ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน 45 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ขนาด 2 หัวก๊อก จำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 5 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 23 คัน 192 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุการเกษตร โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ้างดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชุมชน OTOP ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปทุมวาปี - บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 3.70x14.50 ม.จำนวน 1 ป้าย ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ล้อยางพร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก แบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 160 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดฯ) จำนวน 18 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำไตรมาสที่ 1 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำไตรมาสที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดินถึงบ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.50x4.00 เมตร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส จำนวน 6 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จ เพิ่มเติม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง (กองพัสดุฯ) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับปรับปรุงห้องทรงงานที่ใช้ในการเตรีมรับเสด็จฯ ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุ) จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดฯ จำนวน 16 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อแกใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลปทุมวาปี-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองพัสดุ) จำนวน 12 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 คัน จำนวน 75 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) กง-6886 สน. ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถมินิบัส จำนวน 6 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 การจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อรถบรรทุก 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด-บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339-บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ตำห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักาาถนนฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อปั้มน้ำไดโว่ 3 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องเจาะดินเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 ซื้อรถประชาสัมพันธ์ 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 จ้างเหมาพนักงาน 18 อำเภอ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซื้อรถประชาสัมพันธ์ 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-62-0031 จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ อะไหล่ สำหรับบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด-บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่แก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.2023 บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุว่อมบำรุงรักษาถนนฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พร้อมติดตั้ง 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339- บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย สน.2023 บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน 37 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องบดระเอียดเศษวัชพืช ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาทำป้ายห้องประชุม ห้องทำงานของสำนักช่างและสติ๊กเกอร์ จำนวน 4 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 40 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมน้ำ สะพานเหล้กข้ามคลอง และศาลาทรงปั้นหยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 36 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20 คัน 47 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า นายกฤษฎา บิดร ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 13 คัน รวมรายการซ่อมแซม 90 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายนันทพงศ์ วงค์เตชะ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายยุทธนา แก้วภิรมย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายอ่อนตา กันยามาศ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายนอรันดร์ นามสมบูรณ์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายอนุชิต ทัพละม่อม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายกรณ์ หน่อรินทร์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายสีวิลัย อาญาสูญ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายนพพล แก้ววิหาร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายชิดณรงค์ รื่นเริง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายใผ่สีทอง วงษ์สีดา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายรังสิทธิ์ ถาระสา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายภาคภูมิ ศรีวงศ์ษา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายวชิรวิทย์ อุตรี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายณัฐดนัย ม่อมพะเนาว์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายฤทธิเกียรติ พรหมแสง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายอนุเชษฐ์ นพคุณวงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายวีระวัฒน์ ศรีอาจ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายวีรเดช อุตศาสตร์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาคนงานทั่วไป นายชาติชาย ดาโอภา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายนวฤทธิ์ คำตะลบ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายพุฒิพงศ์ นามนนท์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายวัชราวุฒิ เศรษฐสิงห์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายภูวนัฐ ทองใส ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายชนะชน พรหมสาขา ณ สกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายเทพปรากรณ์ ทีคอโงน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายอรรถชัย ชาชุมวงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายภูมินทร์ อินทรติยะ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายจำรัส บุษบงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายเชษฐา เจริญกุล ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายธนกร อินานันท์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายวโรดม ภูละคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายพงษ์พัฒน์ หาญมนตรี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายสมพรศักดิ์ ไชยะโส ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายศราวุฒิ ดวงเคน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายเอกพล ชาติชำนิ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายรณชัย หนาดเสน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายนิพนธ์ ตะโกสีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายอนันต์ วนาชัย ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ นายณรงฤทธิ์ นครธรรม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา นางสาวจุฑารัตน์ ผ่านสุวรรณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ถา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา นายกิตติพร เนตรมุงคุณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสัตยา ใยวังหน้า ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นายทักษ์สินทร์ แดงท่าขาม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นายภัทรพล พันธ์อั้ว ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นางสาวอัยดา มังสาหุด ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นายปิยะณัฐ โคตรตาแสง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ นายยุทธพงศ์ สีเหลือง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยวิศวกรโยธา นางสาวนลินทิพย์ วิรัสวา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า นายพงศ์พิสุทธิ์ ห่มซ้าย ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมา ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า ว่าที่ ร.ต.วิษณุพงศ์ สุดจิต ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงห้อง ผอ.สำนักช่าง,ห้องส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และห้องฝ่ายสาธารณูปโภค ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน 8 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 5 ราบยการ 1โครงการ ... เชื่อมโยง
แจ้งยกเลิกดำเนินการจัดจ้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสะอาด - บ้านอ่างคำค้อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ่แก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ยกเลิกดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 2339-บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 45 รายการ (สำนักงานเลขานุการฯ) ... เชื่อมโยง
ประกาศและเอกสารประกวดราคา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการสถานีพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สน.2033 บ้านอากาศ - บ้านหนองสามขา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม - บ้านส้งเปลือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ตำบลโนนหอม-บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.5276 บ้านสี่แยก -บ้านเม่นน้อย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสาย สน.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22 - บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว - บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ซื้อแอลกอฮอล์ (ชนิดน้ำ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (Covid-19) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามแยกพิทักษ์ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ - บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 จ้างเหมารถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองสาธารณสุข) จำนวน 10 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแฮดหมู่ที่ 4 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร - บ้านดินจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ หมู่ที่ 11 อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน. 07241 แยกถนนบ้านคำข่าน้อย - บ้านนาดี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4026 บ้านแพด - บ้านท่างาม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ - บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพรรณา - บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 จ้างปรับปรุงเคาน์เตอร์ห้องผู้บริหาร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ (กองสาธารณสุข) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อน้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่นตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4026 บ้านแพด - บ้านท่างาม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว ถึงบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.1-0004 บ้านผักคำภู - บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก,อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ - บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2035 แยกทางหลวงหมายเลข 2229 - บ้านดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7 ตำบลดงชน - บ้านหนองห้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง - บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง-บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 2 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.3055 บ้านเหล่าผักใส่ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4054 บ้านสามแยกพิทักษ์ - บ้านหนองทุ่ม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ - บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุ) จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบงใต้ - บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด - บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4094 ทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.2023 บ้านสันติสุข - บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.07230 บ้านผักคำภู - บ้านอูนโคก อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน - บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 89 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดน - บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเติ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร - แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลคำสะอาด-บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223-บ้านคำผักแพรว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.2035 แยกทางหลวงหมายเลข 2229-บ้านดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเสาขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน-บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 ตำบลโคกศิลา จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.5276 บ้านสี่แยก-บ้านแม่นน้อย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดแฮด หมู่ที่ 4 อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร - บ้านดิจี่ หมู่ที่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 2339-บ้านม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสาย สน.2018 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านนาเหมือง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายสีวิลัย อาญาสูญ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างทำสติ๊กเกอร์กรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง - บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกหนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแค หมู่ที่ 2 ตำบลค้อใต้-บ้านหนองกุง หมู่ที่ 8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงชนบท สน.2013 - บ้านม่วงไข่น้อย หมู่ที่ 9 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงจันทู หมู่ที่ 2 ตำบลคำสะอาด-บ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุฯ) จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22- บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างค้อ - บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนแพง หมู่ที่ 19 ตำบลหนองสนม-บ้านส้งเปลือยสาม หมู่ที่ 13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3205 บ้านตองโขบ - บ้านม่วงไข่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ( สำนักปลัดฯ) จำนวน 23 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4023 บ้านนาจาร - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลคำสะอาด- บ้านโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยโนนจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลพรรณา-บ้านท่าสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมและสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4098 บ้านปลาโหล-บ้านนาแยง อำเภอวาริชภูมิ,อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ-บ้านสร้างแก้วสมานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7 ตำบลดงชน- บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง-บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหัวลากเทเลอร์ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-2465 สน.จำนวน 1 คัน 6 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 คัน 13 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็กทรงโค้งพร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ จำนวน 30 หลัง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.07241 แยกถนนบ้านคำข่าน้อย-บ้านนาดี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.2033 บ้านอากาศ-บ้านหนองสามขา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกหมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ ถึง บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.4074 บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย-บ้านขุนภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง-บ้านสร้างหิน หมู่ที่ 3 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.4073 บ้านคอนสวรรค์ - บ้านโนนสว่าง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายกา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม - บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ในกองสวัสดิการสังคม 11 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บสำรวจข้อมูลการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำอำเภอ 18 อำเภอ และพนักงานประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ สำนักช่าง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 6 ตำบลธาตุ-บ้านหินเหิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บสำรวจข้อมูลการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำอำเภอ 18 อำเภอ และพนักงานประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาสรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังปลาเซือม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพน-บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามโครงการแก้ปัญหามูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 4 เตา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง-บ้านโคกสีไค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลบงใต้-บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.07230 บ้านผักคำภู-บ้านอูนโคก อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223-บ้านคำผักแพรว หมู่ที่ 9 ตำบลโนนหอม อำเภอเมือวสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเติ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร-แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2218 จังหวักสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.4094 ทางเข้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.1-0004 บ้านผักคำภู-บ้านนาขาม อำเภอกุดบาก อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง-บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข22-บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสงตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลคำสะอาด - บ้านดงต้อง หมู่ที่ 6 ตบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบัวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสว่าง-บ้านบะหัวเมย หมู่ที่ 2 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวักสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำสะอาด-บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บสำรวจข้อมูลการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำอำเภอ 18 อำเภอ และพนักงานประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อพรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานดอนขาม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองลาด-บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง-ประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย-บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง-บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า (ว่าที่ ร.ต.วิษณุพงศ์ สุดจิต) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (นางสาวนลินทอพย์ วิรัสวา) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (นายปิยะณัฐ โคตรตาแสง) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (นายภัทรพล พันธ์อั้ว) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (นายทักา์สินทร์ แดงท่าขาม) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (นางส่วอัยดา มังสาหุด) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (นายยุทธพงศ์ สีเหลือง) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (นายกฤษฎา บิดร) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา (นางสาวจุฑารัตน์ ผ่านสุวรรณ) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา (นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ถา) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา นายสัตยา ใยวังหน้า ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป นายกิตติกร เนตรมุงคุณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายยุทธนา แก้วภิรมย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายนันทพงศ์ วงค์เตชะ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า 2 เดือน ว่าที่ ร.ต.วิษณุ ศรีจำปา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายนพพล แก้ววิหาร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายชิดณรงค์ รื่นเริง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายกรณ์ หน่อรินทร์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายไผ่สีทอง วงษ์สีดา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายรังสิทธิ์ ถาระสา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายภาคภูมิ ศรีวงศ์ษา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายวชิรวิทย์ อุตรี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายณัฐดนัย ม่อมพะเนาว์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายอภิสิทธิ์ โต๊ะชาลี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายอนุเชษฐ์ นพคุณวงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายวีระวัฒน์ ศรีอาจ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายวีรเดช อุตศาสตร์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาคนงานทั่วไป 2 เดือน นายชาติชาย ดาโอภา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายวโรดม ภูละคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายภูวนัฐ ทองใส ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายอนันต์ วนาชัย ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายสมพรศักดิ์ ไชยะโส ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายรณชัย หนาดเสน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายเทพปรากรณ์ ทีคอโงน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายเชษฐา เจริญกุล ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายเชิดพงษ์ ไผ่พงษ์ขำ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายอรรถชัย ชาชุมวงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายณรงฤทธิ์ นครธรรม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายธีระวัฒน์ ชาชุมวงศ์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายเอกพล ชาติชำนิ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายธนากร อินานันท์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายศราวุฒิ ดวงเคน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายพงษ์พัฒน์ หาญมาตรี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายจำรัส บุษบงค์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายนิพนธ์ ตะโกสีย์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายประดิษฐ์ ศรีบุตรดี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายปรีดา มาศรีวาท ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 เดือน นายสำราญ ผาสุข ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 6 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกหนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน 4023 บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 - บ้านขุนภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 17 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองมันปลา เขตเทศบาลนครสกลนคร-บ้านนาแก หมู่ที่ 5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวักสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 22- บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลสว่างแดนดิน - บ้านเตาไห หมูที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมะขามป้อม หมู่ที่ 5 เขตเทศบาลตำบลธาตุนาเวง ถึงชุมชนมะขามป้อม (ขวัญตาล) เขตเทศบาลนครสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัหสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซื้อเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามโครงการแก้ไขปัญหามูลฝอยติดเชื้อที่ต้นทางด้วยเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม - บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงโน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 การซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบหลังเตี้ยเบาะนั่งและพนักพิงบุด้วยฟองน้ำ จำนวน 20 ตัว ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุฯ) จำนวน 27 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บสำรวจข้อมูลการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำอำเภอ 18 อำเภอ และพนักงานประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเก็บสำรวจข้อมูลการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำอำเภอ 18 อำเภอ และพนักงานประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สน.4098 บ้านปลาโหล - บ้านนาแยง อำเภอวาริชภูมิ, อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลธาตุ- บ้านฮ่องไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สน.2023 บ้านสันติสุข- บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลบ้านนางเติ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอพูพาน-บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (วัดป่าอุดมธรรมวนาราม) ตำบลบ้านนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวักสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 11 ตำบลโนนหอม-บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนแพง - บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาด วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 พัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนตลาดกลางเพื่อการเกษตร อำเภอพังโคน และพัสดุคงเหลือจากการรื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 6 ซุ้ม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพังโคน-บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสว่าง-บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 22- บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 6 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำบ้านโพนบก หมู่ที่ 8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4023 บ้านนาจาร-บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดจาน หมู่ที่ 7 ตำบลแพด-บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ-บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำประมง หมู่ที่ 4 ตำบลสว่าง - บ้านเชิงชุม หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ บ้านกุงศรี หมู่ที่ 9 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคันชา หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุทอง - บ้านโคกสีไค หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 บ้านหนองลาด-บ้านดอนส้มโฮง หมู่ที่ 2ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน-บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง-บ้านประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2023 บ้านสันติสูข-บ้านห้วยน้ำเที่ยง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านางเติ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน-บ้านหนองค้า หมู่ที่ 2 (วัดป่าอุดมธรรมวนาราม) ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย-บ้านนากับแก้ หมู่ที่ 5ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2009 บ้านดงบัง-บ้านโพธิ์ทอง อำเภอเจริญศิลป์,อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหนองมันปลา เขตเทศบาลนครสกลนคร-บ้านนาแก หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ทำรั้วบริเวณพื้นที่ด้านทางเข้าดอนลังกา ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.4074 บ้านพันนา-บ้านหนองแสง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลสว่างแดนดิน-บ้านเตาไห หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 22-บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ คืนปลาสู่แหล่งน้ำหนองหาร" จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดเตรียมจัดกิจกรรมโครงการ "รักน้ำ คืนปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนองหาร" จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมะขามป้อมหมู่ที่ 5เทศบาลตำบลธาตุนาเวง ตำบลธาตุนาเวง-ชุมชนมะขามป้อม (ขวัญตาล) เทศบาลตำบลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลชนิด (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลชนิด (ขาว-ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรืข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดจานหมู่ที่ 7 ตำบลแพด-บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลสร้างค้อ-บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อตู้เก็บของอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กหุ้มอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.55x1.95x.0.75 เมตร พร้อมบานเปิด-ปิด ชนิดตั้งพื้น จำนวน 3 หลัง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ-บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหาร วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อเก้าอี้ทำงานผู้บริหารโครงไม้หรือโครงเหล็กชุบสแตนเลสมีที่เท้าแขนพนักพิงสูง ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนัง PVC จำนวน 5 ตัว ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะประชุมโครงสร้างเหล็ก วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จัดซื้อโต๊ะประชุมโครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.85x1.45x0.70 เมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย บ้านชุมพล หมู่ที่ 10 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำก้านเหลืองบ้านหนองแอก หมู่ที่ 2 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกะทาม วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกหนองกะทาม บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9 ตำบลเดื่อศรีคัยไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองสาธารณสุข จำนวน 1เครื่อง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองสวัสดิการสังคม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬามวยไทย) นายณัฐพงษ์ ครุฑสุวรรณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน (กีฬาเซปัคตะกร้อ) โรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้าน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬาโรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้าน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแม่บ้านประจำหอพักนักกีฬา โรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด) นายธวัชชัย อุระ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬามวยไทย) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬามวยไทย) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬายกน้ำหนัก) นายสมผล แก้วเกิด ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดม้านั่งหินขัด วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อชุดม้านั่งหินขัดและเก้าอี้ม้านั่งหินขัดแบบมีพนักพิง จำนวน 50 ชุด ใช้ประจำสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สายพานลำเลียง) จำนวน 1 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม) นายนครศักดิ์ โถตันคำ ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำก้านเหลืองบ้านหนองแอก หมู่ที่ 2 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2564/2565 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายบ้านชุมพล หมู่ที่ 10 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลาง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกหนองกะทาม บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาเปตอง) นายอาทิตย์ นามแสง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตซอล) นายภาสุพงศ์ วิเชียรขำ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองศาลา วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างขุดลอกหนองศาลา บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตซอล) นายณภัทร กองจันทร์ดี ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างโครงการขุดลอกหนองหวายบ้านลึมบอง หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 โครงการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานโรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณข้อมูลราคากลาง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สน.4023 บ้านนาจาร - บ้านห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตบอล) นายอภิเดช บัวนาค ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักงานเลขานุการ อบจ. สกลนคร) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตบอล) นายวีระยุทธ ฐานะสุข ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตบอล) นายจิตติพันธ์ ผลจันทร์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรียนร่มไทรวิทยา (กีฬาฟุตบอล) นายธวัชชัย งามปอด ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สกลนคร วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มโครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สกลนคร จำนวน 1 โครงการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Ford รุ่น Ranger หมายเลขทะเบียน กค-2433 สกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนโรงเรีนยร่มไทรวิทยา (ผู้ฝึกสอนกีฬากีฑา) นายพุทธลักษณ์ ภูมิโคก ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จ้างเหมาผู้ฝึกสอนนักเรียนในโรงเรียนเน้นด้านการกีฬา โรงเรียนร่มไทร (ผู้ฝึกสอนกีฬากีฑา) ... เชื่อมโยง
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) ... เชื่อมโยง
ส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 535 สกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 535 สกลนคร กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สำเนาพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 300 เล่ม วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สำเนาพร้อมเย็บเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 300 เล่ม ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9) และ (เพิ่มเติมครั้งที่ 11)พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9) และ (เพิ่มเติมครั้งที่ 11)พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 4648 สน จำนวน 1 คัน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถไฮดรอลิค ยี่ห้อ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค 4648 สน จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดรับแขกหลุยส์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 คัน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะรถยนต์และเก้าอี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหุ้มเบาะรถยนต์และเก้าอี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะาเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์ อบจ.สน พร้อมข้อความด้วยแผ่นพาสวูด จำนวน 2 รายการ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตราสัญลักษณ์ อบจ.สน พร้อมข้อความด้วยแผ่นพาสวูด จำนวน 2 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถฟาร์มแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถฟาร์มแทรคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416 59 0364 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักช่าง) จำนวน 47 รายการ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักช่าง) จำนวน 47 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานของพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานของพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในงานของพิพิธภัณฑ์ภูพาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ-บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส *********** กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกิจการประปาชนบทบ้านหนองส่าน หมู่ 11,14 ตำบลโคกภู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำสำเนาพร้อมเย็บเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (แก้ไขครั้งที่ 8) พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (สำนักช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 ยกเลิกประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร - ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้นิรภัย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้นิรภัย จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐานโรงเรียนร่มไทรวิทยา ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง(กองพัสดุและทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ กองสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในสำนักงานการศึกษา ศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี รหัส *********** กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมจอ LED ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในเขตอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐*๔.๐๐ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปกสีและเย็บเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๓๘ บ้านกุกจิกฯ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๓๘ บ้านกุกจิกฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านยาวน้อย หมู่ที่ ๖ฯ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านยาวน้อย หมู่ที่ ๖ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอวแซงฯ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอวแซงฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๐๙ฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สน.๒๐๐๙ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านยางโล้นพัฒนาฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านยางโล้นพัฒนาฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.๑-๐๐๗ฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.ถ.๑-๐๐๗ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๙๘ฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจรจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๔๐๙๘ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน่องทุ่ม หมู่ที่ ๙ฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหน่องทุ่ม หมู่ที่ ๙ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ฯ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองหอยใหญ่ หมู่ที่ ๑๙ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๒ บ้านกุดนาขามฯ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอลฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.๒๐๐๒ บ้านกุดนาขามฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านดอนม่วยฯ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านดอนม่วยฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๓ฯ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย สน.ถ๑-๐๐๓ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างปรับปรุบหอประชุมเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครๆ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง จ้างปรับปรุบหอประชุมเป็นศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครๆ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครๆ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร๐ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาๆ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาๆ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานฯ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดงานฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสาย สน.๒๐๑๐ฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งสาย สน.๒๐๑๐ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเพิ่มเติมปรับปรุงรั้วโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๐ฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.๒๐๓๐ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ(หิน ๓/๔) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมบำรุงรักษาถนนฯ(หิน ๓/๔) ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมชนธาตุดุมฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขุมชนธาตุดุมฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีต สาย ชุมชมธาตุดุม เทศบาลนครสกลนคร-บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีต สาย ชุมชมธาตุดุม เทศบาลนครสกลนคร-บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ ๑ฯ ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงถนนฯ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุงถนนฯ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด