กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254
โครงการย่อยที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการย่อยที่ 3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำขันธ์ 5 และขันหมากเบ็งด้วยใบตอง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการย่อยที่ 2 โครงการฝึกอบรมอาชีพผ้าย้อมครามสีธรรมชาติ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการย่อยที่ 1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการมัดย้อมผ้าครามและการตกแต่งต่อยอดผลิตภัณฑ์ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด