กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2533 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าตอนแทนจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2552 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสกลนคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด