ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
PEA ���������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
(32 ราย)
29 (91%) 3 (9%) 0 (0%)
พ.ศ. 2560
(218 ราย)
211 (97%) 7 (3%) 0 (0%)
พ.ศ. 2561
(287 ราย)
203 (71%) 84 (29%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(33 ราย)
28 (85%) 5 (15%) 0 (0%)