กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและการปรับโครงสร้าง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิถีพุทธสร้างสุขในการทำงาน รุ่นที่ 3 วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรวิถีพุทธสร้างสุขในการทำงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรวิถีพุทธสร้างสุขในการทำงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมการซ่อมบำรุงรถบรรทุกขนาดกลางและเล็ก วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอบจ.เชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2562 และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลงานของข้าราชการครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรื่องการประเมินผลงานของข้าราชการครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "เทคนิคการใช้งานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทคนิคการใช้งานในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 8-9 พฤศจิการยน 2561 ณ ห้องบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยตรวจสอบภายใน" วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "การเตรียมความพร้อมบุคคลากรเข้าสู่วัยเกษียณ" วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการสัมมนาและทัศนศึกษา "การพัฒนาองค์ความรู้ของบุคคลากรสำนักการช่าง เพื่อนำมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตร "การจัดความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เทคนิกการจัดทำ การทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประมาณการราคาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมือง จ.ชม. ... อ่านต่อ
ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ กองกิจการสภา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม ผู้อำนวยการ / ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายชื่อบุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรม กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัเชียงใหม่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด