจ้างเหมากาอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคงเชื่อมบ้านเกาะ ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 492/60 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านแอ่น เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 465/2560 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 464/2560 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไชยสถาน ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 463/2560 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองเย็น ม.2 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 358/2560 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา เชื่อมบ้านสบสา - หนองฟาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 352/2560 จ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดภายในโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 451/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา เชื่อมบ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 40/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 49/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำน้ำแม่แจ๊ะบ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านห้วยขมิ้น ม.17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (แห่งที่ 1) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 39/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตงลงขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1 - บ้านร้องเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยโป่งสะแยนบ้านห้วยบะบ้า ม.5 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านโป่งสะแยน ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 47/2560 โครงการจ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านห้วยปู ม.5 เชื่อมบ้านโป้กกะโล้ง ม.1 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 357/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 436/2560 จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้สด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 46/2560 โครงการจ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านขุนแม่รวม ม.1 เชื่อมบ้านแม่ละอูป ม.3 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 36/2560 ผู้ซื้อตงลงซื้อและผู้ขายตกลงขายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ชม.ถ1 - 0030 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย บ้านต้นแกว๋น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 45/2560 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านแม่แดด ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านแม่หอย ม.12 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 434/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ต.เวียง เชื่อม บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 44/2560 โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำน้ำแม่แจ๊ะ บ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านห้วยขมิ้น ม.17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 498/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ขะปู ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ.ม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 356/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 497/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.งิ้วเฒ่า ม.8 ต.แม่สาบ เชื่อม กิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 43/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำปิง บ้านแม่ก๋อน ม.2 ต.ทุ่งข้าวพวงเชื่อมบ้านโป่งอาจ ม.5 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 496/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชม.ถ.1-0039 บ.แม่ขาน ม.1 ต.แม่สาบ เชื่อม บ.ห้วยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 42/2560 โครงการก่อสร้างราลระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงคำ ม.3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริมเชื่อมบ้านสันคะยอม ม.10 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 490/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยกลางบ้าน ม.4 ต.กองแขก เชื่อม บ.กิ่วสะแวก ม.9 ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 355/2560 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อมบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 489/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.สบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อม บ.นายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 41/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อลอดเหลี่ยมสำเร็ปรูปถนนสายบ้านร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง ม.11 ต.ร้องวัวแดงเชื่อมบ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกำแพง) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขท่ 427/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2021 (ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ต.สันกำแพง (เขต อบต.สันกำแพง) เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 488/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.โหล่งปง ม.4 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม เชื่อม บ.ขุนแปะ ม.12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 450/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.กองลมใหม่ ม.10(หน้าหล่าย) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชื่อม บ.เมืองน้อย ม.1 ต.เวียงน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 448/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.เวียงแหง(สะพ่นท่าเวียง) ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ.เวียงน้อย ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่436/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อมซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร จำนวน2แห่ง บ.แม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ.แม่สบแม่ผาปู ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 353/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking 2017) ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 434/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ.ขุนแม่รวม ม.1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ.แม่ชา ม.2(ทางหลวงหมายเลข 1088) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 430/25650 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วิเวก ม.8 ต.หนองหาร เชื่อม บ.โปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 418/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรังบดอัดแน่น บ.ปางมะเยา(หย่อมห้วยต้นโชค) ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชื่อม บ.ผาแดง ม.14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 50/2560 ซื้อขายเครื่องปรับอากาศ 36700 BTU จำนวน 2 เครื่อง และ 18500 BTU จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 38/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อผู้ขายตกลงขายสารเคมีพ่นกำจัดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 447/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.เรือร้องคำ ม.12 ต.ป่าแดด เชื่อม ถ.ปากซอย5 บ.วรุณนิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 439/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปางควาย ม.9(ปากทางเข้าหมู่บ้าน) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชื่อม บ.ปางกลาง ม.6 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 438/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.กองลม(ธาตุปุกกู่ข้าว) ม.2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ.เมืองน้อย ม.1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 428/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ.ห้วยเขียดแห้ง ม.5 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ.โปงสะแยน ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 412/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.เชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว(เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม บ.โรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว(เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 405/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ.แม่จร ม.20 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ.ห้วยส้มป่อยใหม่ ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 386/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.1317 บ.สันต้นดู่ ม.3 ต.บวกค้าง เชื่อม บ.หัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 385/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.3013 บ.แม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อม บ.ห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 384/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หนองโป่ง ม.2 ต.ท่ากว้าง เชื่อม บ.น้ำโจ้ ม.6 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 42/2560 ซื้อขายเต็นท์โครงสร้างเหล็กทรงโค้ง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 40/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านพระธาตุเจดีย์ ม.13 ต.แม่แฝกใหม่ (เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว)เชื่อมบ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 457/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หัวดง ม.7, บ.ไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง เชื่อม บ.ท่าสองแคว ม.3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 425/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ท่าสะแล ม.11 ต.เวียง อ.ฝาง เชื่อม บ.ป่าแดงอภิวัฒน์ ม.9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2561 งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0020 บ้านปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็ก-บ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 170/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชื่อมบ้านดงป่าลัน ม.2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 415/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ห้วยทราย ม.3-บ.หัวฝาย ม.5 ต.ห้วยทราย เชื่อม บ.นาหึก ม.1-บ.สะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 334/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสถานที่น้ำพุร้อนสันกำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 47/2560 ซื้อขายรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2ล้อ จำนวน 2คัน ยี่ห้อ"POWERPACW รุ่น CV302D-III เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 349/2560 จ้างเหมาบรูณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 39/2560 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านหห้วยบะบ้า ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 35/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คะ บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 38/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกันดินลำห้วยแม่ศึก บ้านต้นตาล ม.5 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ข้างถนนสาย ชม.2149 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ม.13 ต.สบเปิงเชื่อมบ้านหนองบัวน้อย ม.1 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่เชื่อมบ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหารเชื่อมบ้านวิเวก ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 34/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริ บ้านตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญษเลขที่ 35/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านวัดจันทร์ ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านเมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2560 ซื้อขายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัด CCTV FULL HD ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่สำคัญของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านห้วยขมิ้น ม.17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่33/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายซื้อขุดซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.ยางครามเชื่อมบ้านสันนกแก้ว ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 505/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นป่าตัน หมู่ที่ 7 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เชื่อม บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญเลขที่ 429/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ.แม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม ทางหลวงหมายเลข1349(สะเมิง-บ้านวัดจันทร์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 424/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน23 ซ้าย บ.น้ำบ่หลวง ม.2 ต.น้ำบ่หลวง เชื่อม บ.ป่าตัน ม.4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 32/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประทับภายในพื้นที่พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 423/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ไร่พัฒนา ซ.1 ม.8 ต.แม่ปูคา เชื่อม บ.หม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 201/2559 จ้างเหมาตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเลขที่ 417/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.แพะพัฒนา ม.8 ต.สันมหาพน เชื่อม บ.หมวกหมื้อ ม.1 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.สันมหาพน)เชื่อม บ.ทุ่งสีทอง ม.10 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่อตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้างเลขที่ 504/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบงตันเชื่อม บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 417/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.สันคะมอก ม.1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อม บ.สันยาว ม.2 ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่งนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 414/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ.หนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข เชื่อม บ.เหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 411/2560 โครงการปรับปรุงตกต่งภูมิทัศน์ทางเข้าและบริเวณโดยรอบพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 408/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.7, บ.แม่เตี๊ยะ ม.3 ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคริซูนอก ม.5 บ้านแม่ขะปู ม.3 บ้านห้วยน้ำจาง ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านห้วยหอย ม.19 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่มเชื่อมบ้านม่อนยะ ม.3 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 407/2560 โครกงารจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หินเหล็กไฟ ม.4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง เชื่อม บ.อมลาน ม.5 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 493/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านแอเอาะ หมู่ที่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 406/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทุ่งปูน ม.10 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ.ดอยแก้ว ม.2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 29/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 404,000. บาท วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเลขที่ 401/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย เชื่อม บ.นากบ ม.2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 467/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกลี่ยผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมมบ้านโป่งลมแรง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 9/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยงู ม.1 บ้านประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋งเชื่อมบ้านห้วยบง ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 466/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 บ้านแม่มู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 400/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยฝาง ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ.หนองปลาสวาย ม.2 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 459/2560 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อบาดาล บ้านห้วยงู หมูที่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 393/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย เชื่อม บ.ดงเย็น ม.15 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 382/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน เชื่อม บ.วังหลวง ม.4, บ.แปลง5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 443/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านกองลม หมู่ที่ 2 (บ้านหล่ายหน้า) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 302/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ณ ศูนย์เครื่องจักรกล สนง.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 290/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนง.อบจ.เชียงใหม่(ส่วนแยกเขตใต้) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 440/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูงรังบดอัดแน่น บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านน้ำบ่อใหม่) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 284/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนง.อบจ.เชียงใหม่(ส่วนแยกเหนือ) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 420/2560 จ้างเหมาโครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อมซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลแจ่มหลวง เชื่อมบ้าน โบ๊กกะโล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ.ใหม่กองทราย ม.6 ต.สันต้นหมื้อ-บ.หลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 5/2560 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 47/2560 ซื้อขายรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2ล้อ จำนวน2คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น CV302D-III เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 46/2560 ซื้อขายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน1คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น PAT100S เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 413/2560 จ้างเหมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 410/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.สันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา(เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ.สันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา(เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 409/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.เลียบน้ำปิง บ.วังหมุ้น ม.4 ต.สันโป่ง เชื่อม บ.ซาง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 404/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 391/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถิ่นสำราญ ม.3 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ.แปลง4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเลขที่ 83/2560 ซื้อขายกระสอบทรายจำนวน 80,000 ใบ เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 388/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 399/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ก่อเก๊า ม.4 ต.ทุ่งต้อม(เขต ทต.ทุ่งต้ม) เชื่อม บ.ไร่ ม.5 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 495/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ ขนาด 2 ชั้น เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 387/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.แปลง8 ม.2, บ.วังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ เชื่อม บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่น้ำตกแม่ลาดบ้านมหาธาตุ ม.4 เชื่อมบ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 381/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.วังหม้อ ม.1, บ.ห้วยทรายมูล ม.4, บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 403/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินคลุกบดอัดแน่น บ.ต้นผึ้ง ม.17 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ.ห้วยส้มป่อยใหม่ ม.8, บ.ห้วยส้มป่อย ม.4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 461/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อพะแวน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 394/2560 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.เลียบคลองชลประทาน บ.ร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า เชื่อม บ.ดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 80/2560 ซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน2รุ่น วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 7/2560 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีค้ำ ม.8 ต.สันทรายเชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 396/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นจัดสรร ม.3, บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงป่าลัน ม.3 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อมบ้านแม่มาลัย ม.2 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2560 จ้างจัดกิจกรรมตามโครงการ 1st ศฟืืฟ ณืะำพืฟะรนืฟส ฉ้นรพ ฉนทยำะระรนื 2016 โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 392/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย เชื่อม บ.ท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/2560 จ้างเหมาก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำพร้อมเครื่องยกเพลา และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชฃ่อง บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่าเชื่อมบ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวานเชื่อมบ้านจอมทอง ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 3/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบวาก ม.7 ต.แม่นาจรเชื่อมบ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองธาร ม.1 ต.บ้านทับเชื่อมบ้านไร่ ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบงาย ม.5 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 69/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 68/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแปลง 4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 67/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 402/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าเหีบง ม.5 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน)เชื่อม บ.ป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 66/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝาง ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสวาย ม.10 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 371/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ.แม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม.11 ต.หนองแหย่ง เชื่อม บ.ศรีวังธาร ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 80/2560 ซื้อขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน2รุ่น วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 65/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผาเชื่อมบ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 64/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้ว (เขต ทต.ดอยแก้ว) เชื่อม บ้านดอยแก้ว ม.2 ต.ดอยแก้ว (เขต ทต.จอมทอง) จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 398/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สายเลียบคลองชลประทาน ซ.2 ขวา 21ซ้าย สายบ้านขุนคง ม.5 ต.ขุนคง เชื่อม บ.สันทราย ม.7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 370/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าก้าง ม.2 ต.สันป่าเปา เชื่อม บ.ร้องสัก ม.1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 63/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้วเชื่อมบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.สบเตี๊ยะ (ดอยโตน) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 62/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านหนองปู ม.3 บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 362/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.โล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อม บ.ป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 361/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ.แม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 62-1/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 390/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.หนองปู ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า, บ.วังหลวง ม.4 ต.ท่าดื่อ อ.ดอยเต่า เชื่อม บ.แม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 389/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.โท้ง ม.2, บ.ห้วยริน ม.6, บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 61/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 45/2560 ซื้อขายรถขุดตีนยางพร้อมใบมีดตัดดินด้านหน้า จำนวน1คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น PP80E-IX เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง จำนวน1คัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 60/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านป่าขาม ม.3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 43/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5199 บ.ทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย-บ.วังฟ่อน ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 460/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แวน หมู่ที่ 3 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ 454/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 452/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศร หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เชื่อมสะพานข้ามน้ำกวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 446/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่แคะ (ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชื่อม บ้านปางกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 445/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองลม (น้ำบ่อส้ม) หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง เชื่อม บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 89/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กถนนสายบ้านวิเวก ม.8 ต.หนองหารเชื่อมบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 88/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะเชื่อมบ้านแม่เตาะ ม.11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 444/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นดอยดินแดง บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง เชื่อม บ้านปางป้อ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 87/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าบง ม.1 ต.แม่นะเชื่อมบ้านแม่ก๊ะ ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 441/2560 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 86/2560 จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างแบบผิวทางพาราเคฟซีล (Type 3) ถนนสายบ้านริมวาง ม.9 บ้านทุ่งปี้ ม.5 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านน้ำต้น ม.6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 85/2560 จ้างเหมาจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบลริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 433/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ต.แม่คะ เชื่อม บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 432/2560 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธิ หมู่ที่ 8 ต.แม่คะ เชื่อม บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 84/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอยเชื่อมถนนบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 83/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิงเชื่อมบ้านโป่งไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 471/2560 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร เชื่อมบ้านแพะห้วงบง หมู่ที่ 8 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 82/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแม่ตูบ ม.9 บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่มเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 426/2560 รับจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง เชื่อม บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 81/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแม่บวนเหนือ ม.8 บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่งเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชีัยงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 80/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 5 ม.3 บ้านดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านผาจุก ม.8 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 315/2560 จ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2 บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอนเชื่อมบ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการ "ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ" จำนวน610 ต้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนโครงการในพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 383/2560 จ้างโครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 313/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวางเชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 378/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชม.2116(ถนน อบจ.) บ.ตุ๋ม ม.11 บ.น้ำแพร่ เชื่อม บ.ฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 376/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน7คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรม สัมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 307/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะเชื่อมบ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 363/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ.ช่างทอง ม.7 ต.สุเทพ เชื่อม บ.ป่าเป้า ม.10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 79/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านน้อย ม.1 บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 379/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.เหล่าป่าฝาง ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ.ป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 78/2560 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านักข้าราชการอวงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330/1-2 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ตามโครงการ "ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ" จำนวน610ตัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนโครงการในพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 77/2560 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.15 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่าก่อม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 76/2560 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดต่อไม้ยางนาและผูกมัดสลิงต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 44/2560 ตกลงซื้อขาย Hotmix จำนวน365ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2142 บ.แม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก-บ.สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 75/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา-บ้านผาจุก ม.8ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านดอยหลวง ม.4 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 41/2560 ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบกระบะเท้าย จำนวน8คัน เป็นยี่ห้อ "ฮีโน่" รุ่น FG8JF1D-JJT มีกำลัง240 แรงม้า ชนิด6ล้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง จำนวน8คัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 74/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายโปงทุ่ง ม.5 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่ลาน ม.3 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 73/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านถิ่นสำราญ ม.1 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่380/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ.เวียงทอง ม.25 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ.ใหม่หนองหอย ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่377/2560 รับจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าห้า ม.9, บ.แม่ผาแหน ม.6, บ.ริมออน ม.3 ต.ออนใต้ เชื่อม บ.ใหม่ ม.10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 72/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านหนองบัวคำ ม.5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านห้วยดินดำ ม.3 ต.นาคอเรือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 71/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกน้อย ม.8 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองม่วน ม.4 บ้านแม่นาจร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 70/2560 จ้างเหมาโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุขเชื่อมบ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 374/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หัวริน ม.11 บ.บ้าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ.ริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่354/2560 เหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2560 ณ จ.ชลบุรี จ.ระยองและ จ.ฉะเชิงเทรา รวม5วัน จำนวน9คัน วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 369/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.21 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) บ.ช่างคำน้อย ม.4 ต.บ้านแหวน เชื่อม ถ.สายหางดง-ท่าขี้เหล็ก บ.น้ำโท่ง ม.2 ต.แม่สบข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 259/2560 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทง สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ระยะที่1 ตอนที่3 สายตะวันออกและตอนที่5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่เชื่อม บ.ปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 375/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง บ.มะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ.ขุนคง ม.2 ต.มะขามหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 373/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระนอน-หนองแฝก บ.เชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ.หนองแฝก ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 4/2560 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 372/2560 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย3 บ.หัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล(เขต ทต.สันกำแพง)เชื่อม บ.ร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 421/2560 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรงผิวจราจรลูกรัง บ้านแม่คะละเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่เอ๊าะ หมู่ 10 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 305/2560 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดตกแต่งสถานที่เพื่อถวายการต้อนรับ ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงเรียนศรีเนห์รู หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 366/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.3005 บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ เชื่อม บ.โป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 365/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร สายชม.2072 บ.ศรีวารี ม.8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อม บ.หนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 364/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ.บงตัน ม.5 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2560 สัญญซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ สำหรับนั่งหรือเก็บของได้เป็นกระบะสำเร็จรูป รวมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์รีโว่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รุ่นสมาร์ทแคบ จำนวน 4 คัน ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 317/2560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก(ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา ม.9 ต.หนองแก๋วเชื่อมบ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 316/2560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองดงจากบ้านคันธรส ม.13 ต.หนองตองเชื่อมบ้านวัวลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 314/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวงเชื่อมทางหลวงชนบท ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 312/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560-เดือนกันยายน 2560 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 311/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.2084 บ้านหนองผึ้งเหนือ ม.1 ต.หนองผึ้งเชื่อมบ้านเจดีย์เหลี่ยม ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 310/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร ถนนสายทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 306/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 291/2560 จ้างปรับปรุงป้ายความปลอดภัยบนทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 290/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร ถนนสายอุทยานหลวงราชพฤกษ์-ไนท์ซาฟารี เชื่อมบ้านฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 379/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วางเชื่อมบ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 44/2560 สัญญาซื้อขาย Hotmix จำนวน 365 ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2142 บ้านแม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 41/2560 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 8 คัน เป็นยี่ห้อ "ฮีโน่" รุ่น FG8JF1D-JJT มีกำลัง 240 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ 7,684 ซีซี แบบดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 15,000 กก. เพื่อใช้ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามโครงการ "ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ" จำนวน 610 ต้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนโครงการในพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 383/2560 โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อจ่ายค่าปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นศูนย์กีฬาและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 378/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สาย ชม.2116 (ถนน อบจ.)บ้านต๋ม ม.11 บ้านน้ำแพร่เชื่อมบ้านฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 376/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ ในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หลักสูตร "เทคนิคการทำงานเป็นทีมและการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์กร" ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 363/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7 ต.สุเทพเชื่อมบ้านป่าเป่า ม.10 ต.แม่เหี่ยะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 105/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านวังลุง ม.3 ต.ฮอดเชื่อมบ้างโค้งงาม ม.7 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ช่วง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 158/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่น้ำตกแม่ลาด บ้านมหาธาตุ ม.4 เชื่อมบ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 167/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อมบ้านวิเวก ม.8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต.หนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2561 สัญญาซื้อขายรถบรรทุกชานต่ำ ชนิด 10 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 171/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้นเฮือด ม.8 บ้านดอนไฟ ม.12 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย ม.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 113/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้างดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อเชื่อมบ้านแปลง 1 ม.2 บ้างแปลง 4 ม. 3 ต.มือกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายที่ 22/2561ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316 บ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 160/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านเหมืองผ่า ม.1 บ้านท้องฝาย ม.2 บ้านหัวดง ม.3 บ้านเกาะ ฒ.4 ต.ริมเหนือเชื่อมบ้านร้องเกิด ม.7 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 156/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันป่าดื่อ ม.8 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านปากกอง ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 161/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เชื่อมบ้านทา ม.4 ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 147/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านนากบ ม. 2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 165/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตปากซอย 2 บ้านวรุณนิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหี่ยะเชื่อมบ้านร้องเรือคำ ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 163/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่สะลาบ ม.7 ต.ชมภูเชื่อมบ้านฮ่องกอก ม.9 ต.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 153/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระเชื่อมบ้านป่าไผ่ ม.4 ต.บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 157/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคงเชื่อมบ้านเกาะ ม.3 ต.สบข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 162/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต ซ.เทศบาล 29 บ้านเหมืองงาย ม.2 ต.เมืองงาย (เขต ทต.เมืองงาย) อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย (เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ำ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 65/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านบวกห้า ม.18 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 166/2561 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านดงป่างิ้ว ม.7 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันกอเ้ก็ต ม.10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 112/2561 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปู ม.1 ต.ทา่าตอนเชื่อมบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 61/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ยะน้อย ม.18 ต.บ้านหลวงเชื่อมบ้านขุนตะ ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 132/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ขะปู ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 155/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยทรายขาว บ้านหนองไหว ม.12 ต.แม่แฝกเชื่อมบ้านวังขุมเงิน ม.7 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 139/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านแพะ ม.10 ต.ออนใต้เชื่อมบ้านวังธาร ม.1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญเลขที่ 3/2561 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 159/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านปางขี้เหล็ก ม.1 บ้านทุ่งป่าคาใต้ ม.8 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2561 สัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4000 Ansi Lumens ยี่ห้อง GYGAR รุ่น B-40 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 121/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอัดบดแน่น สายโปงทุ่ง - บ้านอ้อ บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 137/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะเยา ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านผาแดง ม.14 ต.สันทราย อ.ำพร้อม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 135/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายมูล ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 128/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ้านปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 151/2561 โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.5079 บ้านหนองยาว ม.7 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญเลขที่ 154/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านม่วงพี่น้อง ม.4 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันห่าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 152/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านเมืองกื๊ด ม.1 ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 149/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านสันทราย ม.12 ต.สันปูเลยเชื่อมบ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 148/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านบวกครกเหนือ ม.8 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 116/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอนเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 146/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 หลัง บ้านเลขที่ 330/9 และ บ้านเลขที่ 329 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 107/2561 บัญทึกท้ายสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสองแคว ม.7 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านสันป่าก่อ ม.2 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 107/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสองแคว ม.7 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านสันป่าก่อ ม.2 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 118/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านแปลง 2 ม.1 ต.มืดกาเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 131/2561 จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งงาม ม.7 ต.หางดงเชื่อมบ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 136/2561 จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่น ม.7 ต.นาคอเรือเชื่อมบ้านห้วยทราย ม.4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 122/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายแม่พะนาย บ้านตาลใต้ ม.3 ต.บ้านตาลเชื่อมบ้านดงดำ ม.5 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 19/2561 สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหม่กองทราย ม.6 ต.สันบวกหมื้อ - บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 142/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้านมอญ ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพงเชื่อมบ้านสันพระเนตร ม.4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 145/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าธาร ม.9 ต.ดอนเปาเชื่อมบ้านห้วยหยวก ม.7 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 141/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านแฝดหมายเลข 16 เลขที่ 3/2 ถนนป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 130/2561 โครงการจ้างเหมางาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 123/2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำเชื่อมบ้านป่าแปดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 126/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านมืดกา ม.17 ต.อินทขิลเชื่อมบ้านเป้า ม.4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 100/2561 โครงการก่อสร้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู ม.1 ถึงบ้านประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋งเชื่อมบ้านห้วยงู ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 101/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าแดง ม.8 ต.บ้านโป่งเชื่อมบ้านหนองครก ม.10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 92/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูคากลาง ม.6 ต.แม่ปูคาเชื่อมบ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 109/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายโป่งทุ่ง-แม่เจียงฮาย บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านกองวะ ม.4 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 129/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระธาุปู่ก่ำ บ้านสบงาย ม.5 ต.สบงายเชื่อมบ้านห้วยแก้ ม.5 ต.ท่งข้าวพวง อ.เชียงดา จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 124/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยคำ บ้านกองลม ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 95/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านหลังท่อ ม.1 บ้านเด่น ม.7 ต.นาคอเรือเชื่อมบ้านห้วยทราย ม.4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 117/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ผนังก่อซีเม็นต์บล็อก ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 120/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอย 4 บ้านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็นเชื่อมป้านป่าไผ่ ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 127/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอดเชื่อมบ้างบงตัน ม.5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 97/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) ม.9 บ้านขุนสาบ ม.6 ต.แม่สาบเชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 บ้านใหม่ประชาชื่น ม.8 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 60-1/2561 โครงการปรังปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอักแน่นบ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.ป้านโฮ่ง จ.ลำพูม วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 17/2561 จัดซื้อวัสดึก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4081 บ้านป่าติ้ว ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง ถึง บ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น่ำบ่อหลว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 125/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโฮ่งใน ท.2 ต.แม่แรมเชื่อมบ้านแม่แอน ม.4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 77-1/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 18/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพนักงานและเครื่องเย็บกระดาษ (กองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 119/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างเจียง ป่าฝาง ม.18 ต.ช้างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เชื่อม บ้านห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 98/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านน้อย ม.1 บ้านบงตัน ม.5 บ้านห้วยน้ำริน ม.6 ต.บงตันเชื่อมบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 110/2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะ ม.3 ซ.6 ต.สบแม่ข่าเชื่อมบ้านแพะ ม.9 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 115/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านเด่นฮ่อม ม.9 บ้านห้วยเต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านแม่ตะละ ม.8 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 114/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทรายเชื่อมบ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 87/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขกเชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 104/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเมืองกลาง บ้านเมืองกลาง ม.11 ต.บ้านหลวงเชื่อมบ้านแม่กลางป่าปู ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 111/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายแม่ตูบ-ผาช่อ บ้านแม่ตูบ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเฒ่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2560 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผ฿้ง ถนนสายบ้างกลาง ม.3 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 351/2560 โครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 10 ห้อง โรงเรียนแม่อายพิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 458/2560 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อบาดาล บ้านริมออน ม.3 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 58/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 57/2560 การซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อง RICOH MP2004exSP สำนักการช่าง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 212/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่าเชื่อมบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 223/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่สายทางเลีบยทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก และตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 227/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 248/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 251/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 253/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย" วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 261/2560 จ้างเหมาจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะหนองบวกหาด โซน A1-A4 ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 262/2560 จ้างเหมาจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะหนองบวกหาด โซน B และ C ตามโครงการจัดกิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 263/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดนางงามบุปผชาติและการประกวดนางงานบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 280/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก (เขตใต้) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 281/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก (เขตเหนือ) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 282/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางสายทาง ทล.1317 บ้านต้นดู่ ม.3 ต.บวกครก-บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 283/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณภายในพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ (บริเวณพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 284/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณถนน ชม.3162 บ้านปากกว้าง-บ้านแม่ตะมาน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 285/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ บริเวณถนน ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 288/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า-ออกและรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 291/2560 จ้างปรับปรุงป้ายความปลอดภัยบนทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 292/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 293/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวาบบังคมพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระยะที่ 2 จำนวน 6 รอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 301/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 303/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปริศนา เนตรศิลป์) บ้านเลขที่ 95/2 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 305/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และตัดหญ้าไหล่ทางสายทาง ชม.2033 ชื่อสายทางบ้านน้อย-บ้านร้อยพร้อม ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 308/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ, ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และบริเวณรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 309/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางอมรรัตน์ ธรรมมา) บ้านเลขที่ 505/1 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 323/2560 จ้างเหมาตกแต่งด้วยประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนา ภายในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรนุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 325/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/4 บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งยกเลิกสัญญาเลขที่ 334/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผาเชื่อมบ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 337/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานตามโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมพระธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี2560 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 339/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริมเชื่อมบ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 346/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายยุทธนา บุญมาก) บ้านเลขที่ 330/10 ม.3 ต.ดอนแก้ว อำแม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 348/2560 จ้างเหมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ประจำปี 2560 โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 520 ต้น ณ ถนนสายแม่ขะจาน-สันป่ายาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม.2142) ระยะทาง 7,000 เมตร วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 350/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่สายทางหมายเลข 1013 ตอนบ้านกาด-แม่วิน กม.8+330-กม.28-330 บ้านกาด ม.5 ต.บ้านกาดเชื่อมบ้านสบวิน ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 368/2560 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนทางแยกถนนสายทางเลียบรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ต.วันเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 437/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางเมตตา ไชยมณีวรรณ) บ้านเลขที่ 97/7 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 442/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านป่างควาบ ม.9 ต.เมืองแหงเชื่อมบ้านปางป๋อ ม.5 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 502/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสวาก ม.7 บ้านแม่วาก ม.6 บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่นาจรเชื่อมบ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 508/2560 จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้รับบริการหลังที่ 1-4 ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 509/2560 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 516/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคำ ม.4 ต.แม่่คะเชื่อมบบ้านโป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 517/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชื่อมบ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 518/2560 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 520/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสายทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี จ.เชียง ใหม่(สี่แยกกองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 108/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แม่แจ่มเชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 94/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4091 บ้านป่าเดื่อ ม.1 ต.ขัวมุงเชื่อมล้องปู่หม่น ม.11 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 96/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านดงดำ ม.5 ต.ฮอด อ.ฮอด เชื่อมบ้านวังหม้อ ม.4 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 102/2561 โครงการก่อสร้างลานแอลฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำอำเภอดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย(เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 93/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม ม.1 เชื่อมบ้านล้องเดื่อ ม.4 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 99/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 ต.แมาสาบเชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 49/2561 โครงการตัดดินไสล์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรพร้อมซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรจำนวน 1 แห่ง บ้านห้วยบะบ้า ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านน้ำส่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 103/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุขเชื่อมบ้านดอนชื่น ม.24 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 51/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 19/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 18/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สำนักการศึกษา องค์กำารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดสอนมัลติมีเดีย) โรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 13/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2560 การจัดซื้อผ้าห่ม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 2/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 5/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 91/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 1-4 สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อบจ.ชม. ม.7 ต.สันมหาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 90/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ขรก. อบจ.ชม. เลขที่ 327 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 74/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างปางควาย ม.6 ต.แม่งอนเชื่อมบ้านต้นส้าน ม.6 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 89/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านยั้งเมิน ม.3 บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิงเชื่อมบ้านแม่แดด ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาฯ จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 84/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากว้าง ม.15 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2561 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง-บ้านทรารยแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 71/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก ณ บ้านทุ่งสีทอง ม.10 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อมบ้านบวกหมื้อ ม.11 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 88/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าบง ม.1 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2561 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่ทรายคำ ม.8 บ้านโปงพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านตาดน้อย ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 6/2561 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 86/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่างเคิ่งบน ม.12 ต.ช่างเคิ่ง(เขต ทต.แม่แจ่ม)เชื่อมบ้านต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเคิ่ง(เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 85/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นจัดสรร ม.. ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่าเชื่อมบ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 46/2561 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่ป่าไผ่ ม.11 บ้านดอยป่าไผ่ ม.15 ต.แม่คะเชื่อมบ้านหนองอ้อม ม.11 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 76/2561 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านบนนา(หย่อมบ้านก๋องแพะ)ม.14 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่ ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 57/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่สันตึง ม.8 ต.ข่วงเปาเชื่อมบ้านน้ำตกแม่กลาง ม.10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 73/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านขุนแปะ(หย่อมบ้านป่ากล้วย)ม.12 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ)ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 4/25661 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 83/2561 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้มเชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 17/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในรายการทุกทิศทั่วไทยกับ อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม2560ถึงกันยายน 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 78/2561 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลโครงไม้ไผ่ ขนาด 4.88 x 9.76 ม. สำหรับโรงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 18/2561 จ้างเหมาจัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ เล่าเรื่องล้านนากับ อบจ. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 81/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่สารภี ม.4 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ม.11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 77/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 56/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอัดบดแน่นบ้านสบงาย ม.5 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 60/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญยาเลขที่ 80/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านมหาธาตุ ม.4 ต.แสนไหเชื่อมน้ำตกแม่ลาดบ้านใหม่มะกายอน ม.3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 70/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสันดวงดี ม.1 ต.แสนไหเชื่อมน้ำตกแม่ลาดบ้านใหม่มะกายอน ม.3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 69/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านปางป๋อ ม.5 ต.แสนไห อ.เวียงแหงเชื่อมบ้านกองลมใหม่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 82/2561 จ้างทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสบสอย ม.7 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านนากบ ม.2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 72/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรมเชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 58/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยม่วง ม.10 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 53/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 สายลำพูน-เชียงใหม่ระหว่าง กม.170-093ถึง กม.181-686 ต.สารภี ต.ยางเนิ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภีและ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 52/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/26 บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 55/2561 จ้างทำโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/2 บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 67/2561 การจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันห้าง(หย่อมบ้านมะเพือง) ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านขุนสรวย ม.12 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 51/2561 การจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 75/2561 การจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกาเชื่อมบ้านห้วยมะเพือง ม.2 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,900.00 ม. หนา 0.15 ม. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 63/2561 จ้างทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านชัยสถาน ม.7 ต.มะลิกาเชื่อมบ้านห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 15/2561 สัญญาตกลงซื้อขายรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว จำนวน 1 คัน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 62/2561 จ้างทำการปรับปรุง(ิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยลึก ม.6 ต.ปิงโค้งเชื่อมบ้านหนองแขม ม.11 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 64/2561 จ้างทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านหัวทุ่ง ม.14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 79/2561 จ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่สว่างอารมณ์ ม.21 ต.ดอยหล่อเชื่อมบ้านโทกเสือ ม.18 ต.ดอยหล่อเชื่อมบ้านโป่งจ้อ ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่14/2561 การจัดซื้อระบบไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ(จำนวน 13 ชุด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่66/2561จ้างปรัปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านทุ่งท่อ ม.2 ต.สองแควเชื่อมบ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 59/2561 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาแตกร้าว วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 50/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแดงอภิวัฒน์(หย่อมบ้านจะโต๊ะ) ม.9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านโป่งถืบ(บ้านทรัพย์ตะเคียน) ม.105 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 48/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่ทรายคำ ม.8 บ้านโปงพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านตาลน้อย ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 (กิจกรรมจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย 13/2561 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316บ้านโรงวัวหมู่ที่5 ต.แม่สาย-บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 57/2561 จ้างทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตุ้มหมู่ที่1ต.เวียงเชื่อมบ้านโล๊ะหมู่ที่1 ต.สันต้นหมื้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 44/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน การเตรียมงาน สถานที่ การจัดเตรียมพิธีเปิด การจัดนิทรรศการ การตกแต่งสถานที่จุดบันทึกภาพที่ระลึกและการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาดำเนินงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 11/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4054 บ.แม่ใจเหนือ ม.8 ต.เวียง ถึง บ.เปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 29/2561 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 10 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 29/2561 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 10 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
สัญญา เลขที่ 41/2561 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 27-2561 โครงารจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 10/2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ.พร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ.แม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 19-2561 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 12/2561 ตกลงขายวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 45/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.เชียงใหม่ บ้านแฝดหมายเลข 16เลขที่ 3/3 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 42/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรและสายไฟฟ้าใต้ดินของระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกนางเนิ้ง ถนนหมายเลข106(ต้นยาง) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 1/2561 ซื้อขายคอมพิวเตอร์ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญา เลขที่ 23/2561 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ประจำปี 2560 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 01/2561 จ้างดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 03/2561 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณทางเข้าหอประชุม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ฯ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 04/2561 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเลขที่ 39/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2015 บ.ป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์-บ.ยางทอง ม.4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2561 การเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่ บ.ป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 02/2561 จ้างเหมาก่อสร้างเสาธง ภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 08/2561 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน พร้อมกำแพงกันดิน บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก เชื่อมบ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาซื้อขาย เลขที่2/2561 โครงการซื้อขายชุดซ่อมซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน 1ชุด วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2561 โครงการซื้อขายรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง(Asphalt Paver) จำนวน 1 คัน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2561 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2561 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือนความปลอดภัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/25561 ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตันฯ จำนวน 2คัน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านแม่แดดน้อย ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่ชา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2561 จ้างเหมาตัดตอนต้นไม้ยางนายืนต้นแห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่แห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2561 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้น อบจ.ชม. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอ๊าะ บ.แม่ตะละเหนือฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 
สัญญาเลขที่ 38/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2142 บ.แม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก-บ.สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ยาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 37/2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรพร้อมติดตั้งป้ายความปลอดภัย บนทางหลวง ถนนสาย ชม.ถ.1-0012 บ.สันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา เชื่อม บ.คายใน ม.2 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2561 ซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษา) อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-0030 บ้านสันป่าสัก ม.11 บ้านต้นแกว๋น ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 19/2561 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 28/2561 ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่ บ.ป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 8/2560 จ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 526/2560 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลุูกรังบดอัดแน่น บ้านวังลุง ม.3 ต.ฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 11/2561 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ พื้นที่ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 33/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพักข้าราชการ อบจ.ชม. ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 500/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านใหม่ปูเลย(สันขวาง) ม.19 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 499/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2561 โครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED จำนวน 2ป้าย ได้แก่ บริเวณสี่แยกศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่ จำนวน1ป้ายและบริเวณสี่แยกรินคำ เชียงใหม่ จำนวน1ป้าย วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2561 จ้างทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่9 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 35/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2016 บ้านโป่ง ม.2 เชื่อม บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2561 จ้างตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้างตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าวฯลฯ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 1/2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติตามโครงการ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2561 ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น4(อาคารแก้วขวัญกาสะลอง)และปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอนขี้เหล็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2561 จ้างงานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-1011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง-บ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8 ต.ป่าตุ้ม-บ้านสหกรณ์แปลง2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 34/2561 งานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปูเลย-บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 32/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่-บ้านแม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 03/2561 จ้างเหมาดูและรักษาความสะอาดประจำอาคารสำนักงาน อบจ.ชม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2561 เหมางานตีเส้นจราจร ชม.ถ.1-0103 บ้านสันต้นแหน ม.3 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด-บ้านปูคาเหนือ ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 36/2561 ตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว ฯลฯ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
สัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 16/2561 จ้างเหมาตัดตอนต้นไม้ยางนายืนต้นแห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่แห้งตาย ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิดเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว โดยเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย เชียงใหม่ - ลำพูน วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 514/2560 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี ต้นตาลที่ล้มทับรั่วและอาคารของประชาชน และผูกมัดสลิดเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว ณ บริเวณเทศบาลตำบลยางเนิ้งเชื่อมตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 360/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
สัญญาจ้างเลขที่ 335/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี ติดป้ายหมายเลขต้นยาง และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 304/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 246/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว เชื่อมบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 254/ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงให วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 255/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ 330/ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 256/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ตำบลแม่คะเชือมหมู่ที่ 11 บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 257/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 258/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 260 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมบ้านขุนสรวย หมู่ที่ 14 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 
สัญญาจ้างเลขที่ 252 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาวางมเชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 249/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 250/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 241 2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ศาลเจ้าพ่อเมืองเวียงแหง หมู่ที่ 4 เชื่อมวัดเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 244/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 บ้านดอนชื่น หมู่ที่ 24 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้าน 3 หลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแควือำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 245/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนชื่น-วัดเก่าบ้านเราป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 247/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 243/ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่ง(สามแยกบ้านจำ)หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 242/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งพังด้วยกล่องตาข่ายบรรจุหินใหญ่ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 
สัญญาจ้างเลขที่ 235/2560 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยหก ม.5 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 237/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโปง ม.6 บ้านท่ายาว ม.11 ต.ป่าไผ่ เชื่อมบ้านแม่ฮักพัฒนา .9 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 238/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 239/2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกแม่ลาด บ้านแม่หาด ม.1 ต.นามน ม.7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 240/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองยาว ม.4 เชื่อมศาลเจ้าพ่อเมืองเวียงแหง ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 229/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านโป่งถืบ (ตาดน้อย) ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง เชื่อมตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 230/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโป่งใน ม.15 ต.เวียง เชื่อมบ้านหนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 232/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสันป่าเหียง ม.1 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านห้วยหก ม.11 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 231/2560 ก่อสร้างถนนคสล. ถนนสาย ชม3013 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 233/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่แพม ม.3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านห้วยน้ำดัง ม.5 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 234/2560 จ้างเหาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังมะริว ม.2 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านป่าข้าวหลาม ม.7 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 228/2560 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการงานไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 226/ 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง เชื่อมถนนเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านดอยคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 225/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลีเชื่อมบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 224/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 3 บ้านป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 222 ทับ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ตำบลฮอดเ ชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 
สัญญาเลขที่ 219/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ลานหลวง ม.3 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านแม่หลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 208/2560 ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยแม่อมลอง บ้านอมลอง ม.2 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 202/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอยแก้ว เชื่อมบ้านแม่ใหม่ห้วยเฮี๊ยะ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 102/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 95/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านหนองปลาสวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 96/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 98/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร เชื่อมบ้านผาละปิ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 99/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านกองกาน หมู่ที่ 7 บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ศึก เชื่อมบ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 94/2562 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบจ.เชียงใหม่ ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 93/2562 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบจ.เชียงใหม่ ในรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับ อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 91/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า เชื่อมบ้านตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเลขที่ 90/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ม.6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 97/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 163/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7 ต.สุเทพเชื่อมบ้านป่าเป่า ม.10 ต.แม่เหี่ยะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด