พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง กองพัสดุและทรัพย์สิน 
2ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถสืบค้นได้ที่ www.prachinpao.go.th ได้อีกทางหนึ่ง สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 นโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
2 กำชับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
3 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
4นโยบายป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
3แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
4 รายงานผลแผนการป้องกันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น กับมาตรการความโปร่งใส ประจำปี 2559 
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
8ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
9ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการเจ้าหน้าที่ 
11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
13แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
14แผนเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงาน 
2 คำสั่งมอบอำนาจ สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
3 คู่มือปฏิบัติงาน สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
4 คู่มือปฏิบัติงานหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
5 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
6 คู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง 
7 คู่มือการปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 
8 คู่มือปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 
9 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 
10 คู่มือปัองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกองพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน 
11ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13 คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14 คู่มือการปฏิบัติงานของกองกิจการสภา อบจ. กองกิจการสภา อบจ. 
15 คู่มือร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ อบจ.ปราจีนบุรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
16 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญา กองพัสดุและทรัพย์สิน 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปรือวาย – ตำบลหัวหว้า ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโรงเลื่อยโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสำพันตา ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวหมู ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสนามพลี ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองประเทือง หมู่ที่ 15,17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 2 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – หมู่ที่ 6 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม.ที่ 6+0 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา – หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
10ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางขาม หมู่ที่ 6-2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
12ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเข้าวัดคลองหอทอง บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย – บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 
13ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบล วังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
14ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง – บ้านคำโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
15ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไม้สามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 
16ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
17ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
18ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
19ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีมหาโพธิ – บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
20ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวหมู หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
21ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แยกถนนสุวรรณศร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเนินหอม – บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
22ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเกาะเค็ด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง – บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
23ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
24ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว – สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล – บ้านเขากระแต อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 
25ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3, บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิ 
26ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเรียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
28ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
29ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
30ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย, ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
31ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
32ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว – ถนน รพช.บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
33ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
34ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
35ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสารภี หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง – ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
36ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
37ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
38ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
39ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd 
40ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
41ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว – บ้านเนินม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
42ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมายเลข 3481 (ทางเดิม) แยกเข้าบ้านแหลม ตำบลบางแตน,ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
43ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1, 9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ 
44ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
45ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
46ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
47ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านบุตราช หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง – บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองพัสดุและทรัพย์สิน 
48ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง – บ้านเนินตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
49ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
50ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง – บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
51ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ – บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
52ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
53ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายสุปิโต บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมสะพานคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
54ประกวดราคาซื้อจัดหารถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูง แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
55ประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
56ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
57ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
58ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว – ถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศสายบ้านปราสาท 
59ประการาคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดราจีนบุรี ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร แบบโซล่าเซลล์ LED 42 วัตต์ จำนวน 40 ชุด 
60 ประกาศ เลขที่ EB 1/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
61 ประกาศ เลขที่ EB 10/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
62 ประกาศ เลขที่ EB 11/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
63 ประกาศ เลขที่ EB 12/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
64 ประกาศ เลขที่ EB 13/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
65 ประกาศ เลขที่ EB 14/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
66 ประกาศ เลขที่ EB 15/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
67 ประกาศ เลขที่ EB 16/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
68 ประกาศ เลขที่ EB 17/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
69 ประกาศ เลขที่ EB 18/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
70 ประกาศ เลขที่ EB 19/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
71 ประกาศ เลขที่ EB 2/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
72 ประกาศ เลขที่ EB 20/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
73 ประกาศ เลขที่ EB 21/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
74 ประกาศ เลขที่ EB 22/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
75 ประกาศ เลขที่ EB 23/2564  
76 ประกาศ เลขที่ EB 24/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
77 ประกาศ เลขที่ EB 25/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
78 ประกาศ เลขที่ EB 26/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
79 ประกาศ เลขที่ EB 27/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
80 ประกาศ เลขที่ EB 28/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
81 ประกาศ เลขที่ EB 29/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
82 ประกาศ เลขที่ EB 3/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
83 ประกาศ เลขที่ EB 30/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
84 ประกาศ เลขที่ EB 31/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
85 ประกาศ เลขที่ EB 32/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
86 ประกาศ เลขที่ EB 33/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
87 ประกาศ เลขที่ EB 34/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
88 ประกาศ เลขที่ EB 35/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
89 ประกาศ เลขที่ EB 36/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
90 ประกาศ เลขที่ EB 37/2564  
91 ประกาศ เลขที่ EB 38/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
92 ประกาศ เลขที่ EB 39/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
93 ประกาศ เลขที่ EB 4/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
94 ประกาศ เลขที่ EB 40/2564  
95 ประกาศ เลขที่ EB 41/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
96 ประกาศ เลขที่ EB 42/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
97 ประกาศ เลขที่ EB 43/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
98 ประกาศ เลขที่ EB 44/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
99 ประกาศ เลขที่ EB 45/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
100 ประกาศ เลขที่ EB 46/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
101 ประกาศ เลขที่ EB 47/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
102 ประกาศ เลขที่ EB 48/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
103 ประกาศ เลขที่ EB 49/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
104 ประกาศ เลขที่ EB 5/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
105 ประกาศ เลขที่ EB 6/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
106 ประกาศ เลขที่ EB 7/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
107 ประกาศ เลขที่ EB 8/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
108 ประกาศ เลขที่ EB 9/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
109ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจ 
110ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ 
111ประกาศแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ 
112ประกาศแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 โครงการ 
113ประกาศประกวดราคา จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1.สายบ้านหัวนา 
114ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลายางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 ,บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
115ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 2 รายการ 
116ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงเรียนประชารัฐพัฒนา จำนวน 2 รายการ 
117ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูงแบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
118ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน 
119ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 
120ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 
121ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสาธงพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเสาธง โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
122ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
123ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารวิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
124ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแตก ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
125ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
126ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองข้าวหลาม หมู่ที่ 10 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม – บ้านหนองข่า หมู่ที่ 12 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
127ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete Pavement In-Place Recycling สาย ปจ.3079 บ้านคลองรั้ง – บ้านพญาจ่าย ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ 
128ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete Pavement In-Place Recycling สาย ปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลางหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปร 
129ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย รพช.ปราจีนบุรี ตำบลกบินทร์ – มูลนิธิสัจจพุทธธรรม ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
130ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3,บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนายชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยว 
131ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายจากถนนสุวินทวงศ์ (แยกข้าง ร.ร.ศรีมโหสถ) บ้านด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ – บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
132ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
133ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองหอทองน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย – บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
134ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
135ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว – บ้านขิงกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
136ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง – บ้านปรือวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
137ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
138ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม – บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
139ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
140ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 – บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
141ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
142ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย – หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
143ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
144ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) eb83 
145ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 480 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
146ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 
147ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
148ประกาศประกวดราคาซื้อยาง CRS-2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 300 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
149ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 
150ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 
151ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ 
152ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ 
153ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ 
154ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ 
155ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ  
156ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา – หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
157ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
158ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
159ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB31 
160ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนห้อม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนห้อม – บ้านหัวสุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb41 
161ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาด พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
162ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล 
163ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
164ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สาย ปจ.ถ.10016 โคกอุดม 
165ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี เชื่อมถนนสายบ้านทุ่งโพธิ์ – บ้านเขาขาด จังหวัดสระแก้ว >>สายบ้านหินเทิน 
166ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 โครงการ 
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (PARA AC) สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ –บ้านกระทุ้มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ้มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 1002 บ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบางต้นจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางแตน – บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านบางปลาร้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท 
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีป 
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดร 
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1, 9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้ 
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ 
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอนฉ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอนฉ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
182ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านเกษตรกรรมลาดตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
183ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 8 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
184ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
185ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้ายหนองประเทือง (ซอย 1) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
186ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
187ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน 
188ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
189ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 500 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
190ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนวัดป่ามะไฟ 
191ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาง CRS- 2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 350 ถัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
192ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
193ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
194ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
195ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1 ) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
196ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ 2052 บ้านเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า – บ้านดงกระทงยาม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
197ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
198ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
199ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
200ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเองจำนวน 1 คัน 
201ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
202ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
203ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและจนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 
204ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
205ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูงแบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 
206 ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบ เลขที่ 1/2564 
207ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 
2เมษายน 2560 เป็นต้นไป กองพัสดุและทรัพย์สิน 
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560  
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 
9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 
14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 
22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
25สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
26สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
30สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 
31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 
32สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
33สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การจัดการขยะในอาคารสำนักงาน กองช่าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 - 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
2 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ พ.ศ.2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
4 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
5 ระเบียบพัสดุฯ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
6 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 - 2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
7หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้ห้องประชุม กองกิจการสภา อบจ. 
8 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
9พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
10 กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา 
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ฉ.1 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13 ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 รายงานผลการจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
15 รายงานผลการจัดหาพัสดุตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2559 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
16ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
17แผนปฏิบัติงานประจำปี 2562 กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
18คู่มือประชาชน 
19สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
20สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนธันวาคม 2561 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
21สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมกราคม 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
22สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
23รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
24รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
25รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
26รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
27สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมีนาคม 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
28สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
29 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
30 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2562 
31ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
32 รายงานสถิติการขอรับบริการของประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 กองคลัง 
33 ระเบียบการใช้ศูนย์ออกกำลังกายของ อบจ.ปราจีนบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
34สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนพฤษภาคม 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
35ข้อบัญญัติ ประจำปี กองแผนและงบประมาณ (ฝ่ายนโยบายและแผน) 
36แผนพัฒนาท้องถิ่น 
37วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
38 1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากรประกาศที่เกี่ยวข้อง 
39 2. รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา 
40 3. มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรณยาบรรณของบุคลากร 
41 4. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน  
42 5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติประจำปีของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ 
43 6. รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ กองการเจ้าหน้าที่ 
44 ข้อมูลสถิติการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
45 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
46สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมิถุนายน 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
47สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
48รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
49รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองคลัง 
50 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
51สรุปผลการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
52สรุปผลการดำเนินการสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนธันวาคม 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
53สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือน มกราคม 2563 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
54ข้อมูลสถิติเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2562 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
55สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
56สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมีนาคม 2563 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
57 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
58สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนเมษายน 2563 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
59สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนพฤษภาคม 2563 
60สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ /การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการจัดซื้อจัดจ้าง งวดเดือนมิถุนายน 2563 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
61 ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 
62 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์) 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สํญญาจ้างเลขที่ 92/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
2 สัญญจ้างเลขที่ 94/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
3 สัญญาจ้างเลขที่ 30/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
4 สัญญาจ้างเลขที่ 31/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
5 สัญญาจ้างเลขที่ 32/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
6 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
7 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
8 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
9 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
10 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
11 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
13 สัญญาจ้างเลขที่ 55/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 สัญญาจ้างเลขที่ 56/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
15 สัญญาจ้างเลขที่ 57/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
16 สัญญาจ้างเลขที่ 58/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
17 สัญญาจ้างเลขที่ 59/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
18 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
19 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
20 สัญญาจ้างเลขที่ 63/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
21 สัญญาจ้างเลขที่ 64/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
22 สัญญาจ้างเลขที่ 65/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
23 สัญญาจ้างเลขที่ 66/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
24 สัญญาจ้างเลขที่ 67/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
25 สัญญาจ้างเลขที่ 68/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
26 สัญญาจ้างเลขที่ 69/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
27 สัญญาจ้างเลขที่ 70/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
28 สัญญาจ้างเลขที่ 71/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
29 สัญญาจ้างเลขที่ 73/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
30 สัญญาจ้างเลขที่ 74/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
31 สัญญาจ้างเลขที่ 75/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
32 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
33 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
34 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
35 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
36 สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
37 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
38 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
39 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
40 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
41 สัญญาจ้างเลขที่ 100/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
42 สัญญาจ้างเลขที่ 100/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
43 สัญญาจ้างเลขที่ 101/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
44 สัญญาจ้างเลขที่ 101/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
45 สัญญาจ้างเลขที่ 102/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
46 สัญญาจ้างเลขที่ 102/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
47 สัญญาจ้างเลขที่ 103/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
48 สัญญาจ้างเลขที่ 103/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
49 สัญญาจ้างเลขที่ 104/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
50 สัญญาจ้างเลขที่ 104/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
51 สัญญาจ้างเลขที่ 105/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
52 สัญญาจ้างเลขที่ 105/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
53 สัญญาจ้างเลขที่ 106/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
54 สัญญาจ้างเลขที่ 106/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
55 สัญญาจ้างเลขที่ 107/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
56 สัญญาจ้างเลขที่ 107/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
57 สัญญาจ้างเลขที่ 108/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
58 สัญญาจ้างเลขที่ 108/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
59 สัญญาจ้างเลขที่ 109/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
60 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
61 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562 
62 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
63 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
64 สัญญาจ้างเลขที่ 110/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
65 สัญญาจ้างเลขที่ 111/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
66 สัญญาจ้างเลขที่ 112/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
67 สัญญาจ้างเลขที่ 113/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
68 สัญญาจ้างเลขที่ 114/2562 
69 สัญญาจ้างเลขที่ 115/2562  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
70 สัญญาจ้างเลขที่ 116/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
71 สัญญาจ้างเลขที่ 117/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
72 สัญญาจ้างเลขที่ 118/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
73 สัญญาจ้างเลขที่ 119/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
74 สัญญาจ้างเลขที่ 119/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
75 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
76 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562 
77 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
78 สัญญาจ้างเลขที่ 12/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
79 สัญญาจ้างเลขที่ 120/2562 
80 สัญญาจ้างเลขที่ 121/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
81 สัญญาจ้างเลขที่ 122/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
82 สัญญาจ้างเลขที่ 123/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
83 สัญญาจ้างเลขที่ 124/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
84 สัญญาจ้างเลขที่ 125/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
85 สัญญาจ้างเลขที่ 126/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
86 สัญญาจ้างเลขที่ 127/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
87 สัญญาจ้างเลขที่ 128/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
88 สัญญาจ้างเลขที่ 129/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
89 สัญญาจ้างเลขที่ 13/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
90 สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
91 สัญญาจ้างเลขที่ 13/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
92 สัญญาจ้างเลขที่ 13/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
93 สัญญาจ้างเลขที่ 14/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
94 สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
95 สัญญาจ้างเลขที่ 14/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
96 สัญญาจ้างเลขที่ 15/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
97 สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
98 สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
99 สัญญาจ้างเลขที่ 15/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
100 สัญญาจ้างเลขที่ 15/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
101 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
102 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
103 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
104 สัญญาจ้างเลขที่ 16/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
105 สัญญาจ้างเลขที่ 17/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
106 สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
107 สัญญาจ้างเลขที่ 17/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
108 สัญญาจ้างเลขที่ 17/2564  
109 สัญญาจ้างเลขที่ 18/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
110 สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
111 สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
112 สัญญาจ้างเลขที่ 18/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
113 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
114 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
115 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
116 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
117 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
118 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
119 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
120 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
121 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2565  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
122 สัญญาจ้างเลขที่ 20/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
123 สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
124 สัญญาจ้างเลขที่ 20/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
125 สัญญาจ้างเลขที่ 20/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
126 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
127 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
128 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
129 สัญญาจ้างเลขที่ 21/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
130 สัญญาจ้างเลขที่ 22/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
131 สัญญาจ้างเลขที่ 22/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
132 สัญญาจ้างเลขที่ 22/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
133 สัญญาจ้างเลขที่ 22/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
134 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
135 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
136 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
137 สัญญาจ้างเลขที่ 23/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
138 สัญญาจ้างเลขที่ 24/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
139 สัญญาจ้างเลขที่ 24/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
140 สัญญาจ้างเลขที่ 24/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
141 สัญญาจ้างเลขที่ 24/2564  
142 สัญญาจ้างเลขที่ 25/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
143 สัญญาจ้างเลขที่ 25/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
144 สัญญาจ้างเลขที่ 25/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
145 สัญญาจ้างเลขที่ 25/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
146 สัญญาจ้างเลขที่ 26/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
147 สัญญาจ้างเลขที่ 26/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
148 สัญญาจ้างเลขที่ 26/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
149 สัญญาจ้างเลขที่ 26/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
150 สัญญาจ้างเลขที่ 27/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
151 สัญญาจ้างเลขที่ 27/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
152 สัญญาจ้างเลขที่่ 27/2563  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
153 สัญญาจ้างเลขที่ 27/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
154 สัญญาจ้างเลขที่ 28/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
155 สัญญาจ้างเลขที่ 28/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
156 สัญญาจ้างเลขที่ 28/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
157 สัญญาจ้างเลขที่ 28/2564  
158 สัญญาจ้างเลขที่ 29/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
159 สัญญาจ้างเลขที่ 29/2562 
160 สัญญาจ้างเลขที่ 29/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
161 สัญญาจ้างเลขที่ 29/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
162 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
163 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
164 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
165 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
166 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2565  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
167 สัญญาจ้างเลขที่ 30/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
168 สัญญาจ้างเลขที่ 30/2562 
169 สัญญาจ้างเลขที่ 30/2564  
170 สัญญาจ้างเลขที่ 31/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
171 สัญญาจ้างเลขที่ 31/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
172 สัญญาจ้างเลขที่ 31/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
173 สัญญาจ้างเลขที่ 32/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
174 สัญญาจ้างเลขที่ 32/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
175 สัญญาจ้างเลขที่ 32/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
176 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
177 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
178 สัญญาจ้างเลขที่ 33/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
179 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
180 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
181 สัญญาจ้างเลขที่ 34/2564  
182 สัญญาจ้างเลขที่ 35/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
183 สัญญาจ้างเลขที่ 35/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
184 สัญญาจ้างเลขที่ 35/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
185 สัญญาจ้างเลขที่ 35/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
186 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
187 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
188 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
189 สัญญาจ้างเลขที่ 36/2564  
190 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
191 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
192 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
193 สัญญาจ้างเลขที่ 37/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
194 สัญญาจ้างเลขที่ 38/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
195 สัญญาจ้างเลขที่ 38/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
196 สัญญาจ้างเลขที่ 38/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
197 สัญญาจ้างเลขที่ 38/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
198 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
199 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
200 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
201 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
202 สัญญาจ้างเลขที่ 39/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
203 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
204 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
205 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
206 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
207 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2565 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
208 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
209 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
210 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
211 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
212 สัญญาจ้างเลขที่ 40/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
213 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
214 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
215 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
216 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
217 สัญญาจ้างเลขที่ 41/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
218 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2560 
219 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
220 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
221 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
222 สัญญาจ้างเลขที่ 42/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
223 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
224 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
225 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
226 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
227 สัญญาจ้างเลขที่ 43/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
228 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2560 
229 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
230 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
231 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
232 สัญญาจ้างเลขที่ 44/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
233 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
234 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
235 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
236 สัญญาจ้างเลขที่ 45/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
237 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
238 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
239 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
240 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
241 สัญญาจ้างเลขที่ 46/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
242 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
243 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
244 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
245 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
246 สัญญาจ้างเลขที่ 47/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
247 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
248 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
249 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
250 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
251 สัญญาจ้างเลขที่ 48/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
252 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
253 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
254 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
255 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
256 สัญญาจ้างเลขที่ 49/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
257 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
258 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
259 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
260 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
261 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2565 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
262 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
263 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
264 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2562 
265 สัญญาจ้างเลขที่ 50/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
266 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
267 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
268 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
269 สัญญาจ้างเลขที่ 51/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
270 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
271 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
272 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
273 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
274 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
275 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
276 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
277 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
278 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
279 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
280 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
281 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
282 สัญญาจ้างเลขที่ 55/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
283 สัญญาจ้างเลขที่ 55/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
284 สัญญาจ้างเลขที่ 55/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
285 สัญญาจ้างเลขที่ 55/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
286 สัญญาจ้างเลขที่ 56/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
287 สัญญาจ้างเลขที่ 56/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
288 สัญญาจ้างเลขที่ 56/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
289 สัญญาจ้างเลขที่ 57/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
290 สัญญาจ้างเลขที่ 57/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
291 สัญญาจ้างเลขที่ 57/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
292 สัญญาจ้างเลขที่ 57/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
293 สัญญาจ้างเลขที่ 58/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
294 สัญญาจ้างเลขที่ 58/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
295 สัญญาจ้างเลขที่ 58/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
296 สัญญาจ้างเลขที่ 58/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
297 สัญญาจ้างเลขที่ 59/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
298 สัญญาจ้างเลขที่ 59/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
299 สัญญาจ้างเลขที่ 59/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
300 สัญญาจ้างเลขที่ 59/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
301 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
302 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
303 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
304 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
305 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2565  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
306 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
307 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
308 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
309 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
310 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
311 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
312 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
313 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
314 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
315 สัญญาจ้างเลขที่ 61/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
316 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
317 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
318 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
319 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
320 สัญญาจ้างเลขที่ 63/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
321 สัญญาจ้างเลขที่ 63/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
322 สัญญาจ้างเลขที่ 63/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
323 สัญญาจ้างเลขที่ 63/2564  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
324 สัญญาจ้างเลขที่ 64/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
325 สัญญาจ้างเลขที่ 64/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
326 สัญญาจ้างเลขที่ 64/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
327 สัญญาจ้างเลขที่ 64/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
328 สัญญาจ้างเลขที่ 65/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
329 สัญญาจ้างเลขที่ 65/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
330 สัญญาจ้างเลขที่ 65/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
331 สัญญาจ้างเลขที่ 65/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
332 สัญญาจ้างเลขที่ 66/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
333 สัญญาจ้างเลขที่ 66/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
334 สัญญาจ้างเลขที่ 66/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
335 สัญญาจ้างเลขที่ 66/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
336 สัญญาจ้างเลขที่ 67/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
337 สัญญาจ้างเลขที่ 67/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
338 สัญญาจ้างเลขที่ 67/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
339 สัญญาจ้างเลขที่ 67/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
340 สัญญาจ้างเลขที่ 68/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
341 สัญญาจ้างเลขที่ 68/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
342 สัญญาจ้างเลขที่ 68/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
343 สัญญาจ้างเลขที่ 68/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
344 สัญญาจ้างเลขที่ 69/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
345 สัญญาจ้างเลขที่ 69/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
346 สัญญาจ้างเลขที่ 69/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
347 สัญญาจ้างเลขที่ 69/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
348 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
349 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
350 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
351 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
352 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2565  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
353 สัญญาจ้างเลขที่ 70/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
354 สัญญาจ้างเลขที่ 70/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
355 สัญญาจ้างเลขที่ 70/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
356 สัญญาจ้างเลขที่ 70/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
357 สัญญาจ้างเลขที่ 71/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
358 สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
359 สัญญาจ้างเลขที่ 71/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
360 สัญญาจ้างเลขที่ 71/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
361 สัญญาจ้างเลขที่ 72/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
362 สัญญาจ้างเลขที่ 72/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
363 สัญญาจ้างเลขที่ 72/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
364 สัญญาจ้างเลขที่ 72/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
365 สัญญาจ้างเลขที่ 72/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
366 สัญญาจ้างเลขที่ 73/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
367 สัญญาจ้างเลขที่ 73/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
368 สัญญาจ้างเลขที่ 73/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
369 สัญญาจ้างเลขที่ 73/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
370 สัญญาจ้างเลขที่ 74/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
371 สัญญาจ้างเลขที่ 74/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
372 สัญญาจ้างเลขที่ 74/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
373 สัญญาจ้างเลขที่ 74/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
374 สัญญาจ้างเลขที่ 75/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
375 สัญญาจ้างเลขที่ 75/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
376 สัญญาจ้างเลขที่ 75/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
377 สัญญาจ้างเลขที่ 75/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
378 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
379 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
380 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
381 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
382 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
383 สัญญาจ้างเลขที่ 76/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
384 สัญญาจ้างเลขที่ 77/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
385 สัญญาจ้างเลขที่ 77/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
386 สัญญาจ้างเลขที่ 77/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
387 สัญญาจ้างเลขที่ 77/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
388 สัญญาจ้างเลขที่ 77/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
389 สัญญาจ้างเลขที่ 78/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
390 สัญญาจ้างเลขที่ 78/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
391 สัญญาจ้างเลขที่ 78/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
392 สัญญาจ้างเลขที่ 78/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
393 สัญญาจ้างเลขที่ 78/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
394 สัญญาจ้างเลขที่ 79/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
395 สัญญาจ้างเลขที่ 79/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
396 สัญญาจ้างเลขที่ 79/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
397 สัญญาจ้างเลขที่ 79/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
398 สัญญาจ้างเลขที่ 79/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
399 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
400 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
401 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
402 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
403 สัญญาจ้างเลขที่ 80/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
404 สัญญาจ้างเลขที่ 80/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
405 สัญญาจ้างเลขที่ 80/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
406 สัญญาจ้างเลขที่ 80/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
407 สัญญาจ้างเลขที่ 80/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
408 สัญญาจ้างเลขที่ 81/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
409 สัญญาจ้างเลขที่ 81/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
410 สัญญาจ้างเลขที่ 81/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
411 สัญญาจ้างเลขที่ 81/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
412 สัญญาจ้างเลขที่ 81/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
413 สัญญาจ้างเลขที่ 82/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
414 สัญญาจ้างเลขที่ 82/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
415 สัญญาจ้างเลขที่ 82/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
416 สัญญาจ้างเลขที่ 82/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
417 สัญญาจ้างเลขที่ 82/2564 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
418 สัญญาจ้างเลขที่ 83/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
419 สัญญาจ้างเลขที่ 83/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
420 สัญญาจ้างเลขที่ 83/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
421 สัญญาจ้างเลขที่ 83/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
422 สัญญาจ้างเลขที่ 83/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
423 สัญญาจ้างเลขที่ 84/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
424 สัญญาจ้างเลขที่ 84/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
425 สัญญาจ้างเลขที่ 84/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
426 สัญญาจ้างเลขที่ 84/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
427 สัญญาจ้างเลขที่ 85/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
428 สัญญาจ้างเลขที่ 85/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
429 สัญญาจ้างเลขที่ 85/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
430 สัญญาจ้างเลขที่ 85/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
431 สัญญาจ้างเลขที่ 86/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
432 สัญญาจ้างเลขที่ 86/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
433 สัญญาจ้างเลขที่ 86/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
434 สัญญาจ้างเลขที่ 86/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
435 สัญญาจ้างเลขที่ 87/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
436 สัญญาจ้างเลขที่ 87/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
437 สัญญาจ้างเลขที่ 87/2563 
438 สัญญาจ้างเลขที่ 87/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
439 สัญญาจ้างเลขที่ 88/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
440 สัญญาจ้างเลขที่ 88/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
441 สัญญาจ้างเลขที่ 88/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
442 สัญญาจ้างเลขที่ 88/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
443 สัญญาจ้างเลขที่ 89/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
444 สัญญาจ้างเลขที่ 89/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
445 สัญญาจ้างเลขที่ 89/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
446 สัญญาจ้างเลขที่ 89/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
447 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
448 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
449 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
450 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
451 สัญญาจ้างเลขที่ 90/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
452 สัญญาจ้างเลขที่ 90/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
453 สัญญาจ้างเลขที่ 90/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
454 สัญญาจ้างเลขที่ 90/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
455 สัญญาจ้างเลขที่ 91/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
456 สัญญาจ้างเลขที่ 91/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
457 สัญญาจ้างเลขที่ 91/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
458 สัญญาจ้างเลขที่ 91/2564  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
459 สัญญาจ้างเลขที่ 92/2562 กองกิจการสภา อบจ. 
460 สัญญาจ้างเลขที่ 93/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
461 สัญญาจ้างเลขที่ 93/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
462 สัญญาจ้างเลขที่ 94/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
463 สัญญาจ้างเลขที่ 95/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
464 สัญญาจ้างเลขที่ 95/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
465 สัญญาจ้างเลขที่ 96/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
466 สัญญาจ้างเลขที่ 96/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
467 สัญญาจ้างเลขที่ 97/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
468 สัญญาจ้างเลขที่ 97/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
469 สัญญาจ้างเลขที่ 98/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
470 สัญญาจ้างเลขที่ 98/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
471 สัญญาจ้างเลขที่ 99/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
472 สัญญาจ้างเลขที่ 99/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
473 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
474 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
475 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
476 สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
477 สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
478 สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
479 สัญญาซื้อขายเลขที่ 10/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
480 สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
481 สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
482 สัญญาซื้อขายเลขที่ 11/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
483 สัญญาซื้อขายเลขที่ 12/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
484 สัญญาซื้อขายเลขที่ 12/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
485 สัญญาซื้อขายเลขที่ 13/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
486 สัญญาซื้อขายเลขที่ 13/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
487 สัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
488 สัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
489 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
490 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
491 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
492 สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
493 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
494 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
495 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
496 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
497 สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
498 สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
499 สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
500 สัญญาซื้อขายเลขที่ 4/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
501 สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
502 สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
503 สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
504 สัญญาซื้อขายเลขที่ 5/2563 
505 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
506 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
507 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
508 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
509 สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
510 สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
511 สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
512 สัญญาซื้อขายเลขที่ 7/2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
513 สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
514 สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
515 สัญญาซื้อขายเลขที่ 8/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
516 สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2560 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
517 สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2561 กองพัสดุและทรัพย์สิน 
518 สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2562 กองพัสดุและทรัพย์สิน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อมูลตาม ม. 9 (8) สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)