ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาจัดชื้อรถไฟฟ้าชมวิวหมู่บ้านท่องที่ยว 23 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม)ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว โครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2560 (งบเพิ่มเติม)โครงการส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธี (e-bidding) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด