พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๐  
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐  
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐  
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐  
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐  
7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้ง อันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำโป่งเป้า บ.สันป่ายาง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ(หนองน้ำป่าแง) บริเวณบ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการซ่อมแซมถนน ชม.๔๐๕๒ บ้านหลิม หมู่ที่ ๑ ตำบลอมก๋อย - บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๘๒ บ้านต้นตัน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ก๊า - บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกลฯ รวม ๙ คัน 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ของโรงเรียนบ้านศาลา 
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือ มีนาคม ๒๕๖๑  
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑  
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑  
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561  
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๐๙ บ้านทรายมูล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขื่อนผาก – บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดตกแต่งสถานที่ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการของฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำคู่มือตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไทย ว.ป.ร. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกวัชพืชในลำน้ำออน บริเวณตำบลร้องวัวแดง เชื่อมตำบลทรายมูล ตำบลสันกำแพง และตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน ๗ บ่อ บริเวณพื้นที่ภายในตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อพลิง โครงการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๔๐๓ บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตั้ง) หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (งวดที่ ๒) 
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๒ รายการ 
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๓ รายการ 
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่สำหรับเครื่องจักรกล จำนวน ๓ ชุด 
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๕๑ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่คะ เชื่อม บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
35ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม โครงการจัดนิทรรศการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
36ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
37ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่ 
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
39สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2558-2560) 
2แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 
3แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2561) 
4แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560-2562) 
5แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.2558-2560) 
6แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2559-2563) 
7แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558-2562 
8แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 
10แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) 
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 
13แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประรมาณ พ.ศ.2560 
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
3แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
4ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 
5แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
6แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
7ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 
8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 
9แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 
10แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
11ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 
12ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 
13โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" 
14โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" 
15 แผนดำเนินงานอบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 
16แผนการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
17ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงอบจ.จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2558 
2 ประกาศการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน พ.ศ.2560 
3 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและลดระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑  
4คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
5หลักเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์และแบบคาขอรับการสนับสนุนโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้า: กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2561 
6 แจ้งแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) 
7คู่มือการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้  
8คู่มือสำหรับประชาชน 
9ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การขอเรี่ยไรเพื่อดำเนินการสาธารณประโยชน์ตามโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่) 
10การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่ประชาชน 
11การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
12การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
13คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
14ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
15ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
16ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต 
17ประกาศองค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ.2552 
18มอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นฯ  
19 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
20ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
21ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
22ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
23ประกาศมอบหมายให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางผ่านเข้าในพื้นที่มีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕  
24ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป 
25ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการสถานศึกษา) 
26ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
27 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
28 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
29ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 
30 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ 
31 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
32 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับของประมูลและคณะกรรมการเปิดซองประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหาร 
34 ประกาศการประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
35 ประกาศให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาจ้างเลขที่ 246/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบัดอัดแน่น บ้านสองแคว ม.5 ต.สองแคว เชื่อมบ้านสันหิน ม.1 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
2สัญญาจ้างเลขที่ 246/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสองแคว ม.5 ต.สองแคว เชื่อมบ้านสันหิน ม.1 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
3ไม่มีภารกิจ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานการประชุมสภา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านสันกลางเหนือ เชื่อม บ้านหนองโค้ง 
2สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองหวายหมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 
3สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316 
4ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง 
5สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชื่อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย 
6ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนน ชม.2084 
7 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอไม้ยางนา และผูกมัดสลิงต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว จำนวน 156 ต้น 
8สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (เดือนธ.ค.59-ก.ย.60 
9สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ "ทุกทิศทั่วถิ่น กับอบจ.เชียงใหม่ 
10ประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11สอบราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร 
12สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 2 แห่ง 
13 สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
14สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง 
15สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 4 แห่ง 
16สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED 
17ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดต้ัง ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) 
18 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้าสต๊อก 
19สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4052 
20สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5025 
21จ้างเหมาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
22สอบราคาจ้างเหมาจัดโครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แผ่นดิน" 
23สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ปี 2559 
24สอบราคาซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ครั้งที่ 2) 
25สอบราคาซื้อชุดการสอนมัลติมีเดียโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
26ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) 
27สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 11 - บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
28สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 
29ประกาศประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานจัดทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
30ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
31ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่ม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
32 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
33 ประกาศประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
34 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 
35ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
36ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน อำเภอสันป่าตอง 
37การดำเนินการประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศ ด้วยระเบบอิเล็กทรอนิกส์ 
38ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
39ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
40สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5101 
41สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
42 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
43 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2015 
44 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 
45 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ชม 2016 
46 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสหกรณ์ดำริ 
47 ประกาศประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่สนง.องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) จำนวน 1 ชุด 
48 ประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) 
49 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2016 บ้านโป่ง ม.2-บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย 
50 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
51 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
52ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่สูนน้อย ม.3 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยงูใน ม.5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
53ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว ม.1 ต.สันป่ายาง เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
54สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2072 บ้านศรีวารี ม.9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม - บ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
55สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชิงบูรณาการร่วมกัน 2 อปท. (เทศบาลตำบลแม่แจ่ม) สายเจริญนิรันดร์ บ้านช่างเคิ่งบน ม.12 (เขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม) เชื่อมต่อบ้านห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขตอบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
56 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5080 บ้านท่าขี้นาค ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่ข่องเหนือ ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
57 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
58สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคสล. บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2 บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอง เชื่อมบ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
59สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว ม.7 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
60สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
61สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านปงไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
62สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพนัง ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน เชื่อมบ้านใหม่ชยาราม ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
63สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
64สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 
65 ประกาศแก้ไขเอกสารประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
66ประกาศแก้ไขเอกสารประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน4ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
67ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
68ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสันป่าตึง บ.ม่วงป็อก ม.3 ต.แสนไห เชื่อมบ้านม่วงเครือ ม.4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
69ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหญ่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
70 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
71ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
72ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก (ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา ม.9 ต.หนองแก๋ว เชื่อมบ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
73ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองดง จากบ้านคันธรส ม.13 ต.หนองตอง เชื่อมบ้านวัวลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
74สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.5050 บ.ห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
75ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชื่อมบ้านปางป่าไร่ ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
76ประมูลจ้างเหมาตกแต่งด้วยประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนา ภายในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
77ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล.พระเจ้าพรหมมหาราช 
78ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านทรายมูล ม.5, บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
79สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่ - บ้านแม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
80สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก เชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
81ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริทเหล็กพระเจ้าพรหมมหาราช ถนนสาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เชื่อมบ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่2) 
82ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยงูนอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ ม.12 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
83 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
84ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่ เชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
85ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
86ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
87ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์-บ้านยางทอง ม.4 ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
88ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0019ิบ้านแม่ยะ ม.5-บ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
89ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
90ยกเลิกประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
91ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด4ล้อ พร้อมโครงสร้างหลังคาและที่นั่ง จำนวน6คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
92ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
93 ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังสิงห์คำ ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
94ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี ม.16-บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
95ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
96ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม ม.1 - บ้านร้องเดื่อ ม.4 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
97ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ(เขตทต.ไชยปราการ)ไปจนถึงบ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ(เขตอบต.แม่ทะลบ)อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
98ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย-บ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
99จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทราย -บ้านหัวริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
100ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
101 ประกาศสอบราคา เลขที่ 515/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ - บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 
102 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน ตามโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 
103 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ (เขต ทต.ไชยปราการ) ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ (เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
104 ประมูลจ้างเหมาบูรณะทาง โดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
105 ประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 
106 จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาตกแต่งภายในหอประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ 
107 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ หมู่ที่ 6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
108 ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย - บ้านวังป้อม หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
109 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
110 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
111 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
112 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 3005 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ต.แม่คะ - บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
113 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ร.ร.แม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
114 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดภายในร.ร.บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
115 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. 1-0030 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
116 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
117 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
118 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
119 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ต.ดอยหล่อ ้ชื่อมบ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
120 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 8 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
121 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต.แม่สาบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
122 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือฯ 
123 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้ารพ.ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ 
124 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 ต.สันป่าเปา เชื่อมบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
125 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.สันมหาพน เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อมบ้านทุ่งสีทอง หมุ่ที่ 10 ตำขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
126 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
127 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ต.เมืองเล็น เชื่อมบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8 ต.หนองแหย่งและบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
128 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหวน เชื่อมถนนสายหางดง - ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
129 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ต.สันติสุข เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
130 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน้ำปิง บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 4 ต.สันโป่ง เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
131 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 12 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
132 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านสันยาว หมู่ที่ 2 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
133 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
134 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระนอน - หนองแฝก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อมบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
135 สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. 2116 (ถนน อบจ.) บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 บ้านน้ำแพร่ เชื่อมบ้านฟ่อนฯ 
136 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ต.สุเทพ เชื่อมบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
137 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ 6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่3) 
138 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง เชื่อมบ้านโจ้ หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
139 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 2 ต.ท่ากว้าง เชื่อมบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
140 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไร่พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต.แม่ปูคา เชื่อมบ้านหม้อ หมู่ที่5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
141 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรุบปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ต.มะขามหลวง เชื่อมบ้านขุนคง หมู่ที่ 2 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
142 ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนยาง พร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
143 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ต.แม่สา เชื่อมบ้านสบสา - หนองฟาน หมู่ที่ 9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
144 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกำแพง) เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
145 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ต.แม่ก๊า เชื่อมบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
146 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน หมู่ที่ 11, บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อมบ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
147 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
148 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อมบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
149 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชื่อมสะพานข้ามน้ำกวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
150 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
151 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
152 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยระบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) เชื่อมบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
153 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
154 สอบราคาจ้างโครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการอบจ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาร.ร.แม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
155 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ซอย 2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
156 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
157 ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
158ประกาศประมูลซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
159 ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
160 สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
161 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
162 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
163 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
164 ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ต.ขัวมุง เชื่อมบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
165 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย - บ้านวังป้อม หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 
166 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
167 สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ 
168 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 - บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
169 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคำ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด เชื่อมถนนปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
170 สอบราคาซื้อ Hotmix เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
171 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้อช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
172 ประกาศประมูลซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
173 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ หมู่ที่ 6 ต.ดอยเต้า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
174 สอบราคาซื้อรถบริการซ่อมอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน 
175 ประการประมูลซื้อกล้องโทร?ัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง ของอบจ.ชม. พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่สำคัญของอำเภอในจ.ชม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
176สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย ซอย 8 บ้านมะขามหลวง เชื่อมบ้านสันทราย 
177ประมูลจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.๓๑๖๒  
178 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 
179 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 
180 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2015 บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ - บ้านยางทอง หมู่ที่ 4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
181 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 4079 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.แม่สูน - บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
182 ประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 ชุด 
183 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้อช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
184 สอบราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต.เวียง - บ้านป่าตุ้มโฮ่ง หมู่ที่ 8 ต.ป่าตุ้ม - บ้านสหกรณ์ แปลง 2 หมู่ที่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
185 สอบราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ (เขต ทต.ไชยปราการ) ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง หมุ่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ (เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
186 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมุ่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
187 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านขุนสานอก หมุ่ที่ 5 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
188 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคันคลองชลประทาน เข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
189 ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
190 ประมูลซื้อรถปูยางแอสฟัลต์ล้อยาง จำนวน 1 คัน 
191 ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เข้าศูนย์อบจ.ชม. ส่วนแยก (เขตใต้) บ้านเด่นสารภี หมุ่ที่ 6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
192 ประกาศประมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรังปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4079 บ้านหนองยาว ม.7 ต.แม่สูน-บ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
193 ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลายางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติบ้านห้วยน้ำขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
194 ประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
195 ประกาศประมูลซื้อรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง(Asphalt Paver) จำนวน1คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
196 ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์-บ้านยางทอง ม.4 ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
197 ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าศูนย์เก็บวัสดุ อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) บ้านเด่นสารภี ม.6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
198 ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ้านเมืองกื้อ ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
199 สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ(เขต ทต.ไชยปราการ)ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ(เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
200 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน4รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปู่เลย-บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
201 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง - บ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8 ต.สันป่าตุ้ม-บ้านสหกรณ์แปลง2 ม.6 ต.เขื่อผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
202 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ ม.4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า ม.13 บ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านขุนสานอก ม.5 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
203 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าสัก ม.9 ต.หนองแฝก เชื่อมบ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
204 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคันคลองชลประทานเข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว ม.3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
205ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-1018 บ้านเชียงดาว ม.6 - บ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
206ยกเลิกประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง ๑  
207 ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 
208 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
209 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขานพร้อมกำแพงกั้นดิน บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก เชื่อมบ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
210 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
211 ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาตกแต่งภายในหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด 
212 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน2คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
213 ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
214 ประกาศประกวดราคาโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณอาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
215ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
216ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงใหม่ 
217การดำเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด  
218ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ชม.๓๐๐๕ บ้านหนองบัวคำฯ  
219ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ เป็นระยะเวลา ๙ เดือน  
220ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ครั้งที่ ๒)  
221ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๘๙  
222ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ(อาหาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ จำนวน ๑๐ เดือน (วัยทองฯ)  
223เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  
224ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๐๕๔  
225 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
226ประกวดราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(อาหาร) สำหรับผู้รับบริการสถานสงเคราะห์คนชราฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
227ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ตำบลกองแขกเชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
228ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสีทองเชื่อมบ้านบวกหมื้อ 
229ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
230ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๓๑๖ 
231สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านกิ่วโป่งเชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.๕๐๕๐ 
232 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า ม.8 ต.มาสาบ เชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
233 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำ อ.ดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย(เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
234 ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน 7แห่ง 
235 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
236 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ไร่สว่างอารมณ์ ม.21 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ.โทกเสือ ม.18 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ.โป่งจ้อ ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
237 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า เชื่อม บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
238ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากว้างฯ  
239ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยทรายขาวฯ  
240 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ช่างเคิ่งบน ม.12 ต.ช่างเคิ่ง(เขต ทต.แม่แจ่ม)เชื่อม บ.ต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
241 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน เชื่อม บ.ต้นส้าน ม.6 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
242 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริดอยคำ บ.กองลม ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
243 โครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวงหมายเลข1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 ขุนกลาง-ขุนวาง กม.0+000-กม.3+000 บ.ขุนกลาง ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง-บ.ขุนวาง ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
244ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โค้งงาม ม.7 ต.หางดง เชื่อมบ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
245ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่น้ำตกแม่ลาด บ.มหาธาตุ ม.4 เชื่อม บ.สามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
246ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงารประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.5025 บ.ห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ.เมืองกื้ด ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ช่วง กม.0+000-กม.1+900 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
247ประกาศประกวดราคาโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ป่าบง ม.1 ต.แม่นะ เชื่อม บ.เชียงดาว ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
248ประกาศประกวดราคาโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเมืองกลาง บ.เมืองกลาง ม.11 บ.น้ำลัด ม.13 ต.บ้านหลวง เชื่อม บ.แม่กลางป่าปู่ ม.1 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
249ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปงป่าแดง ม.8 ต.บ้านโป่ง เชื่อมบ้านหนองครก ม.10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
250ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยงู ม.1-บ.ประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋ง เชื่อม บ.ห้วยงู ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
251ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กิ้วแลน้อย ม.10 ต.บ้านแพ เชื่อม บ.บ่อน้ำหลวง ม.2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
252ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งเชื่อมบ้านป่าไผ่ 
253ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุปู่ก่ำ  
254ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองไหวเชื่อมบ้านสันปูเลย 
255ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านห้วยปูเชื่อมบ้านสันโค้ง 
256ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสนามกีฬา อ.ดอยสะเก็ด  
257ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงเชื่อมบ้านห้วยริน  
258 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.งิ้วเฒ่า ม.8 ต.แม่สาบ เชื่อม บ.กิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
259 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท ่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปูคากลาง ม.6 ต.แม่ปูคา เชื่อม บ.ป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
260 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หนองบัว ม.3 ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เชื่อม บ.ท่า ม.4 ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
261โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ท่าธาร ม.9 ต.ดอนเปา เชื่อม บ.ห้วยหยวก ม.7 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
262โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โค้งงาม ม.7 ต.หางดง เชื่อม บ.แควมะกอก ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
263 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทรายมูล ม.5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อม บ.หนองมณฑล ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
264 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ.บงตัน ม.5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
265 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ขะปู ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ.ม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
266 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ.ปากทาง สะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ.สันโป่ง ม.3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีกรทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
267 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ.ปางมะเยา ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชื่อม บ.ผาแดง ม.14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
268 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ท่า ม.2 ต.ปงตำ เชื่อม บ.ป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
269 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4081 บ.ป่าติ้ว ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง-บ.ห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
270 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0015 บ.หลวง ม.1 ต.บ้านหลวง-บ.ทรายทอง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
271 ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย เชื่อม บ.นากบ ม.2 ต.แม่แปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
272ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.เจียงป่าฝาง ม.18 ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เชื่อม บ.ห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
273 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำ อ.ดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย (เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
274 ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุปู่กิ่ว บ.สบงาย ม.5 ต.เมืองงาย เชื่อม บ.ห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
275 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่หลวง อ.สันป่าตอง เชื่อม บ.สันปูเลย ม.9 ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
276ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระ เชื่อม บ.ป่าไผ่ ม.4 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
277 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน เชื่อม บ.สันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
278ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Ley ด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ 1 บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลริมเหนือฯ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 
279 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.นาคอเรือ เชื่อม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
280 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบOver-Leyด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตปากซอย2บ้านวรุณนิเวศน์หมู่ที่8ต.แม่เหี่ยะเชื่อมบ้านร้องเรือคำหมู่ที่12ต.ป่าแดดอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
281 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 สายแยกเข้าอำเภอสันกำแพง ช่วง กม.0+200-กม.2+500 บ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3 ต.บวกค้าง-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 
282 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Ley ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแพะ ม.10 ต.ออนใต้เชื่อมบ้านวังธาร ม.1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธี(e-bidding) 
283 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา ม.2บ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาฯ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการ(e-bidding) 
284 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Ley ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงพี่น้อง ม.4 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันห่วง ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ด้วยระบบ(e-bidding) 
285ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชื่อมบ้านดงป่าลัน ม.2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธี(e-bidding) 
286ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านสันป่าเดื่อ ม.8 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านปากกอง ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
287ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านสันปู่เลย ม.9 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
288ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบวกครกเหนือ ม.8 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
289 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านมืดกา ม.17 ต.อินทขิลเชื่อมบ้านเป้า ม.4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.ชม.ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
290ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านซาง ม.4 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านดง ม.9 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.ชม.ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
291 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ้านกองทราย ม.6 ต.สันต้นหมื้อ-บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
292 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยฟัลต์คอนกรีต ซ.เทศบาล 29 บ้านเมืองงาย ม.2 ต.เมืองงาย (เขต ทต.เมืองงาย) อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย(เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ำ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
293 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านต้นเฮือด ม.8 บ้านดอนไฟ ม.12 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย ม.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จเชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
294 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเขียว ม.5 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริมเชื่อมบ้านข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
295 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.ถ.1-0034แยกทางหลวงหมายเลข108-บ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ขา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ช่วง กม.4+750-กม.6+000ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
296 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านปางขี้เหล็ก ม.1 บ้านป่าคาใต้ ม.8 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
297 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี2561ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
298 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายสานนิมิตรบ้านป่าตึงน้อย ม.1 บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องเชื่อมบ้านตลาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
299 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชานต่ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) 
300 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ-บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
301 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกำแพงเชื่อมบ้านหม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
302 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าปู ม.11 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แมานาวางเชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
303 ประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงขี้เหล็ก ม.9 ต.มะขามหลวงเชื่อมบ้านดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) 
304 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ บ้านป่าแป๋-โรงวัว ม.7 ต.หางดง(เขต ทต.แม่ท่าช้าง)เชื่อมบ้านแม่ขัก ม.5 ต.หางดง(เขต ทต.หางดง) อ.หางดง จ.เชียงใหใ่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
305 ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร(เขต ทม.แม่โจ้)เชื่อมบ้านวิเวก ม.8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต.หนองหาร(เขต ทต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
306 ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนบ้านต้นตัน ม.3 ต.แม่ก๊าเชื่อมบ้านใหม่สามหลัง ม.8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีเจาะจง 
307 ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าแงะ ม.5 บ้านน้ำแพร่ ม.2 ต.ตลาดขวัญเชื่อมบ้านป่าดู่ ม.1 ต.ป่าลาน(เขต ทต.สง่าบ้าน) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
308 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุงเชื่อมบ้านท่าสองแคว ม.3 บ้านท่ามะขาม ม.5 บ้านล้องปู่หม่น ม.11 บ้านปิงน้อย ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
309 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่สะลาบ ม.7 ต.ชมภูเชื่อมบ้านฮ่อกกอก ม.9 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
310 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนบ้านปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
311 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนบ้างโรงวัว ม.5 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
312 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านดอนแก้ว ม.5 ต.ดอนแก้วอ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
313 ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ-บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
314 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดู่ ม.11 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวาน ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
315 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ารวมใจ ม.7 ต.สันกลาง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านน้ำบุ่น ม.10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
316 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมถนนสาย ชม.ถ.1-0052 บ้านหนองตุ้ม ม.1 ต.เวียง อ.ฝางเชื่อมบ้านโล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
317 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียงเชื่อมบ้านป่าตุ่มโฮ่ม ม.8 ต.ป่าตุ้มเชื่อมบ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
318 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรายเชื่อมบ้านทุ่งกอลาน ม.10 บ้านลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
319 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.3 บ้านขัวโก้ ม.5 บ้านท่าเดื่อ ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
320 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
321 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านสันปูเลย ม.9 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
322 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปหรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่เหนือ ม.3 ต.หนองควายเชื่อมบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
323 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านสันมะเกี๋ยง ม.6 ต.สำราญราษฎร์เชื่อมบ้านป่าบง ม.4 ต.แม่คือ บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
324 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
325 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 เชื่อมบ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
326 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ้านพร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่งเชื่อมบ้านแม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
327 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด4ตัน 6ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของ อบจ. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
328 ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ ถึง บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 เชื่อมบ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. 
330 ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) เพื่อปรับปรุงงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0054 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านโป่งนก ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.ชม. 
331 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0009 บ้านทรายมูล ม.5 ต.เขื่อนผาก-บ้านหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
332 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียงเชื่อมบ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8เชื่อมบ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
333 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง - บ้านทรายแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
334 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4065 บ้านแม ม.16 ต.ช่างเคิ่ง ถึง บ้านพุย ม.2 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
335 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนน ชม.ถ.1-0011  
336ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2563 
2ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) 
3ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารท้องถิ่น ระดับสูง) (กรณีเกษียณอายุราชการ) 
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ 
5รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง 
6 รายงานขอจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานสถานกรณ์ฝุ่นควัน P.M 2.5 
7 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแจ่มน้อย ม.5 ต.บ้านจันทร์ เชื่อมบ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
8 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 นายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชื่อมบ้านปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
9 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมถนนเพื่อเตรียมการรับเสด็จ 
10 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ณ ท่าอากาศยายนกองบิน 41 
11 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) 
12 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่โต๋ ม.2 ต.บ่อแก้ว เชื่อมบ้านแม่สาบ ม.1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
13 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
14 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงถนนบ้านทรายมูล ม.4 ต.หางดง เชื่อมบ้านป่าแป๋ ม.7 ต.หางดง อ.หางดง 
15 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร เชื่อมบ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
16 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอยน้อย ม.13 ต.หนองหาร เชื่อมบ้านแพะห้วยบง ม.8 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
17 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าอ้อ ม.8 ต.น้ำแพร่ เชื่อมบ้านห้วยบงเหนือ ม.3 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
18 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยกุ ม.7 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านทรายทอง ม.7 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว 
19 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านใหม่ร่องไคร้ ม.17 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
20รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อรถตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
21 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
22 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
23 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ULV 
24 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ULV ระบบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง 
25 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย 
26 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
27 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อที่ดินเพื่อจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 
28รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน 
29 รายงานขอซื้อขอจ้างถนนสายชม 3013 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง 
30 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสันปอธง สายทาง ชม.ถ.1-0014 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านทรายหลวง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
31 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านแปะ ม.4 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านหนองคัน ม.1 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
32 รายงานขอซื้อขอจ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
33รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2563 
34 ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการอบจ. ลุกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง 
35ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอบจ.และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 
36 ประกาศเชิญชวนยื่นคำเสนอเป็นผู้เช่าพื้นที่บางส่วนศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวและนันทนาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
37งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 
38งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 
39งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 
40งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 
41งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 
42งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 
43งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 
44งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2559 
45งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 
46งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2559 
47งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 
48งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 
49งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
50งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 
51งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 
52งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
53งบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ 
54งบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ 
55งบการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
56งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 
57ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 
58ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2558 
59รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558 
60วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบจ.เชียงใหม่ 59 
61ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
62 1(1) กฏหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
63 กฏหมายเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 
64กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
65กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 
66 กฏหมายที่เกีี่ยวข้อง 
67 รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ 
68รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
69ผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ ปี 2559 
70ประกาศผลการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๔ อัตรา 
71ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง 17 ตำแหน่ง 67 อัตรา 
72ประกาศผลการสอบคัดเลือกสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา 
73ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
74ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 54 อัตรา 
75ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
76ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิตำแหน่งบริหาร จำนวน ๕ ตแหน่ง ๕ อัตรา 
77ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
78ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนตำแหน่งบริหาร จำนวน ๔ อัตรา ผลการคัดเลือกเพื่ 
79รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหาร จำนวน 5 อัตรา 
80รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 
81 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอบจ.และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 
82ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
83ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบจ. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 
84 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอบจ. สายงานการสอน พ.ศ. 2561 
85การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)  
86แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 
87ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๔) 
88ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕) 
89เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ 
90เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗) 
91เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕) 
92แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 
93รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑ 
94 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 
95 กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อบจ. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
96 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ขรก. อบจ.ชม. (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 
97 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ขรก. อบจ.ชม. (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 
98 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ขรก. อบจ.ชม. (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
99 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ ขรก. อบจ.ชม. (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 
100 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พถ.ศ. 2561 
101หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561 
102รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
103ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
104ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9 ตำแหน่ง 
105ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของอบจ.เชียงใหม่ 
106 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
107ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
108หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิฃาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 
109 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
110รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
111 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จ.ชม. (ก.จ.จ.ชม.) 
112 หลังเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขรก.ครู อบจ. บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 
113การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
114ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียน 
115คู่มือการปฏิบัติงานของกองคลัง ฝ่ายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ 
116โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์การนริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
117แผนการดำเนินงานประจำปี 
118มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
119รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 
120 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
121รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 
122วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 
123 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 
124การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 
125คู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
126งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
127ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 
128ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 ต.ค. 2561 
129ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 
130ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 
131ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
132ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ.2560 
133ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 
134ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ 
135 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการอบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
136ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการอบจ. และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 
137ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
138 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 
139ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
140มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 7 
141ยกเลิกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูอบจ. (ฉบับที่ 2) 
142รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 
143 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไปและวิชาการใด้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 
144 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2561 ครั้้งที่ 1 
145หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการอบจ และลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 
146ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่ง รองปลัดฯ 
147ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ 
148ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
149รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภทวิชาการ 
150รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ. ประจำปี 2560 
151รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560-2564 
152งบการเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
153งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 
154 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 47) พ.ศ.2562 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
155 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 
156 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงถนนสายชม.ถ.1-0033 บ้านท่าขี่นาค ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง เชื่อมบ้านแม่ช่องกลาง ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
157 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจร สาย ชม.4040 บ้านยางเน้ิง ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี เชื่อมบ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
158 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ชม ถ.1-0032 บ้านดง ม.9 ต.หางดง เชื่อมบ้านห้วยเสี้ยว ม.11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
159 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ชม.ถ. 1-0031 เลียบคลองชลประทาน เชื่อมบ้านต๋ม ม.11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
160 การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2561 
161 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
162 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
163 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯลฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ. 2562 
164 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างเหมาบริการออกแบบส่วนผสม(job mix formula) พร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
165 การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี 2562 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 106 บ่อ 
166 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2561 
167 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อไม้ดอกไม้ประดับและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 
168 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการจัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของอบจ.เชียงใหม่ ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 
169 ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
170 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 
171 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและมาสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้างทั่วไป พ.ศ. 2562 
172 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์จำนวนคร้ังการลาและมาสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2562 
173 ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและมาสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 
174ข้อบัญบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
175คู่มือเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559 
176รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ สมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
177ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 
178 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 
179 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
180 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
181 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
182สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒  
183สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 
184 ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการ 
185 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย ชม.ถ.1-0114 บ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุง เชื่อมบ้านต้นผึ้ง ม.12 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
186 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
187สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 
188 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมันยาสูบรายได้อื่นๆ 
189 ประกาศหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและมาสายที่ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและไม่ได้รับการเพิ่มค่าจ้างของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2562 
190 การใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยเสือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
191 การใช้จ่ายเงินสะสมในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรฯ จำนวน 134 โครงการ 
192 การใช้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง พ.ศ.2561 
193 การใช้จ่ายเงินสะสมในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อก่อสร้างถนนและก่อสร้างสะพานทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย 
194 การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2562 จำนวน 56,453,100 บาท 
195 การใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี 2562 เพื่อปรับปรุงผิวจราจร จำนวน 134 โครงการ 
196 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมผิวจราจรบ้านห้วยตอง ม.6 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านแม่หลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่ 
197 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านห้วยตอง ม.6 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านแม่หลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
198 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลวง ม.1 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านหลิม ม.1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
199 รายงานขอซื้อขอจ้าง 
200 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 
201สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี 2562 
202รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
203 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 
204 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้่าราชการอบจ.และลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 
205 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักการศุึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 6 รายกาาร 
206 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 รายการ 
207 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านขุนปั๋ง ม.7 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านห้วยมะเกี๋ยง ม.8 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
208 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล.บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
209 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ่บ้านห้วยงูนอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ ม.11 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
210 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรบ้านปางสัก ม.2 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านหนองฮ่าง ม.10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
211 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบส่วนผสมพร้อมจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ 
212 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้งถนนคสล. บ้านแม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่่ชา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
213 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการจ้างเหมาจัดกรรมโครงการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธาน 
214 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สายทาง ชมถ.1-0113 บ้านหนองแบน ม.6 เชื่อมบ้านปิงหลวง ม.7 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
215 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ชมถ.1-0105 บ้านสุพรรณ ม.6 เชื่อมบ้านร้องดอนไชย ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
216การวิเคราะหรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 
217 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
218 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว ม.1 ต.สันป่ายาง เชื่อมบ้านสหกรณืทุ่งใหม่ ม.13 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
219 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านหางดง ม.3 ต.หางดงเชื่อมบ้านวังลุงใหม่ ม.10 เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
220 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อมบ้านวังหม้อ ม.1 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
221 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนน บ้านสบก๋าย ม.3 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง เชื่อมบ้านวังมะริว ม.2 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
222 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านต้นส้าน ม.6 ต.สันทราย เชื่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ ม.11 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
223 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบ้านศรีดอนชัย ม.18 ต.เวียง เชื่อมบ้านสวนดอก ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
224 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
225 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านขัวเด้ง ม.6 ต.สันผักหวาน อ.หาง เชื่อมบ้านดอนปิน ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ 
226 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟับต์คอนกรีต คลองชลประทาน 21 ซ้าย บ้านศาลา ม2 ต.น้ำแพร่ เชื่อมบ้านแม่ขัก ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
227 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม ถ.1-0031 ถนนเลียบคลองชลประทาน เชื่อมบ้านต๋ม ม.11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
228 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย บ้านขุนคง ม.5 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านสันทราย ม.7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
229 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านดอย ม.13 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านห้วยไก่ป่า ม.14 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
230 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านสบลาน ม.10 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านห้วยยาบ ม.8 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
231 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านร้องธาร ม.6 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
232 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการจัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
233 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยพัฒนา ม13 ต.แม่สอย เชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
234 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0041 
235การติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
236 ีรายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เป็นเงิน 494,940 บาท 
237 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
238 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อดากาล บ้านหนองปิด ม.2 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
239 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านล้อง ม.1 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
240 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านป่าแขม ม.4 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
241 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม 4081 บ้านป่าติ้ว ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อมบ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
242ประกาศรายชื่อผู้สอชบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ 
243 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนา 
244 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเมืองกลาง ม.11 ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านดอยแก้ว ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
245 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง บ้านแม่ขิ ม.1 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านต้นโชค ม.5 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
246 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟับต์คอนกรีต บ้านท่าหลุก ม.4 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านแท่นคำ ม.1 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
247 ่รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านน้ำตกแม่กลาง ม.20 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชื่อมบ้านขุนวาง ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
248 รายงานยอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านอ่าย ม.5 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น จ.เชียงใหม่ 
249 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
250 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อป้องกันไวรัส 
251 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อดินสำหรับฝังกลบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
252 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 
253 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 186 โครงการ 
254 การใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
255 การใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 
256 รายงานขอซื้อขอจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันฮกฟ้า ม.11 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
257 รายงานขอซื้อขอจ้างการจัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
258 รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล.บ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
259 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านใหม่ประชาชื่น ม.8 ต.ยั้งเมิน เชื่อมบ้านห้วยเต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
260 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโป่งแยงนอก ม.2 ต.โป่งแยง เชื่อมบ้านหนองหอย ม.7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
261 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่หวาน ม.3 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
262 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองปลามัน ม.2 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านโฮ่งใน ม.2 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
263 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
264 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ม.6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านหนองสูน ม.1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
265 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านเหล่าแสนตอง ม.9, บ้านทรายมูล ม.5, บ้านแม่ลานำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
266 รายงานขอซื้อขอจ้างถนนนคสล.บ้านใหม่ดอนชัย ม.8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
267 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยดินหม้อ ม.16 ต.แม่ตื่น เชื่อมบ้านสันต้นม่วง ม.8 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
268 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี 
269 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านทีเนอะ ม.21 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่สวด ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
270 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เชื่อมบ้านสันป่าข่า ม.9 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
271 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านแม่บวนเหนือ ม.8 ต.โปงทุ่ง เชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
272 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่กองวะ ม4 ต.แม่สาบ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
273 รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. บ้านม่อนปิ่นเหนือ ม.3 ต.ม่อนปิ่น เชื่อมบ้านต้นผึ้งใต้ ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
274 รายงานขอซื่้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยน้ำดิบ ม.2 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เขื่อมบ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
275 รายงานขอซื้อขอจ้าง ถนนคสล. บ้านหนองห่ายสามัคคี ม.13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชื่อมบ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
276 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหาดนาค ม.17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านปากล้อง ม.8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
277 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่มิงค์ ม.11, บ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อมบ้านสามสบ ม.1 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
278 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่มเชื่อมบ้านแม่แดดน้อย ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
279 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป่าคา ม.3 ต.แม่ตื่น เชื่อมบ้านสันต้นม่วง ม.8 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
280 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่โขง ม.2 ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่สวด ม.1 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 
281 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านฮ่่างต่ำ ม.4 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
282 รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
283รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
284 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ถนนเสียบลำเหมืองร้องแสะ บ้านกลาง ม.4 ต.สองแคว เชื่อมบ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
285 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก ถนนเลียบแนวท่อสถานีสูบน้ำ บ้านกลาง ม.4 ต.สองแคว เชื่อมบ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
286 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.ถ.1-0022 บ้านศรีวารี ม.9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
287 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและกิ่งแตกร้าวที่อันตราย 
288 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านเกาะหลวง ม.1ต.โปงทุ่ง เชื่อมบ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
289 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ตาด ม.1 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
290 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอย 
291 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการรักษาฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนา 
292 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของอบจ.ชม. 
293 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซ์้อรถบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน4ล้อ 
294 รายงานขอซื้อขอจ้าง จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 
295 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางชม.ถ.1-0055 บ้านสันต้นดู่ ม.8 ต.สันทราย เชื่อมบ้านท่าสะแล ม.11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
296 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายทาง ชม.4017 บ้านแม่ใจใต้ม.7 ต.เวียง เชื่อมเขื่อนพลังน้ำแม่มาว บ้านลาน ม.5 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
297ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
298 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ครั้งที่ 2 
299 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำสวนหญ้า บ้านวังหม้อ ม.1 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
300 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแรด 1 บ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
301 รายงานขอซื้อขอจ้าง 
302 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอยกิ่วแล บ้านสันติสุข ม.7 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
303 รายงานขอซื้อขอจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านดงสามหมื่น ม.6 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา 
304 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 11 อำเภอ 
305ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
306ประวัติและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
307แผนการจัดหาพัสดุ 
308วิสัยทัศและพันธกิจน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
309ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
310แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2563  
311 รายงานขอซื้อขอจ้าง ขุดสระเก็บน้ำหนองฮกฟ้า บ้านกิ่วจำปี ม.11 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
312 รายงานขอซื้อขอจ้าง ย้ายเครื่องแม่ข่ายประจำอำเภอของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อ.หางดง 
313 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาตามโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก 
314รายงานการติดตามประเมินผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 
315กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 
316ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
317 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
318 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน เชื่อมบ้านสันป่ายาง ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
319 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองพนัง ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน เชื่อมบ้านใหม่ชยาราม ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
320สถิติคู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ. 2562 
321สถิติคู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.2563 
322สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรอบเดือน 
323หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  
324 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนถายในบริเวณสถานที่ประทับแรมโรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 
325 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อดินสำหรับบ่อฝังกลบของศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของอบจ.เชียงใหม่ 
326 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างขุดสระเก็บน้ำหนองชมพู บ้านร้องธาร ม.6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
327 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ 
328ประกาศผลการรสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
329 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และกิ่งแตกร้าวที่อันตราย 
330 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านโท้ง ม.2 ต.บงตัน เชื่อมบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
331 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านสันติสุข ม.7 ต.ดอยเต่า เชื่อมบ้านแปลง 2 ม.1 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
332 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านห้วยริน ม.6 ต.บงตันเชื่อมบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
333 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านบงตัน เชื่อมบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
334 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแอ่น บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
335 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อมบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
336 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง บ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ เชื่อมบ้านหนองบัวคำ ม.5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า 
337 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ป่าไผ่ ม.11 ต.แม่คะ เชื่อมบ้านหนองอ้อม ม.11 ต.แม่ข่า อ.ฝาง 
338 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านสวนดอก ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง เชื่อมบ้านกาวิละ ม.7 ต.แม่สาว อ.แม่อาย 
339 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างปรับปรุงพื้นที่(เดิม) บริเวณสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านโท้ง+ห้วยริน และสถานนีบ้านน้อย บ้านน้อย ม.1, บ้านโท้ง ม.2, บ้านห้วยริน ม.6 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
340ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  
341 รายงานขอซื้อขอจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงป่าหวาย ม.8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 
342 รายงานขอซื้อขอจ้างบริการรถปั๊มคอนกรีต โครงการจัดสร้างทางลาดพระบาท กองพลทหารราบที่ 7 
343 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง บ้านแม่ชา ม.2 - บ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม เชื่อมบ้านผาปู ม.1 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา 
344 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านแม่แรม ม.6 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม 
345 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านแม่แอน ม.4 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านปางไฮ ม.4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม 
346 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนน่คสล. บ้านหนองปลามัน ม.2 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านใหม่จอมแดง ม.11 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม 
347 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถนน อบจ.ชม. 4052 บ้านสงิน ม.13 ต.นาเกียน เชื่อมบ้านผาปูน ม.7 ต.ผาปูน ม.7 ต.อมก๋อย 
348 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านนาหึก ม.1 ต.สะลวง อ.แม่ริม 
349 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านฮ่องห้าหลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย 
350 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง บ้านงิ้วสูง ม.6 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านกองวะ ม.4 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 
351 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านหนองปู ม.3 ต.บงตัน เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
352 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรัง บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน 
353 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุ บ้านห้วยโจ้ ม.5 ต.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 
354 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านวังขามป้อม ม.7 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านวังดิน ม.7 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
355 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านหนองปู ม.3 ต.บงตัน เชื่อมบ้านแปลง 5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า 
356 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านข่วงเปา ม.19 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านหนองคัน ม.1 ต.แม่สอย 
357 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านห้วยทราย ม.5 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านหนองคัน ม.1 ต.แม่สอย อ.จอมทอง 
358 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านดงเย็น ม.15 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง 
359 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านท่าล้อ ม.19 ต.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านวังดิน ม.7 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง 
360 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก บ้านไร่สว่างอารมณ์ ม.21 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านหนองหอย ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 
361 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านทุ่งพัฒนา ม.13 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง 
362 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดทำที่ปิดประกาศเกี่ยวกับเลือกตั้ง 
363ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ) 
364 รายงานขอซื้อขอจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งอบจ. 
365 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์พีวีซีติดฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายไวนิลสำหรับการเลือกตั้ง 
366 รายงานขอซื้อขอจ้างจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย 
367 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านทรายมูล ม.4 ต.หางดง เชื่อมบ้านป่าแป๋ ม.7 ต.หางดง อ.หางดง 
368 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านบวก ม.4 ต.หนองแก๋ว เชื่อมบ้านต้นแก ม.8 ต.หารแก้ว อ.หางดง 
369 รายงานขอซื้อขอจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันนกแก้ว ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ 
370 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านปากทางสามัคคี ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ 
371 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านน้ำบุ่น ม.10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง เชื่อมบ้านใหม่ห้วยส้ม ม.9 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง 
372 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรสายทาง ชม.ถ.1-0084 บ้านต้นแหนหลวง ม.1 ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง เชื่อมบ้านเตาไห ม.6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง 
373 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านดง ม.5 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ 
374 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านแมม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 
375 รายงานขอซื้อขอจ้างปรัปปรุงผิวจราจร สายทางชม.ถ.1-0085 บ้านต้นแหนหลวง ม.1 ต.ท่าวังพร้าว เชื่อมบ้านดงก่ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง 
376 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านสันทราย ม.12 ต.ศรีดงเย็น เชื่อมบ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ 
377 รายงานขอซื้อขอจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งอบจ. 
378 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจร สายทางชม.ถ.1-0104 บ้านแม่จ้องใต้ ม.4 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อมบ้านม่วงโตน ม.4 ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด 
379 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านป่าป้อง ม.4 ต.ป่าป้อง เชื่อมบ้านแพะป่าคา ม.5 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด 
380 รายงานขอซื้อขอจ้างปรัปปรุงผิวจราจรบ้านแม่จ้องเหนือ ม.5 ต.ตลาดใหญ่ เชื่อมบ้านแพะป่าคา ม.5 ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด 
381 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด เชื่อมบ้านโค้งงามม.7 ต.หางดง อ.ฮอด 
382 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนบ้านแพะดินแดง ม.2 ต.ฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม ม.7 ต.หางดง อ.ฮอด 
383 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแพะดินแดง ม.2 ต.ฮอด เชื่อมบ้านใหม่ยูงทอง ม.10 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด 
384 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแพะดินแดงม.2 ต.ฮอด เชื่อมบ้านเด่น ม.7 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
385 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแพะดินแดง ม.2 ต.ฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด 
386 รายงานขอซื้อขอจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 
387 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างจัดทำตราประทับบนบัตรเลือกตั้ง 
388 รายงานขอซื้อขอจ้างฟื้นฟูระบบรากและสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนา 
389 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564 
390 รายงานขอซื้อขอจ้างซ่อมห้องน้ำบริเวณด่านตรวจห้วยแก้ว บริเวณน้ำตกห้วยแก้ว 
391 รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล. บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านสันปอธง ม.2 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
392 รายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยมะเฟือง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
393 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านฮ่องห้าน้อย ม.5 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อมบ้านป่าแดงอภิวัฒน์ หมู่ 9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
394 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านโฮ่งน้อย ม.6 ต.แม่อาย เชื่อมบ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
395 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านห้วยคอกหมู ม.7 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านหาดชมพู ม.5 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
396รายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
397 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคสล. บ้านฮ่องห้าน้อย ม.5 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อมบ้านป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
398รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่ขอ ม.11 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
399 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่ขอ ม.11 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
400 โครงการขุดเจาะบ่อบาล บ้านหลักปัน ม.5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
401 รายงานขอซื้อขอจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหลักปัน ม.5 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
402 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมถนนสายชม.ถ.1-0072 บ้านน้อย ม.13 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
403 รายงานขอซื้อขอจ้างปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันปอธง สายทาง ชม.ถ.1-0014 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง เชื่อมบ้านทรายแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
404การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
405แผนการดำเนินงานประจำปี 
406แผนพัฒนาท้องถิ่น 
407การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
408แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564 
409 รายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ 23 มิถุนายน 2564 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดความคมชัดสูง 
410 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดง ม.7 ต.เชียงดาว เชื่อมบ้านมะกู้ ม.12 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
411 รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างถนนคสล. บ้านหัวยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง เชื่อมบ้านปิงโค้ง ม.13 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
412ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
413ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
414แผนการจัดหาพัสดุ 
415 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
416สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
417 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไตรสภาวคาม ม.5 ต.ปิงโค้ง เชื่อม บ้านแม่ซ้อน ม.4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
418 รายงานขอซื้อขอจ้าง ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันดินแดง ม.96 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
419 รายงานขอซื้อขอจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านต้นส้าน ม.6 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
420 รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.ถ.1-0041 บ้านสามหลัง ม.8 ต.สองแคว เชื่อมบ้านปากทางเจริญ ม.4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
421 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ 
422 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อเครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะพร้อมอุปกรณ์ 
423 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ 
424 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง 
425 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านวังดิน ม.7 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง เชื่อมบ้านท่าโชค ม.10 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
426 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
427 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ 
428 รายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ 9 กันยายน 2564 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันโค้ง หมู่ 6 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
429 รายงานขอซื้อขอจ้าง วันที่ 17 กันยายน 2554 ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะหลวง หมู่ 1 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
430 รายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ 17 กันยายน 2564 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านยางเปาเหนือ หมู่ 14 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
431 รายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ 22 กันยายน 2564 จ้างดำเนินการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
432 รายงานขอซื้อขอจ้างวันที่ 12 ตุลาคม 2564 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซีแบบเกียร์อัตโนมัติ 
433การมอบอำนาจในการบริหารราชการ 
434 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อดินถมพร้อมปรับเกลี่ย บ้านป่าข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
435 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อเครื่องตรวจสอบรากและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ 
436 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์และรถยนต์นั่ง 
437 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 1,400 ตัว 
438 รายงานขอซื้อขอจ้าง ซื้อรถตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ 
439 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อรถตรวจขีวนิรภัยเคลื่อนที่ 
440 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์รายงานผลสถานกาณ์ฝุ่นควัน pm2.5 
441 รายงานขอซื้อขอจ้างซื้อรถตรวจการณ์ 
442 รายงานขอซื้อขอจ้างจัดซ์้อดินบ่อฝังกลบของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
443 รายงานขอซื้อขอจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านใหม่แม่เตี๊ยะ ม.6 ต.ดอยแก้ว เชื่อมบ้านแม่กลาง ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาเลขที่ 163/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
2 สัญญาเลขที่ 97/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
3 สัญญาจ้างเลขที่ 90/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ม.6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
4 สัญญาเลขที่ 91/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นจัดสรร หมู่ที่ 3 - บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า เชื่อมบ้านตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
5 สัญญาจ้างเลขที่ 95/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านหนองปลาสวาย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
6 สัญญาเลขที่ 93/2562 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบจ.เชียงใหม่ ในรายการทุกทิศทั่วถิ่นกับ อบจ.เชียงใหม่ 
7 สัญญาเลขที่ 94/2562 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอบจ.เชียงใหม่ ทางหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
8 สัญญาเลขที่ 96/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
9 สัญญาเลขที่ 98/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร เชื่อมบ้านผาละปิ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
10 สัญญาเลขที่ 99/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายบ้านกองกาน หมู่ที่ 7 บ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ศึก เชื่อมบ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
11 สัญญาจ้างเลขที่ 102/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านสงิน หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
12 สัญญาเลขที่ 202/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอยแก้ว เชื่อมบ้านแม่ใหม่ห้วยเฮี๊ยะ หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
13 สัญญาเลขที่ 208/2560 ก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยแม่อมลอง บ้านอมลอง ม.2 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
14 สัญญาเลขที่ 219/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่ลานหลวง ม.3 ต.ยางเปียง เชื่อมบ้านแม่หลองหลวง ม.3 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
15 สัญญาจ้างเลขที่ 222 ทับ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 ตำบลฮอดเ ชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
16 สัญญาจ้างเลขที่ 224/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 3 บ้านป่าพร้าวนอก ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
17 สัญญาจ้างเลขที่ 225/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อสลีเชื่อมบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
18สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
19สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
20 สัญญาเลขที่ 221/2560 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งหมากหนุ่ม ม.5 บ้านเด่นตะวันใต้ ม.20, บ้านสบเตี๊ยะ ม.2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
21 สัญญาจ้างเลขที่ 226/ 2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหางดง เชื่อมถนนเลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง บ้านดอยคำ หมู่ที่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
22 สัญญาเลขที่ 228/2560 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการงานไฟฟ้าภายในพื้นที่ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
23 สัญญาจ้างเลขที่ 231/2560 ก่อสร้างถนนคสล. ถนนสาย ชม3013 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
24 สัญญาจ้างเลขที่ 232/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสันป่าเหียง ม.1 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านห้วยหก ม.11 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
25 สัญญาจ้างเลขที่ 233/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่แพม ม.3 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านห้วยน้ำดัง ม.5 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
26 สัญญาจ้างเลขที่ 234/2560 จ้างเหาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังมะริว ม.2 ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว เชื่อมบ้านป่าข้าวหลาม ม.7 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
27 สัญญาเลขที่ 229/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านโป่งถืบ (ตาดน้อย) ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง เชื่อมตำบลบ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
28 สัญญาเลขที่ 230/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโป่งใน ม.15 ต.เวียง เชื่อมบ้านหนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
29 สัญญาจ้างเลขที่ 235/2560 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยหก ม.5 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
30 สัญญาจ้างเลขที่ 237/2560 ก่อสร้างถนนคสล. บ้านโปง ม.6 บ้านท่ายาว ม.11 ต.ป่าไผ่ เชื่อมบ้านแม่ฮักพัฒนา .9 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
31 สัญญาจ้างเลขที่ 238/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่หาด ม.1 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
32 สัญญาจ้างเลขที่ 239/2560 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกแม่ลาด บ้านแม่หาด ม.1 ต.นามน ม.7 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
33 สัญญาจ้างเลขที่ 240/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองยาว ม.4 เชื่อมศาลเจ้าพ่อเมืองเวียงแหง ม.4 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
34สัญญาจ้างเลขที่ 242/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมตลิ่งพังด้วยกล่องตาข่ายบรรจุหินใหญ่ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
35 สัญญาจ้างเลขที่ 243/ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่ง(สามแยกบ้านจำ)หมู่ที่ 6 ตำบลป่าไผ่เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
36 สัญญาจ้างเลขที่ 241 2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น ศาลเจ้าพ่อเมืองเวียงแหง หมู่ที่ 4 เชื่อมวัดเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
37 สัญญาจ้างเลขที่ 244/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 บ้านดอนชื่น หมู่ที่ 24 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้าน 3 หลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแควือำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
38 สัญญาจ้างเลขที่ 245/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดดอนชื่น-วัดเก่าบ้านเราป๋วย หมู่ที่ 2 ตำบลดอยหล่อ เชื่อมบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
39 สัญญาจ้างเลขที่ 247/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมบ้านวังสวนกล้วย หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
40 สัญญาจ้างเลขที่ 249/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
41 สัญญาจ้างเลขที่ 250/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
42 สัญญาจ้างเลขที่ 252 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่างต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาวางมเชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
43 สัญญาจ้างเลขที่ 254/ 2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงให 
44 สัญญาจ้างเลขที่ 255/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเลขที่ 330/ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม 
45 สัญญาจ้างเลขที่ 256/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ตำบลแม่คะเชือมหมู่ที่ 11 บ้านท่าสะแล ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
46 สัญญาจ้างเลขที่ 257/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านท่ากว้าง หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านปางผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
47 สัญญาจ้างเลขที่ 258/ 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
48สัญญาจ้างเลขที่ 260 2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมบ้านขุนสรวย หมู่ที่ 14 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
49 สัญญาจ้างเลขที่ 246/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว เชื่อมบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
50 สัญญาจ้างเลขที่ 304/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว 
51 สัญญาจ้างเลขที่ 335/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี ติดป้ายหมายเลขต้นยาง และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว 
52สัญญาจ้างเลขที่ 360/2560 ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว 
53 สัญญาจ้างเลขที่ 514/2560 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี ต้นตาลที่ล้มทับรั่วและอาคารของประชาชน และผูกมัดสลิดเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว ณ บริเวณเทศบาลตำบลยางเนิ้งเชื่อมตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
54 สัญญาเลขที่ 16/2561 จ้างเหมาตัดตอนต้นไม้ยางนายืนต้นแห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่แห้งตาย ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิดเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว โดยเฉพาะเจาะจง ณ บริเวณ ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สาย เชียงใหม่ - ลำพูน 
55 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
56สัญญาเลขที่ 36/2561 ตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตราย และผูกมัดสลิง เพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว ฯลฯ 
57 สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2561 ปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น4(อาคารแก้วขวัญกาสะลอง)และปรับปรุงเวทีการแสดงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอนขี้เหล็ก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
58 สัญญาจ้าง เลขที่ 24/2561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
59 สัญญาจ้าง เลขที่ 32/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่-บ้านแม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
60 สัญญาจ้าง เลขที่ 526/2560 จ้างซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลุูกรังบดอัดแน่น บ้านวังลุง ม.3 ต.ฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ ม.2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
61 สัญญาเลขที่ 03/2561 จ้างเหมาดูและรักษาความสะอาดประจำอาคารสำนักงาน อบจ.ชม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
62 สัญญาเลขที่ 1/2561 จ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติตามโครงการ 
63 สัญญาเลขที่ 11/2561 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ พื้นที่ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
64 สัญญาเลขที่ 20/2561 เหมางานตีเส้นจราจร ชม.ถ.1-0103 บ้านสันต้นแหน ม.3 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด-บ้านปูคาเหนือ ม.5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
65 สัญญาเลขที่ 25/2561 โครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED จำนวน 2ป้าย ได้แก่ บริเวณสี่แยกศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่ จำนวน1ป้ายและบริเวณสี่แยกรินคำ เชียงใหม่ จำนวน1ป้าย 
66 สัญญาเลขที่ 29/2561 จ้างทำงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่9 
67 สัญญาเลขที่ 31/2561 จ้างงานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-1011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง-บ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8 ต.ป่าตุ้ม-บ้านสหกรณ์แปลง2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
68 สัญญาเลขที่ 33/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพักข้าราชการ อบจ.ชม. ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
69 สัญญาเลขที่ 34/2561 งานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปูเลย-บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
70 สัญญาเลขที่ 35/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2016 บ้านโป่ง ม.2 เชื่อม บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
71 สัญญาเลขที่ 36/2561 จ้างตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้างตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าวฯลฯ 
72 สัญญาเลขที่ 499/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
73 สัญญาเลขที่ 500/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านใหม่ปูเลย(สันขวาง) ม.19 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
74 สัญญาเลขที่ 8/2560 จ้างที่ปรึกษา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
75 สัญญาจ้าง เลขที่ 28/2561 ดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่ บ.ป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
76 สัญญาจ้าง เลขที่ 26/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-0030 บ้านสันป่าสัก ม.11 บ้านต้นแกว๋น ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
77 สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 19/2561 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
78 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2561 ซื้อขายครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษา) อบจ.เชียงใหม่ 
79สัญญาจ้าง เลขที่ 08/2561 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขาน พร้อมกำแพงกันดิน บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก เชื่อมบ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ฯ 
80สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2561 จ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
81 สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านแม่แดดน้อย ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่ชา ม.2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
82สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2561 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารพัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก3ชั้น อบจ.ชม. 
83สัญญาจ้าง เลขที่ 14/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่เอ๊าะ บ.แม่ตะละเหนือฯ 
84สัญญาจ้าง เลขที่ 16/2561 จ้างเหมาตัดตอนต้นไม้ยางนายืนต้นแห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาขนาดใหญ่ที่แห้งตาย ตัดตอนกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาที่แตกร้าว 
85สัญญาจ้าง เลขที่ 5/2561 โครงการก่อสร้างป้ายบอกทางและป้ายเตือนความปลอดภัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
86สัญญาจ้าง เลขที่ 9/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อม บ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
87สัญญาจ้างเลขที่ 02/2561 จ้างเหมาก่อสร้างเสาธง ภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ฯ 
88สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2561 โครงการซื้อขายรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง(Asphalt Paver) จำนวน 1 คัน 
89 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 3/25561 ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตันฯ จำนวน 2คัน 
90สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบริเวณพื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
91สัญญาซื้อขาย เลขที่2/2561 โครงการซื้อขายชุดซ่อมซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน 1ชุด 
92 สัญญาเลขที่ 37/2561 โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรพร้อมติดตั้งป้ายความปลอดภัย บนทางหลวง ถนนสาย ชม.ถ.1-0012 บ.สันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา เชื่อม บ.คายใน ม.2 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
93 สัญญาเลขที่ 38/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2142 บ.แม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก-บ.สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ยาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
94 สัญญาจ้าง เลขที่ 40/2561 การเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.เชียงใหม่ บ.ป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
95 สัญญาเลขที่ 39/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.2015 บ.ป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์-บ.ยางทอง ม.4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
96สัญญาจ้าง เลขที่ 01/2561 จ้างดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบจ.เชียงใหม่ 
97สัญญาจ้าง เลขที่ 03/2561 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณทางเข้าหอประชุม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ฯ 
98สัญญาจ้าง เลขที่ 04/2561 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น BBL สนามบาสเก็ตบอล โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
99 สัญญา เลขที่ 1/2561 ซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
100 สัญญา เลขที่ 23/2561 จ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ประจำปี 2560 
101 สัญญา เลขที่ 42/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสัญญาณจราจรและสายไฟฟ้าใต้ดินของระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกนางเนิ้ง ถนนหมายเลข106(ต้นยาง) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
102 สัญญา เลขที่ 12/2561 ตกลงขายวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
103 สัญญาเลขที่ 45/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ อบจ.เชียงใหม่ บ้านแฝดหมายเลข 16เลขที่ 3/3 ถ.ป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
104 สัญญา เลขที่ 10/2561 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ.พร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่ง เชื่อม บ.แม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
105 สัญญา เลขที่ 11/2561 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4054 บ.แม่ใจเหนือ ม.8 ต.เวียง ถึง บ.เปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
106 สัญญา เลขที่ 19-2561 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1ตัน 
107 สัญญา เลขที่ 29/2561 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 10 
108สัญญา เลขที่ 29/2561 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 10 
109 สัญญา เลขที่ 41/2561 จ้างเหมาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2561 
110 สัญญา เลขที่ 44/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงาน การเตรียมงาน สถานที่ การจัดเตรียมพิธีเปิด การจัดนิทรรศการ การตกแต่งสถานที่จุดบันทึกภาพที่ระลึกและการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาดำเนินงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงาน 
111 สัญญาเลขที่ 27-2561 โครงารจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
112 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 2/2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 
113 สัญญาซื้อขาย 13/2561 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316บ้านโรงวัวหมู่ที่5 ต.แม่สาย-บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
114 สัญญาเลขที่ 57/2561 จ้างทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตุ้มหมู่ที่1ต.เวียงเชื่อมบ้านโล๊ะหมู่ที่1 ต.สันต้นหมื้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
115 สัญญาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2561 (กิจกรรมจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่) 
116 สัญญาเลขที่ 48/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่ทรายคำ ม.8 บ้านโปงพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านตาลน้อย ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
117 สัญญาเลขที่ 50/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแดงอภิวัฒน์(หย่อมบ้านจะโต๊ะ) ม.9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านโป่งถืบ(บ้านทรัพย์ตะเคียน) ม.105 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
118 สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 59/2561 จ้างเหมาตัดกิ่งไม้ยางนาดิบเดิมแตกหักค้าง ตัดแต่งกิ่งไม้ยางนาที่แห้งอันตรายและผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นยางนาแตกร้าว 
119 สัญญาจ้างทั่วไปเลขที่66/2561จ้างปรัปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านทุ่งท่อ ม.2 ต.สองแควเชื่อมบ้านห้วยทัง ม.12 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
120 สัญญาเลขที่14/2561 การจัดซื้อระบบไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 1 ระบบ(จำนวน 13 ชุด) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
121 สัญญาเลขที่ 15/2561 สัญญาตกลงซื้อขายรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว จำนวน 1 คัน 
122 สัญญาเลขที่ 62/2561 จ้างทำการปรับปรุง(ิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยลึก ม.6 ต.ปิงโค้งเชื่อมบ้านหนองแขม ม.11 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
123 สัญญาเลขที่ 63/2561 จ้างทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านชัยสถาน ม.7 ต.มะลิกาเชื่อมบ้านห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
124 สัญญาเลขที่ 64/2561 จ้างทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านหัวทุ่ง ม.14 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
125 สัญญาเลขที่ 79/2561 จ้างทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่สว่างอารมณ์ ม.21 ต.ดอยหล่อเชื่อมบ้านโทกเสือ ม.18 ต.ดอยหล่อเชื่อมบ้านโป่งจ้อ ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
126 สัญญาเลขที่ 51/2561 การจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
127 สัญญาเลขที่ 52/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/26 บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
128 สัญญาเลขที่ 53/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักริมทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข106 สายลำพูน-เชียงใหม่ระหว่าง กม.170-093ถึง กม.181-686 ต.สารภี ต.ยางเนิ้ง ต.หนองผึ้ง อ.สารภีและ ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จำนวน 4 หลัง 
129 สัญญาเลขที่ 55/2561 จ้างทำโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/2 บริเวณด้านหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
130 สัญญาเลขที่ 58/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยม่วง ม.10 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
131 สัญญาเลขที่ 67/2561 การจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันห้าง(หย่อมบ้านมะเพือง) ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านขุนสรวย ม.12 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
132 สัญญาเลขที่ 72/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรมเชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
133 สัญญาเลขที่ 75/2561 การจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกาเชื่อมบ้านห้วยมะเพือง ม.2 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,900.00 ม. หนา 0.15 ม. 
134 สัญญาเลขที่ 82/2561 จ้างทำโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสบสอย ม.7 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านนากบ ม.2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
135 สัญญาเลขที่ 17/2561 จ้างเหมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในรายการทุกทิศทั่วไทยกับ อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม2560ถึงกันยายน 2561 
136 สัญญาเลขที่ 18/2561 จ้างเหมาจัดทำโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ เล่าเรื่องล้านนากับ อบจ. ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560-เดือนกันยายน 2561 
137 สัญญาเลขที่ 56/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอัดบดแน่นบ้านสบงาย ม.5 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
138 สัญญาเลขที่ 60/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
139 สัญญาเลขที่ 69/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านปางป๋อ ม.5 ต.แสนไห อ.เวียงแหงเชื่อมบ้านกองลมใหม่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
140 สัญญาเลขที่ 70/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสันดวงดี ม.1 ต.แสนไหเชื่อมน้ำตกแม่ลาดบ้านใหม่มะกายอน ม.3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
141 สัญญาเลขที่ 77/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
142 สัญญาเลขที่ 78/2561 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลโครงไม้ไผ่ ขนาด 4.88 x 9.76 ม. สำหรับโรงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
143 สัญญาเลขที่ 81/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่สารภี ม.4 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย ม.11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
144 สัญยาเลขที่ 80/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านมหาธาตุ ม.4 ต.แสนไหเชื่อมน้ำตกแม่ลาดบ้านใหม่มะกายอน ม.3 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
145 สัญญาเลขที่ 4/25661 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 
146 สัญญาเลขที่ 83/2561 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้มเชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
147 สัญญาเลขที่ 57/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่สันตึง ม.8 ต.ข่วงเปาเชื่อมบ้านน้ำตกแม่กลาง ม.10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
148 สัญญาเลขที่ 73/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านขุนแปะ(หย่อมบ้านป่ากล้วย)ม.12 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ)ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
149 สัญญาเลขที่ 76/2561 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านบนนา(หย่อมบ้านก๋องแพะ)ม.14 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่ ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
150 สัญญาเลขที่ 46/2561 จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่ป่าไผ่ ม.11 บ้านดอยป่าไผ่ ม.15 ต.แม่คะเชื่อมบ้านหนองอ้อม ม.11 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
151 สัญญาเลขที่ 48/2561 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านใหม่ทรายคำ ม.8 บ้านโปงพัฒนา ม.10 ต.บ้านหลวง อ.แม่อายเชื่อมบ้านตาดน้อย ม.12 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
152 สัญญาเลขที่ 6/2561 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
153 สัญญาเลขที่ 71/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก ณ บ้านทุ่งสีทอง ม.10 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อมบ้านบวกหมื้อ ม.11 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
154 สัญญาเลขที่ 85/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแอ่นจัดสรร ม.. ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่าเชื่อมบ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
155 สัญญาเลขที่ 86/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่างเคิ่งบน ม.12 ต.ช่างเคิ่ง(เขต ทต.แม่แจ่ม)เชื่อมบ้านต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเคิ่ง(เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
156 สัญญาเลขที่ 88/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าบง ม.1 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
157 สัญญาเลขที่ 16/2561 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง-บ้านทรารยแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
158 สัญญาเลขที่ 74/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างปางควาย ม.6 ต.แม่งอนเชื่อมบ้านต้นส้าน ม.6 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
159 สัญญาเลขที่ 84/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ากว้าง ม.15 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
160 สัญญาเลขที่ 89/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านยั้งเมิน ม.3 บ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิงเชื่อมบ้านแม่แดด ม.4 ต.แม่แดด อ.กัลยาฯ จ.เชียงใหม่ 
161 สัญญาเลขที่ 90/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพัก ขรก. อบจ.ชม. เลขที่ 327 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
162 สัญญาเลขที่ 91/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนนอน 1-4 สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อบจ.ชม. ม.7 ต.สันมหาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
163 สัญญาเลขที่ 10/2560 การจัดซื้อผ้าห่ม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
164 สัญญาเลขที่ 12/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดสอนมัลติมีเดีย) โรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
165 สัญญาเลขที่ 13/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยม) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
166 สัญญาเลขที่ 18/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์) โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (สำนักการศึกษา องค์กำารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
167 สัญญาเลขที่ 19/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
168 สัญญาเลขที่ 2/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ให้สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
169 สัญญาเลขที่ 37/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โรงเรียนบ้านศาลา (สำนักการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
170 สัญญาเลขที่ 5/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน 
171 สัญญาเลขที่ 51/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
172 สัญญาเลขที่ 102/2561 โครงการก่อสร้างลานแอลฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำอำเภอดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย(เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
173 สัญญาเลขที่ 103/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุขเชื่อมบ้านดอนชื่น ม.24 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
174 สัญญาเลขที่ 108/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แม่แจ่มเชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
175 สัญญาเลขที่ 49/2561 โครงการตัดดินไสล์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรพร้อมซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวรจำนวน 1 แห่ง บ้านห้วยบะบ้า ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านน้ำส่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
176 สัญญาเลขที่ 93/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม ม.1 เชื่อมบ้านล้องเดื่อ ม.4 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
177 สัญญาเลขที่ 94/2561 จ้างเหมาตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.4091 บ้านป่าเดื่อ ม.1 ต.ขัวมุงเชื่อมล้องปู่หม่น ม.11 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเจาะจง 
178 สัญญาเลขที่ 96/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านดงดำ ม.5 ต.ฮอด อ.ฮอด เชื่อมบ้านวังหม้อ ม.4 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
179 สัญญาเลขที่ 99/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 ต.แมาสาบเชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
180 แจ้งยกเลิกสัญญาเลขที่ 334/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผาเชื่อมบ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
181 สัญญาเลขที่ 291/2560 จ้างปรับปรุงป้ายความปลอดภัยบนทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
182 สัญญาเลขที่ 292/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
183 สัญญาเลขที่ 293/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวาบบังคมพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระยะที่ 2 จำนวน 6 รอบ 
184 สัญญาเลขที่ 301/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม2560 
185 สัญญาเลขที่ 303/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวปริศนา เนตรศิลป์) บ้านเลขที่ 95/2 ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
186 สัญญาเลขที่ 305/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่และตัดหญ้าไหล่ทางสายทาง ชม.2033 ชื่อสายทางบ้านน้อย-บ้านร้อยพร้อม ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
187 สัญญาเลขที่ 308/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-16 เมษายน 2560 ณ ข่วงประตูท่าแพ, ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และบริเวณรอบอำเภอเมืองเชียงใหม่ 
188 สัญญาเลขที่ 309/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางอมรรัตน์ ธรรมมา) บ้านเลขที่ 505/1 ม.10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
189 สัญญาเลขที่ 323/2560 จ้างเหมาตกแต่งด้วยประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนา ภายในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชรนุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
190 สัญญาเลขที่ 325/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 95/4 บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
191 สัญญาเลขที่ 337/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมพิธีเปิดงานตามโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมพระธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี2560 
192 สัญญาเลขที่ 339/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริมเชื่อมบ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
193 สัญญาเลขที่ 346/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายยุทธนา บุญมาก) บ้านเลขที่ 330/10 ม.3 ต.ดอนแก้ว อำแม่ริม จ.เชียงใหม่ 
194 สัญญาเลขที่ 348/2560 จ้างเหมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ประจำปี 2560 โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ จำนวน 520 ต้น ณ ถนนสายแม่ขะจาน-สันป่ายาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (หมายเลข ชม.2142) ระยะทาง 7,000 เมตร 
195 สัญญาเลขที่ 350/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่สายทางหมายเลข 1013 ตอนบ้านกาด-แม่วิน กม.8+330-กม.28-330 บ้านกาด ม.5 ต.บ้านกาดเชื่อมบ้านสบวิน ม.9 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
196 สัญญาเลขที่ 368/2560 จ้างเหมาติดตั้งปุ่มสะท้อนทางแยกถนนสายทางเลียบรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ต.วันเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
197 สัญญาเลขที่ 437/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นางเมตตา ไชยมณีวรรณ) บ้านเลขที่ 97/7 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
198 สัญญาเลขที่ 442/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านป่างควาบ ม.9 ต.เมืองแหงเชื่อมบ้านปางป๋อ ม.5 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
199 สัญญาเลขที่ 502/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสวาก ม.7 บ้านแม่วาก ม.6 บ้านแม่มะลอ ม.9 ต.แม่นาจรเชื่อมบ้านป่าตึง ม.13 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
200 สัญญาเลขที่ 508/2560 จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้รับบริการหลังที่ 1-4 ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
201 สัญญาเลขที่ 509/2560 จ้างเหมาบริการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
202 สัญญาเลขที่ 516/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคำ ม.4 ต.แม่่คะเชื่อมบบ้านโป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
203 สัญญาเลขที่ 517/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทรายเชื่อมบ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
204 สัญญาเลขที่ 518/2560 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและอาคารประกอบ โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
205 สัญญาเลขที่ 520/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสายทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี จ.เชียง ใหม่(สี่แยกกองทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
206 สัญญาเลขที่ 212/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่าเชื่อมบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
207 สัญญาเลขที่ 223/2560 โครงการจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้ใหญ่สายทางเลีบยทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก และตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
208 สัญญาเลขที่ 227/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ 
209 สัญญาเลขที่ 248/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
210 สัญญาเลขที่ 251/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
211 สัญญาเลขที่ 253/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย" 
212 สัญญาเลขที่ 261/2560 จ้างเหมาจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะหนองบวกหาด โซน A1-A4 ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 
213 สัญญาเลขที่ 262/2560 จ้างเหมาจัดสวนนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับในสวนสาธารณะหนองบวกหาด โซน B และ C ตามโครงการจัดกิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 
214 สัญญาเลขที่ 263/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมการประกวดนางงามบุปผชาติและการประกวดนางงานบุปผชาติ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 
215 สัญญาเลขที่ 280/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก (เขตใต้) 
216 สัญญาเลขที่ 281/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยก (เขตเหนือ) 
217 สัญญาเลขที่ 282/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณเกาะกลางสายทาง ทล.1317 บ้านต้นดู่ ม.3 ต.บวกครก-บ้านหัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
218 สัญญาเลขที่ 283/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณภายในพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ (บริเวณพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์) 
219 สัญญาเลขที่ 284/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณถนน ชม.3162 บ้านปากกว้าง-บ้านแม่ตะมาน 
220 สัญญาเลขที่ 285/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ บริเวณถนน ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
221 สัญญาเลขที่ 288/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้า-ออกและรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
222 สัญญาเลขที่ 104/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเมืองกลาง บ้านเมืองกลาง ม.11 ต.บ้านหลวงเชื่อมบ้านแม่กลางป่าปู ม.1 ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
223 สัญญาเลขที่ 110/2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเกาะ ม.3 ซ.6 ต.สบแม่ข่าเชื่อมบ้านแพะ ม.9 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
224 สัญญาเลขที่ 111/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายแม่ตูบ-ผาช่อ บ้านแม่ตูบ ม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเฒ่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยวิธีคัดเลือก 
225 สัญญาเลขที่ 114/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทรายเชื่อมบ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
226 สัญญาเลขที่ 115/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านเด่นฮ่อม ม.9 บ้านห้วยเต่า ม.7 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านแม่ตะละ ม.8 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
227 สัญญาเลขที่ 119/2561 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้างเจียง ป่าฝาง ม.18 ต.ช้างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เชื่อม บ้านห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
228 สัญญาเลขที่ 29/2560 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหนองผ฿้ง ถนนสายบ้างกลาง ม.3 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านหนองผึ้งใต้ ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
229 สัญญาเลขที่ 351/2560 โครงการก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 10 ห้อง โรงเรียนแม่อายพิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 
230 สัญญาเลขที่ 458/2560 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อบาดาล บ้านริมออน ม.3 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
231 สัญญาเลขที่ 57/2560 การซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อง RICOH MP2004exSP สำนักการช่าง จำนวน 1 เครื่อง 
232 สัญญาเลขที่ 58/2560 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของสำนักการช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
233 สัญญาเลขที่ 87/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขกเชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
234 สัญญาเลขที่ 98/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านน้อย ม.1 บ้านบงตัน ม.5 บ้านห้วยน้ำริน ม.6 ต.บงตันเชื่อมบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
235 สัญญาเลขที่ 117/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล.ผนังก่อซีเม็นต์บล็อก ศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
236 สัญญาเลขที่ 120/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายซอย 4 บ้านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็นเชื่อมป้านป่าไผ่ ม.3 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
237 สัญญาเลขที่ 125/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโฮ่งใน ท.2 ต.แม่แรมเชื่อมบ้านแม่แอน ม.4 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
238 สัญญาเลขที่ 127/2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอดเชื่อมบ้างบงตัน ม.5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
239 สัญญาเลขที่ 17/2561 จัดซื้อวัสดึก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4081 บ้านป่าติ้ว ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง ถึง บ้านห้วยโท้ง ม.8 ต.น่ำบ่อหลว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
240 สัญญาเลขที่ 18/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์บัตรพนักงานและเครื่องเย็บกระดาษ (กองการเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
241 สัญญาเลขที่ 60-1/2561 โครงการปรังปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอักแน่นบ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.ป้านโฮ่ง จ.ลำพูม 
242 สัญญาเลขที่ 77-1/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านห้วยโจ้ ม.4 ต.แม่นะเชื่อมบ้านเชียงดาว ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
243 สัญญาเลขที่ 95/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านหลังท่อ ม.1 บ้านเด่น ม.7 ต.นาคอเรือเชื่อมบ้านห้วยทราย ม.4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
244 สัญญาเลขที่ 97/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านงิ้วเฒ่า ม.8 บ้านนากู่ (หย่อมบ้านขุนอมลอง) ม.9 บ้านขุนสาบ ม.6 ต.แม่สาบเชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 บ้านใหม่ประชาชื่น ม.8 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
245 สัญญาเลขที่ 124/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยคำ บ้านกองลม ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
246 สัญญาเลขที่ 129/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระธาุปู่ก่ำ บ้านสบงาย ม.5 ต.สบงายเชื่อมบ้านห้วยแก้ ม.5 ต.ท่งข้าวพวง อ.เชียงดา จ.เชียงใหม่ 
247 สัญญาเลขที่ 100/2561 โครงการก่อสร้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยงู ม.1 ถึงบ้านประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋งเชื่อมบ้านห้วยงู ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
248 สัญญาเลขที่ 101/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงป่าแดง ม.8 ต.บ้านโป่งเชื่อมบ้านหนองครก ม.10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
249 สัญญาเลขที่ 109/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายโป่งทุ่ง-แม่เจียงฮาย บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านกองวะ ม.4 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 
250 สัญญาเลขที่ 123/2561 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำเชื่อมบ้านป่าแปดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
251 สัญญาเลขที่ 126/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านมืดกา ม.17 ต.อินทขิลเชื่อมบ้านเป้า ม.4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
252 สัญญาเลขที่ 130/2561 โครงการจ้างเหมางาน "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
253 สัญญาเลขที่ 92/2561 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปูคากลาง ม.6 ต.แม่ปูคาเชื่อมบ้านป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
254 สัญญาเลขที่ 118/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านแปลง 2 ม.1 ต.มืดกาเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
255 สัญญาเลขที่ 122/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น สายแม่พะนาย บ้านตาลใต้ ม.3 ต.บ้านตาลเชื่อมบ้านดงดำ ม.5 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
256 สัญญาเลขที่ 131/2561 จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโค้งงาม ม.7 ต.หางดงเชื่อมบ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
257 สัญญาเลขที่ 136/2561 จ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเด่น ม.7 ต.นาคอเรือเชื่อมบ้านห้วยทราย ม.4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
258 สัญญาเลขที่ 141/2561 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านแฝดหมายเลข 16 เลขที่ 3/2 ถนนป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
259 สัญญาเลขที่ 142/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตถนนสายบ้านมอญ ม.3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพงเชื่อมบ้านสันพระเนตร ม.4 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
260 สัญญาเลขที่ 145/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าธาร ม.9 ต.ดอนเปาเชื่อมบ้านห้วยหยวก ม.7 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
261 สัญญาเลขที่ 19/2561 สัญญาซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหม่กองทราย ม.6 ต.สันบวกหมื้อ - บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
262 สัญญาเลขที่ 107/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านสองแคว ม.7 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านสันป่าก่อ ม.2 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
263 สัญญาเลขที่ 107/2561 บัญทึกท้ายสัญญาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านสองแคว ม.7 ต.สันทรายเชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ ม.17 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านสันป่าก่อ ม.2 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
264 สัญญาเลขที่ 116/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่ง อ.ดอนเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
265 สัญญาเลขที่ 146/2561 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 หลัง บ้านเลขที่ 330/9 และ บ้านเลขที่ 329 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
266 สัญญเลขที่ 154/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านม่วงพี่น้อง ม.4 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันห่าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
267 สัญญเลขที่ 3/2561 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง 
268 สัญญาเลขที่ 121/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังอัดบดแน่น สายโปงทุ่ง - บ้านอ้อ บ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่เทย ม.6 ต.แม่ตื่น อ.ลี้ จ.เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
269 สัญญาเลขที่ 128/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ้านปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
270 สัญญาเลขที่ 135/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายมูล ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
271 สัญญาเลขที่ 137/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางมะเยา ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านผาแดง ม.14 ต.สันทราย อ.ำพร้อม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
272 สัญญาเลขที่ 148/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านบวกครกเหนือ ม.8 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
273 สัญญาเลขที่ 149/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านสันทราย ม.12 ต.สันปูเลยเชื่อมบ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
274 สัญญาเลขที่ 151/2561 โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.5079 บ้านหนองยาว ม.7 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
275 สัญญาเลขที่ 152/2561 โครงการจ้างเหมางานตีเส้นจราจรถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านเมืองกื๊ด ม.1 ต.กื๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
276 สัญญาเลขที่ 159/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านปางขี้เหล็ก ม.1 บ้านทุ่งป่าคาใต้ ม.8 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
277 สัญญาเลขที่ 20/2561 สัญญาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4000 Ansi Lumens ยี่ห้อง GYGAR รุ่น B-40 
278 สัญญาเลขที่ 139/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านแพะ ม.10 ต.ออนใต้เชื่อมบ้านวังธาร ม.1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
279 สัญญาเลขที่ 155/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยทรายขาว บ้านหนองไหว ม.12 ต.แม่แฝกเชื่อมบ้านวังขุมเงิน ม.7 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
280 สัญญาซื้อขายที่ 22/2561ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316 บ้านโรงวัว ม.5 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
281 สัญญาเลขที่ 112/2561 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปู ม.1 ต.ทา่าตอนเชื่อมบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
282 สัญญาเลขที่ 132/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ขะปู ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
283 สัญญาเลขที่ 147/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านนากบ ม. 2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
284 สัญญาเลขที่ 153/2561 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระเชื่อมบ้านป่าไผ่ ม.4 ต.บ้านช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
285 สัญญาเลขที่ 156/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันป่าดื่อ ม.8 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านปากกอง ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
286 สัญญาเลขที่ 157/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคงเชื่อมบ้านเกาะ ม.3 ต.สบข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
287 สัญญาเลขที่ 160/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านเหมืองผ่า ม.1 บ้านท้องฝาย ม.2 บ้านหัวดง ม.3 บ้านเกาะ ฒ.4 ต.ริมเหนือเชื่อมบ้านร้องเกิด ม.7 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
288 สัญญาเลขที่ 161/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เชื่อมบ้านทา ม.4 ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
289 สัญญาเลขที่ 162/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต ซ.เทศบาล 29 บ้านเหมืองงาย ม.2 ต.เมืองงาย (เขต ทต.เมืองงาย) อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย (เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ำ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
290 สัญญาเลขที่ 163/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่สะลาบ ม.7 ต.ชมภูเชื่อมบ้านฮ่องกอก ม.9 ต.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
291 สัญญาเลขที่ 165/2561 จ้างทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตปากซอย 2 บ้านวรุณนิเวศน์ ม.8 ต.แม่เหี่ยะเชื่อมบ้านร้องเรือคำ ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
292 สัญญาเลขที่ 166/2561 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านดงป่างิ้ว ม.7 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันกอเ้ก็ต ม.10 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
293 สัญญาเลขที่ 61/2561 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านแม่ยะน้อย ม.18 ต.บ้านหลวงเชื่อมบ้านขุนตะ ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
294 สัญญาเลขที่ 65/2561 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านบวกห้า ม.18 ต.บ้านแปะเชื่อมบ้านห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
295 สัญญา เลขที่ 372/2560 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย3 บ.หัวทุ่ง ม.5 ต.ทรายมูล(เขต ทต.สันกำแพง)เชื่อม บ.ร้อง ม.11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
296 สัญญาจ้างเลขที่ 305/2560 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดตกแต่งสถานที่เพื่อถวายการต้อนรับ ร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ โรงเรียนศรีเนห์รู หมู่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
297 สัญญาจ้างเลขที่ 365/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร สายชม.2072 บ.ศรีวารี ม.8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อม บ.หนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
298 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2560 สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนำมาประกอบการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
299 สัญญาจ้างเลขที่ 421/2560 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรงผิวจราจรลูกรัง บ้านแม่คะละเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านแม่เอ๊าะ หมู่ 10 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
300 สัญญาเลขที่ 105/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านวังลุง ม.3 ต.ฮอดเชื่อมบ้างโค้งงาม ม.7 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ช่วง 
301 สัญญาเลขที่ 113/2561 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้างดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อเชื่อมบ้านแปลง 1 ม.2 บ้างแปลง 4 ม. 3 ต.มือกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
302 สัญญาเลขที่ 158/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่น้ำตกแม่ลาด บ้านมหาธาตุ ม.4 เชื่อมบ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
303 สัญญาเลขที่ 167/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ 
304 สัญญาเลขที่ 171/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านต้นเฮือด ม.8 บ้านดอนไฟ ม.12 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย ม.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
305 สัญญาเลขที่ 23/2561 สัญญาซื้อขายรถบรรทุกชานต่ำ ชนิด 10 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
306 สัญญาเลขที่ 28/2560 สัญญซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ สำหรับนั่งหรือเก็บของได้เป็นกระบะสำเร็จรูป รวมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์รีโว่ 
307 สัญญาเลขที่ 290/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร ถนนสายอุทยานหลวงราชพฤกษ์-ไนท์ซาฟารี เชื่อมบ้านฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
308 สัญญาเลขที่ 291/2560 จ้างปรับปรุงป้ายความปลอดภัยบนทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
309 สัญญาเลขที่ 306/2560 จ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
310 สัญญาเลขที่ 310/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจร ถนนสายทางหลวง 106 ลำพูน-เชียงใหม่ บ้านสันป่าเลียง ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชื่อมบ้านปากกอง ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
311 สัญญาเลขที่ 311/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.2084 บ้านหนองผึ้งเหนือ ม.1 ต.หนองผึ้งเชื่อมบ้านเจดีย์เหลี่ยม ม.1 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
312 สัญญาเลขที่ 312/2560 จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560-เดือนกันยายน 2560 
313 สัญญาเลขที่ 314/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวงเชื่อมทางหลวงชนบท ชม.5050 บ้านห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
314 สัญญาเลขที่ 316/2560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลำเหมืองดงจากบ้านคันธรส ม.13 ต.หนองตองเชื่อมบ้านวัวลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
315 สัญญาเลขที่ 317/2560 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก(ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา ม.9 ต.หนองแก๋วเชื่อมบ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
316 สัญญาเลขที่ 363/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง ม.7 ต.สุเทพเชื่อมบ้านป่าเป่า ม.10 ต.แม่เหี่ยะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
317 สัญญาเลขที่ 364/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ.บงตัน ม.5 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
318 สัญญาเลขที่ 366/2560 จ้างเหมาตีเส้นจราจร ถนนสาย ชม.3005 บ.หนองบัวคำ ม.4 ต.แม่คะ เชื่อม บ.โป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
319 สัญญาเลขที่ 376/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 7 คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ ในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน 
320 สัญญาเลขที่ 378/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
321 สัญญาเลขที่ 379/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วางเชื่อมบ้านป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
322 สัญญาเลขที่ 383/2560 โครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
323 สัญญาเลขที่ 395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ 
324 สัญญาเลขที่ 41/2560 สัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 8 คัน เป็นยี่ห้อ "ฮีโน่" รุ่น FG8JF1D-JJT มีกำลัง 240 แรงม้า ชนิด 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบ 7,684 ซีซี แบบดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก 15,000 กก. เพื่อใช้ 
325 สัญญาเลขที่ 44/2560 สัญญาซื้อขาย Hotmix จำนวน 365 ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2142 บ้านแม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
326 สัญญเลขที่ 429/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ.แม่ตะละใต้ ม.3 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม ทางหลวงหมายเลข1349(สะเมิง-บ้านวัดจันทร์) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
327 สัญญษเลขที่ 35/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง บ้านวัดจันทร์ ม.3 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านเมืองแปง ม.1 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
328 สัญญา เลขที่ 259/2560 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทง สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม่-ลำพูน ระยะที่1 ตอนที่3 สายตะวันออกและตอนที่5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ต.วัดเกตุ อ.เมืองเชียงใหม่เชื่อม บ.ปากกอง ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
329 สัญญา เลขที่ 369/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.เลียบคลองชลประทาน ซ.21 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) บ.ช่างคำน้อย ม.4 ต.บ้านแหวน เชื่อม ถ.สายหางดง-ท่าขี้เหล็ก บ.น้ำโท่ง ม.2 ต.แม่สบข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
330 สัญญา เลขที่ 375/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง บ.มะขามหลวง ม.2 ต.มะขามหลวง เชื่อม บ.ขุนคง ม.2 ต.มะขามหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
331 สัญญา เลขที่354/2560 เหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 2560 ณ จ.ชลบุรี จ.ระยองและ จ.ฉะเชิงเทรา รวม5วัน จำนวน9คัน 
332 สัญญา เลขที่377/2560 รับจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าห้า ม.9, บ.แม่ผาแหน ม.6, บ.ริมออน ม.3 ต.ออนใต้ เชื่อม บ.ใหม่ ม.10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
333 สัญญา เลขที่380/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ.เวียงทอง ม.25 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ.ใหม่หนองหอย ม.6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
334 สัญญาจ้าง เลขที่ 349/2560 จ้างเหมาบรูณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 121 (วงแหวนรอบนอก) 
335 สัญญาจ้าง เลขที่ 387/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.แปลง8 ม.2, บ.วังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ เชื่อม บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
336 สัญญาจ้างที่ 454/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
337 สัญญาจ้างที่ปรึกษา เลขที่ 5/2560 ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการศึกษาวิจัยให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
338สัญญาจ้างเลขที่ 201/2559 จ้างเหมาตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการสงกรานต์ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2559 
339 สัญญาจ้างเลขที่ 420/2560 จ้างเหมาโครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อมซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ 4 ตำบลแจ่มหลวง เชื่อมบ้าน โบ๊กกะโล้ง หมู่ที่ 1 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 
340 สัญญาจ้างเลขที่ 432/2560 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธิ หมู่ที่ 8 ต.แม่คะ เชื่อม บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
341 สัญญาจ้างเลขที่ 433/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ต.แม่คะ เชื่อม บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
342 สัญญาจ้างเลขที่ 440/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูงรังบดอัดแน่น บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 (หย่อมบ้านน้ำบ่อใหม่) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
343 สัญญาจ้างเลขที่ 441/2560 โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังบ้านพักข้าราชการ 4 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
344 สัญญาจ้างเลขที่ 443/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านกองลม หมู่ที่ 2 (บ้านหล่ายหน้า) ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อม บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
345 สัญญาจ้างเลขที่ 444/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นดอยดินแดง บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง เชื่อม บ้านปางป้อ หมู่ที่ 5 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
346 สัญญาจ้างเลขที่ 445/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกองลม (น้ำบ่อส้ม) หมู่ที่ 2 ต.เมืองแหง เชื่อม บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
347 สัญญาจ้างเลขที่ 446/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่แคะ (ถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรในหมู่บ้าน) หมู่ที่ 12 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง เชื่อม บ้านปางกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
348 สัญญาจ้างเลขที่ 452/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศร หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เชื่อมสะพานข้ามน้ำกวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
349 สัญญาจ้างเลขที่ 459/2560 โครงการจ้างเหมาขุดบ่อบาดาล บ้านห้วยงู หมูที่ 1 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
350 สัญญาจ้างเลขที่ 460/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่แวน หมู่ที่ 3 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
351 สัญญาจ้างเลขที่ 461/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อพะแวน หมู่ที่ 12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
352 สัญญาจ้างเลขที่ 466/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 บ้านแม่มู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านสบวิน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
353 สัญญาจ้างเลขที่ 467/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับเกลี่ยผิวจราจรพร้อมบดอัดแน่น บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมมบ้านโป่งลมแรง หมู่ที่ 17 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
354 สัญญาจ้างเลขที่ 471/2560 เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยน้อยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร เชื่อมบ้านแพะห้วงบง หมู่ที่ 8 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
355 สัญญาจ้างเลขที่ 493/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่ข่า หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านแอเอาะ หมู่ที่ 1 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
356 สัญญาจ้างเลขที่ 495/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ ขนาด 2 ชั้น เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2560 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง 
357 สัญญาจ้างเลขที่ 504/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบงตันเชื่อม บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
358 สัญญาจ้างเลขที่ 505/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่นป่าตัน หมู่ที่ 7 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า เชื่อม บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
359 สัญญาจ้างเลขที่ 84/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอยเชื่อมถนนบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
360 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 34/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริ บ้านตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
361 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 35/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.3005 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คะ บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
362 สัญญาซื้อขาย เลขที่33/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายซื้อขุดซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 
363สัญญาซื้อขายเลขที่ 29/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ในวงเงิน 404,000. บาท 
364 สัญญาซื้อขายเลขที่ 83/2560 ซื้อขายกระสอบทรายจำนวน 80,000 ใบ เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
365 สัญญาเลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบงาย ม.5 ต.เมืองงายเชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
366 สัญญาเลขที่ 16/2560 ซื้อขายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดความคมชัด CCTV FULL HD ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่สำคัญของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 
367 สัญญาเลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสองธาร ม.1 ต.บ้านทับเชื่อมบ้านไร่ ม.10 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
368 สัญญาเลขที่ 284/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนง.อบจ.เชียงใหม่(ส่วนแยกเหนือ) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
369 สัญญาเลขที่ 290/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ถวายพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนง.อบจ.เชียงใหม่(ส่วนแยกเขตใต้) อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
370 สัญญาเลขที่ 3/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบวาก ม.7 ต.แม่นาจรเชื่อมบ้านแม่มิงค์ ม.11 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
371 สัญญาเลขที่ 30/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคริซูนอก ม.5 บ้านแม่ขะปู ม.3 บ้านห้วยน้ำจาง ม.6 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิงเชื่อมบ้านห้วยหอย ม.19 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่มเชื่อมบ้านม่อนยะ ม.3 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
372 สัญญาเลขที่ 302/2560 จ้างเหมาปลูกต้นดาวเรือง ณ ศูนย์เครื่องจักรกล สนง.อบจ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
373 สัญญาเลขที่ 307/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะเชื่อมบ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
374 สัญญาเลขที่ 31/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขององค์การบริหารส่งนจังหวัดเชียงใหม่ บ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
375 สัญญาเลขที่ 313/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวางเชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
376 สัญญาเลขที่ 315/2560 จ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2 บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอนเชื่อมบ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
377 สัญญาเลขที่ 32/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลาประทับภายในพื้นที่พระสถูปเจดีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
378 สัญญาเลขที่ 33/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา ม.2 ต.ยางครามเชื่อมบ้านสันนกแก้ว ม.5 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
379 สัญญาเลขที่ 34/2560 โครงการตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านแม่ตะละเหนือ ม.2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านห้วยขมิ้น ม.17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
380 สัญญาเลขที่ 36/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่เชื่อมบ้านเกษตรใหม่ ม.10 ต.หนองหารเชื่อมบ้านวิเวก ม.8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
381 สัญญาเลขที่ 361/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ.แม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 
382 สัญญาเลขที่ 362/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.โล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อม บ.ป่าแดด ม.2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
383 สัญญาเลขที่ 363/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ.ช่างทอง ม.7 ต.สุเทพ เชื่อม บ.ป่าเป้า ม.10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
384 สัญญาเลขที่ 37/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ ม.13 ต.สบเปิงเชื่อมบ้านหนองบัวน้อย ม.1 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
385 สัญญาเลขที่ 370/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าก้าง ม.2 ต.สันป่าเปา เชื่อม บ.ร้องสัก ม.1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
386 สัญญาเลขที่ 371/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ.แม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ม.11 ต.หนองแหย่ง เชื่อม บ.ศรีวังธาร ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
387 สัญญาเลขที่ 373/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระนอน-หนองแฝก บ.เชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อม บ.หนองแฝก ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
388 สัญญาเลขที่ 374/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หัวริน ม.11 บ.บ้าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อม บ.ริมขาน ม.8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
389 สัญญาเลขที่ 376/2560 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน7คัน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรม สัมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
390 สัญญาเลขที่ 378/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตสาย ชม.2116(ถนน อบจ.) บ.ตุ๋ม ม.11 บ.น้ำแพร่ เชื่อม บ.ฟ่อน ม.2 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
391 สัญญาเลขที่ 379/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.เหล่าป่าฝาง ม.2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อม บ.ป่าจี้ ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
392 สัญญาเลขที่ 38/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมพนังกันดินลำห้วยแม่ศึก บ้านต้นตาล ม.5 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ (ข้างถนนสาย ชม.2149 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
393 สัญญาเลขที่ 381/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.วังหม้อ ม.1, บ.ห้วยทรายมูล ม.4, บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น เชื่อม บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
394 สัญญาเลขที่ 382/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน เชื่อม บ.วังหลวง ม.4, บ.แปลง5 ม.3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
395 สัญญาเลขที่ 383/2560 จ้างโครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการ อบจ.เชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
396 สัญญาเลขที่ 388/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
397 สัญญาเลขที่ 389/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.โท้ง ม.2, บ.ห้วยริน ม.6, บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
398 สัญญาเลขที่ 39/2560 จ้างเหมาตัดดินสไลด์ขยายไหล่ทางและปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านหห้วยบะบ้า ม.4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนาเชื่อมบ้านสบแม่รวม ม.1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
399 สัญญาเลขที่ 390/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.หนองปู ม.3 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า, บ.วังหลวง ม.4 ต.ท่าดื่อ อ.ดอยเต่า เชื่อม บ.แม่ยุย ม.7 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
400 สัญญาเลขที่ 391/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ถิ่นสำราญ ม.3 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ.แปลง4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
401 สัญญาเลขที่ 392/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยพัฒนา ม.13 ต.แม่สอย เชื่อม บ.ท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
402 สัญญาเลขที่ 393/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยสะแพด ม.9 ต.แม่สอย เชื่อม บ.ดงเย็น ม.15 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
403 สัญญาเลขที่ 394/2560 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.เลียบคลองชลประทาน บ.ร้องขุด ม.10 ต.แม่ก๊า เชื่อม บ.ดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
404 สัญญาเลขที่ 395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการ "ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ" จำนวน610 ต้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนโครงการในพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
405 สัญญาเลขที่ 396/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.น้อย ม.1 ต.บงตัน เชื่อม บ.แอ่นจัดสรร ม.3, บ.แอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
406 สัญญาเลขที่ 398/2560 โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สายเลียบคลองชลประทาน ซ.2 ขวา 21ซ้าย สายบ้านขุนคง ม.5 ต.ขุนคง เชื่อม บ.สันทราย ม.7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
407 สัญญาเลขที่ 399/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ก่อเก๊า ม.4 ต.ทุ่งต้อม(เขต ทต.ทุ่งต้ม) เชื่อม บ.ไร่ ม.5 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
408 สัญญาเลขที่ 4/2560 จ้างเหมาก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำพร้อมเครื่องยกเพลา และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชฃ่อง บ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่าเชื่อมบ้านต้นงิ้ว ม.2 ต.สันผักหวานเชื่อมบ้านจอมทอง ม.10 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
409 สัญญาเลขที่ 400/2560 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยฝาง ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เชื่อม บ.หนองปลาสวาย ม.2 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
410 สัญญาเลขที่ 401/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ.ห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย เชื่อม บ.นากบ ม.2 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
411 สัญญาเลขที่ 402/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าเหีบง ม.5 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน)เชื่อม บ.ป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
412 สัญญาเลขที่ 403/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินคลุกบดอัดแน่น บ.ต้นผึ้ง ม.17 ต.บ้านแปะ เชื่อม บ.ห้วยส้มป่อยใหม่ ม.8, บ.ห้วยส้มป่อย ม.4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
413 สัญญาเลขที่ 404/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
414 สัญญาเลขที่ 406/2561 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทุ่งปูน ม.10 ต.สบเตี๊ยะ เชื่อม บ.ดอยแก้ว ม.2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
415 สัญญาเลขที่ 407/2560 โครกงารจ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หินเหล็กไฟ ม.4 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง เชื่อม บ.อมลาน ม.5 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
416 สัญญาเลขที่ 408/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.7, บ.แม่เตี๊ยะ ม.3 ต.ดอยแก้ว เชื่อม บ.แม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.แม่เตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
417 สัญญาเลขที่ 409/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.เลียบน้ำปิง บ.วังหมุ้น ม.4 ต.สันโป่ง เชื่อม บ.ซาง ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
418 สัญญาเลขที่ 41/2560 ซื้อขายรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด6ตัน 6ล้อ แบบกระบะเท้าย จำนวน8คัน เป็นยี่ห้อ "ฮีโน่" รุ่น FG8JF1D-JJT มีกำลัง240 แรงม้า ชนิด6ล้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง จำนวน8คัน 
419 สัญญาเลขที่ 410/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.สันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา(เขต ทต.แม่วาง) เชื่อม บ.สันโป่ง ม.3 ต.ดอนเปา(เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
420 สัญญาเลขที่ 411/2560 โครงการปรับปรุงตกต่งภูมิทัศน์ทางเข้าและบริเวณโดยรอบพลับพลาที่ประทับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
421 สัญญาเลขที่ 413/2560 จ้างเหมาปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ประจำปี 2560 
422 สัญญาเลขที่ 414/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ.หนองเหียง ม.2 ต.สันติสุข เชื่อม บ.เหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
423สัญญาเลขที่ 417/2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.แพะพัฒนา ม.8 ต.สันมหาพน เชื่อม บ.หมวกหมื้อ ม.1 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.สันมหาพน)เชื่อม บ.ทุ่งสีทอง ม.10 ต.ขี้เหล็ก(เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่อตง จ.เชียงใหม่ 
424 สัญญาเลขที่ 417/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.สันคะมอก ม.1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อม บ.สันยาว ม.2 ต.ป่าใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
425 สัญญาเลขที่ 423/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ไร่พัฒนา ซ.1 ม.8 ต.แม่ปูคา เชื่อม บ.หม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกกำแพง จ.เชียงใหม่ 
426 สัญญาเลขที่ 424/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน23 ซ้าย บ.น้ำบ่หลวง ม.2 ต.น้ำบ่หลวง เชื่อม บ.ป่าตัน ม.4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
427 สัญญาเลขที่ 426/2560 รับจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง เชื่อม บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
428 สัญญาเลขที่ 43/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5199 บ.ทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย-บ.วังฟ่อน ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
429 สัญญาเลขที่ 44/2560 ตกลงซื้อขาย Hotmix จำนวน365ตัน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2142 บ.แม่ขะจาน ม.7 ต.ขี้เหล็ก-บ.สันป่ายาง ม.2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
430 สัญญาเลขที่ 45/2560 ซื้อขายรถขุดตีนยางพร้อมใบมีดตัดดินด้านหน้า จำนวน1คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น PP80E-IX เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง จำนวน1คัน 
431 สัญญาเลขที่ 46/2560 ซื้อขายรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน1คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น PAT100S เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง 
432 สัญญาเลขที่ 47/2560 ซื้อขายรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2ล้อ จำนวน2คัน ยี่ห้อ "POWERPLUS" รุ่น CV302D-III เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง 
433 สัญญาเลขที่ 48/2560 ซื้อขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ.ใหม่กองทราย ม.6 ต.สันต้นหมื้อ-บ.หลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
434 สัญญาเลขที่ 5/2560 จ้างจัดกิจกรรมตามโครงการ 1st ศฟืืฟ ณืะำพืฟะรนืฟส ฉ้นรพ ฉนทยำะระรนื 2016 โดยได้กำหนดจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 
435 สัญญาเลขที่ 6/2560 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงป่าลัน ม.3 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) เชื่อมบ้านแม่มาลัย ม.2 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
436 สัญญาเลขที่ 60/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านป่าขาม ม.3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
437 สัญญาเลขที่ 61/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
438 สัญญาเลขที่ 62/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านหนองปู ม.3 บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
439 สัญญาเลขที่ 62-1/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแอ่นใหม่ ม.2 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านน้อย ม.1 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
440 สัญญาเลขที่ 63/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้วเชื่อมบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.14 ต.สบเตี๊ยะ (ดอยโตน) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
441 สัญญาเลขที่ 64/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่เตี๊ยะใต้ ม.7 ต.ดอยแก้ว (เขต ทต.ดอยแก้ว) เชื่อม บ้านดอยแก้ว ม.2 ต.ดอยแก้ว (เขต ทต.จอมทอง) จ.เชียงใหม่ 
442 สัญญาเลขที่ 65/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผาเชื่อมบ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
443 สัญญาเลขที่ 66/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยฝาง ม.8 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองปลาสวาย ม.10 ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน 
444 สัญญาเลขที่ 67/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านห้วยม่วง ม.11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
445 สัญญาเลขที่ 68/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 8 ม.2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแปลง 4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
446 สัญญาเลขที่ 69/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านโปงทุ่ง ม.5 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
447 สัญญาเลขที่ 7/2560 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีค้ำ ม.8 ต.สันทรายเชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
448 สัญญาเลขที่ 70/2560 จ้างเหมาโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางเคปซีล บ้านหนองเหียง ม.2 ต.สันติสุขเชื่อมบ้านเหล่าป๋วย ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
449 สัญญาเลขที่ 71/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกน้อย ม.8 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองม่วน ม.4 บ้านแม่นาจร อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
450 สัญญาเลขที่ 72/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านหนองบัวคำ ม.5 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านห้วยดินดำ ม.3 ต.นาคอเรือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
451 สัญญาเลขที่ 73/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 4 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านถิ่นสำราญ ม.1 ต.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
452 สัญญาเลขที่ 74/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายโปงทุ่ง ม.5 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านแม่ลาน ม.3 ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน 
453 สัญญาเลขที่ 75/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา-บ้านผาจุก ม.8ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านดอยหลวง ม.4 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
454 สัญญาเลขที่ 76/2560 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดต่อไม้ยางนาและผูกมัดสลิงต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว 
455 สัญญาเลขที่ 77/2560 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว ม.15 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่าก่อม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
456 สัญญาเลขที่ 78/2560 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านักข้าราชการอวงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 330/1-2 ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
457 สัญญาเลขที่ 79/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านน้อย ม.1 บ้านหนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านวังหลวง ม.4 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
458 สัญญาเลขที่ 8/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่น้ำตกแม่ลาดบ้านมหาธาตุ ม.4 เชื่อมบ้านสามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
459 สัญญาเลขที่ 80/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแปลง 5 ม.3 บ้านดงมะนะ ม.6 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านผาจุก ม.8 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
460 สัญญาเลขที่ 80/2560 ซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน2รุ่น 
461 สัญญาเลขที่ 80/2560 ซื้อขายอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมกู้ภัยทางสูงขั้นต้น ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน2รุ่น 
462 สัญญาเลขที่ 81/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแม่บวนเหนือ ม.8 บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่งเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชีัยงใหม่ 
463 สัญญาเลขที่ 82/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นถนนสายบ้านแม่ตูบ ม.9 บ้านแม่บวนใต้ ม.10 ต.โปงทุ่มเชื่อมบ้านฉิมพลี ม.4 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
464 สัญญาเลขที่ 83/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิงเชื่อมบ้านโป่งไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
465 สัญญาเลขที่ 85/2560 จ้างเหมาจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบลริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560 
466 สัญญาเลขที่ 86/2560 จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างแบบผิวทางพาราเคฟซีล (Type 3) ถนนสายบ้านริมวาง ม.9 บ้านทุ่งปี้ ม.5 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านน้ำต้น ม.6 ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
467 สัญญาเลขที่ 87/2560 โครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าบง ม.1 ต.แม่นะเชื่อมบ้านแม่ก๊ะ ม.8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
468 สัญญาเลขที่ 88/2560 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นบ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะเชื่อมบ้านแม่เตาะ ม.11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
469 สัญญาเลขที่ 89/2560 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมดหล็กถนนสายบ้านวิเวก ม.8 ต.หนองหารเชื่อมบ้านโปง ม.6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
470 สัญญาเลขที่ 9/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยงู ม.1 บ้านประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋งเชื่อมบ้านห้วยบง ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 
471 สัญญาเลขที่395/2560 จ้างเหมาปลูกต้นราชพฤกษ์ตามโครงการ "ปลูกป่ารักษาแหล่งน้ำ ตามรอยพ่อ" จำนวน610ตัน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหนโครงการในพระราชดำริ ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
472 บันทึกตกลงจ้าง เลขที่ 346/2560 การจจ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9 
473 บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 417/2560 จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์เครื่องมือกล ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
474 บันทึกตกลงจ้างเลขที่ 417/2560 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์และแต่งสถานที่ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อำเภอฝาง และบริเวณโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
475 สัญญาจ้าง เลขที่ 352/2560 จ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดภายในโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
476 สัญญาจ้าง เลขที่ 353/2560 จ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day against Drug Abuse and lllicit Trafficking 2017) ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2560 
477 สัญญาจ้าง เลขที่ 355/2560 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อมบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
478 สัญญาจ้าง เลขที่ 356/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
479 สัญญาจ้าง เลขที่ 357/2560 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
480 สัญญาจ้าง เลขที่ 358/2560 จ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สา เชื่อมบ้านสบสา - หนองฟาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
481 สัญญาจ้าง เลขที่ 359/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองเล็น เชื่อม บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแหย่ง และบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
482 สัญญาจ้าง เลขที่ 360/2560 จ้างตัดกิ่งไม้ยางนา ตัดตอนกิ่งไม้ยางนา ไม้จามจุรี และผูกมัดสลิงเพื่อรักษาต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว 
483 สัญญาจ้าง เลขที่ 397/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองบัวคำ ม.5 (หย่อมบ้านอำนวยสุข) ต.ท่าเดื่อ เชื่อม บ.หนองผักบุ้ง ม.4 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
484 สัญญาจ้างที่ 436/2560 จ้างเหมาจัดตกแต่งดอกไม้สด การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 
485 สัญญาจ้างที่ 451/2560 จ้างเหมาตีเส้นงานจราจรถนนสาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา เชื่อมบ้านคายใน ม.2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
486 สัญญาจ้างที่ 510/2560 จ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.3162 บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบลอินทขิล - บ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 ต.กึ๊ดช้าง 
487 สัญญาจ้างเลขท่ 427/2560 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม.2021 (ถนน อบจ.) บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 ต.สันกำแพง (เขต อบต.สันกำแพง) เชื่อม บ้านร้อง หมู่ที่ 11 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
488 สัญญาจ้างเลขที่ 512/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ต.ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
489 สัญญาจ้างเลขที่ 434/2560 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ต.เวียง เชื่อม บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
490 สัญญาจ้างเลขที่ 453/2560 จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เตาไห หมู่ที่ 1 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
491 สัญญาจ้างเลขที่ 462/60 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
492 สัญญาจ้างเลขที่ 464/2560 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไชยสถาน ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
493 สัญญาจ้างเลขที่ 465/2560 จ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
494 สัญญาจ้างเลขที่ 494/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม เชื่อมบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
495 สัญญาจ้างเลขที่ 499/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลช่างเคิ่ง เชื่อม บ้านแม่มะลอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
496 สัญญาจ้างเลขที่ 507/2560 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
497 สัญญาจ้างเลขที่ 511/2560 โครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวง หมายเลข 10 
498 สัญญาจ้างเลขที่ 515/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
499 สัญญาจ้างเลขที่ 519/2560 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคันคลองชลประทาน เข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้วว หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
500 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอนเชื่อมบ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
501 สัญญาจ้างเลขที่ 52/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
502 สัญญาจ้างเลขที่ 521/2560 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลิม หมู่ที่ 1 บ้านผาปูน หมู่ที่ 7 ตำบลอมก๋อย เชื่อมบ้านสงิน หมู่ที่ 13 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
503 สัญญาจ้างเลขที่ 523/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมูที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
504 สัญญาจ้างเลขที่ 524/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น เชื่อมบ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
505สัญญาจ้างเลขที่ 526/2560 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านวังลุง หมูที่ 3 ตำบลฮอด เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมูที่ 2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
506 สัญญาจ้างเลขที่ 527/2560 โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าสัก หมูที่ 9 ตำบลหนองแฝก เชื่อมบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
507 สัญญาจ้างเลขที่ 53/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
508 สัญญาจ้างเลขที่ 533/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านแม่ฮักพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
509 สัญญาจ้างเลขที่ 54/2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ตำบลสำราญราษฎร์ - บ้านยางทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
510 สัญญาจ้างเลขที่ 60/2560 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สูน - บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
511 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2560 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานข้อมูลและเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
512 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 36/2560 ผู้ซื้อตงลงซื้อและผู้ขายตกลงขายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ชม.ถ1 - 0030 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย บ้านต้นแกว๋น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
513 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 38/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อผู้ขายตกลงขายสารเคมีพ่นกำจัดยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
514 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 39/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตงลงขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1 - บ้านร้องเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
515 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 40/2560 ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
516 สัญญาซื้อขายเลขที่ 47/2560 ซื้อขายรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2ล้อ จำนวน 2คัน ยี่ห้อ"POWERPACW รุ่น CV302D-III เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง 
517