กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด