ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(33 ราย)
30 (91%) 3 (9%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(47 ราย)
41 (87%) 5 (11%) 1 (2%)
พ.ศ. 2561
(145 ราย)
137 (94%) 8 (6%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(2 ราย)
1 (50%) 1 (50%) 0 (0%)