ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(18 ราย)
16 (89%) 2 (11%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(32 ราย)
31 (97%) 1 (3%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(14 ราย)
12 (86%) 2 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(2 ราย)
2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(14 ราย)
12 (86%) 2 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(3 ราย)
3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)