ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาจัดชื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องที่ยว 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2560 (งบเพิ่มเติม)โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศวำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 70 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา รุ่นที่ 70 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภาคความรู้ความสามารถ (ข้อเขียน) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดชื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องเที่ยว 23 ที่นั่ง โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2560 (งบเพิ่มเติม)โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบก่อสร้างอาคารผลิตน้ำมันรำข้าวบีบเย็น วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสา (อสพ.)รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตน้ำมันบีบเย็น ต.หนองโสน จำนวน 1 หลัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด