ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓ รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๔๐๓ บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ ๒) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกวัชพืชในลำน้ำออน บริเวณตำบลร้องวัวแดง เชื่อมตำบลทรายมูล ตำบลสันกำแพง และตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๗ บ่อ บริเวณพื้นที่ภายในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๒ รายการ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๕๑ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คะ เชื่อม บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๙ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขื่อนผาก – บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการของฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกล จำนวน ๓ ชุด วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม โครงการจัดนิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกลฯ รวม ๙ คัน วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำโป่งเป้า บ.สันป่ายาง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๘๒ บ้านต้นตัน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ก๊า - บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านศาลา วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ(หนองน้ำป่าแง) บริเวณบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการซ่อมแซมถนน ชม.๔๐๕๒ บ้านหลิม หมู่ที่ ๑ ตำบลอมก๋อย - บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ มีนาคม ๒๕๖๑ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้ง อันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด