ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาจัดชื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องที่ยว 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด