พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
2 ดัชนีรวม 
3 โครงสร้างอํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
2พรบ.กำหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ อบจ.ปราจีนบุรี สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) 
5 หมายเลขโทรศัพท์ สำนักปลัด อบจ. (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)