นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558-2562 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2558-2560) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2561) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2558-2560) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด