ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ด้วย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวรอาคารสำนักเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ #สวมหน้ากากอนามัย #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีการจัดจุดการให้บริการผู้ใช้ ในการรับชำระค่ากระแสไฟฟ้า
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ได้สั่งการให้มีการจัดสถานที่รับบริการค่ากระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 และให้พนักงานที่ทำหน้าที่ัรับค่ากระแสไฟฟ้าและผู้มารับบริการ ให้ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ทุกคน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีการจัดจุดบริการรับคำร้อง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม ได้สั่งการให้จัดจุดบริการรับคำร้องด้านข้างของอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 และกำชับให้พนักงานลูกจ้างใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ
การไฟฟ้าส่วหภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม เดินหน้ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 ได้มีการพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในอาคารสำนักงาน
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วหภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส บริเวณภายในอาคารสำนักงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID - 19) และตามข้อสั่งการของผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยปราศจากเชื้อไวรัสให้แก่พนักงาน
คำขวัญใหม่ของ PEA คือ
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คำขวัญใหม่ของ PEA คือ "Brightness for Life Quality" "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ซึ่งมีที่มาดังนี้ครับ ในอดีตไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการนำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น "ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย" อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด