คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 รายละเอียดแนบท้าย
แฟ้มที่ 6 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ประกาศ,คำสั่ง)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด