พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 2 ประกาศผลการพิจารณาฯ ม.9(1) update 4-10-60 2  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง) 3  
2 แฟ้มที่ 4 แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2561 -2564 4  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2561 5  
2 แฟ้มที่ 5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 5  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 6 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ประกาศ,คำสั่ง) 6  
2คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในมาตรานี้ 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 7 สามารถอ้างอิงได้จาก แฟ้มที่ 2 มาตรา 9 (1) 7  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 8 มติคณะรัฐมนตรี 8  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 9 สามารถอ้างอิงได้จาก แฟ้มที่ 2 มาตรา 9 (1) และแฟ้มที่ 7 มาตรา 9 (6) 9  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 10 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) 10  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 11 เอกสารที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 11  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 12 คู่มือการอำนวยความสะดวกของประชาชน 12  
2 แฟ้มที่ 13 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 13  
3 แฟ้มที่ 14 รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 14  
4 แฟ้มที่ 15 แผนอัตรากำลังเทศบาล 15  
5 แฟ้มที่ 16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 16  
6สามารถอ้างอิงได้จาก แฟ้มที่ 2 มาตรา 9 (1) , แฟ้มที่ 7 มาตรา 9 (6) , แฟ้มที่ 9 มาตรา 9 (8) - (1) , แฟ้มที่ 10 มาตรา 9 (8) - (2) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในมาตรานี้ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แฟ้มที่ 17 เอกสารเกี่่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ 17