นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด