ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาแหลมไผ่ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้านถึงศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บของบริเวณหลังที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก หมู่ที่2 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 2 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานต์ พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทำการ อบต.นครสวรรค์ออก หมู่ที่ 2 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าโรงคลุมเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่1 บ้านเกาะเห็ด วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายบริเวณหลังวัดถือน้ำ - แม่น้ำเจ้าพระยา (บ้านไผ่ล้อม) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณทางสาธารณะของหมู่บ้านเชื่อมต่อท่อลอดถนนสายชุมแสง(225) บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 6 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกส์พร้อมคันหินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 2 ตำบลนครสรรค์สวรรค์ออก รอบฟุตบอล 11 คน และไฟฟ้าส่องส่วาง จำนวน 4 แห่ง วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... เชื่อมโยง
รถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จํานวน ๑ คัน   ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการดาดคอนกรีต บริเวณคลองเกาะเห็ด (เพิ่มเติม) หมู่ที่ 1 บ้านเกาะเห็ด   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด