กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อมูลที่สาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด