ข่าวประชาสัมพันธ์
E-learning หัวข้อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2560 http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.15 น. นายชลทิศ สุขหอม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.15 น. นายชลทิศ สุขหอม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 นำโดย นายพศิน โกมลวิชญ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วย นางสาวผัสสพร นภาวรรณ์ และ นายสมชาย พันธุ์สกุล ณ ห้องประชุมพีชปุระ ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 นางสาวสายฝน นิยมะจันทร์และคณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกฟจ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 นางสาวสายฝน นิยมะจันทร์และคณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกฟจเพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักงานคลัง จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 นางสาวสายฝน นิยมะจันทร์และคณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกฟจ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ สำนักงานคลัง จังหวัดเพชรบูรณ์ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด