พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
3แผนการดำเนินงาน 
4แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ 
2 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสถานที่ให้บริการเป็นปัจจุบัน 
3 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อ(แบบ สขร.1) 
2สรุปผลการจัดซื้อหาพัสดุโครงการ/รายการ 
3สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
4แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบคำขอ รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อภ.1 
2 แบบคำขอ รับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร สส.1 
3 แบบคำขอแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคาประกวดราคา 
2รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
3คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ 
4แผนการจัดหาพัสดุ 
5นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
6แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
2สรุปผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง