อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พรบ.กำหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด