เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
รายงานข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 รายงานข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำงวดปีงบประมาณ 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด