คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบจ.ปราจีนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
คู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือปฏิบัติงาน วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คู่มือปฏิบัติงานของสำนักปลัด อบจ. จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางขั้นตอนในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เข้าใจขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ... อ่านต่อ
คำสั่งมอบอำนาจ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 คู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด