ข่าวประชาสัมพันธ์
การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส โดยคณะผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าโปร่งใส สายงานการไฟฟ้าภาค 1
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี จัดให้มีการ OJT เกี่ยวกับศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง เข้าเยี่อมชมและศึกษาดูงานการจัดตั้ง ศูนย์ พ.ร.บ. ข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด