ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
นโยบายสิ่งแวดล้อม (17/06/2562)
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ กฟภ. (06/02/2562)
ขอประกาศใช้/เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน (01/02/2562)
แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักของ กฟภ. พ.ศ.2557-2566 (01/01/2562)
เผยแพร่ข้อมูล BCMS กฟอ.หล่มสัก (16/05/2560)
การดำเนินงาน มาตราฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 (28/02/2560)
คณะทำงานฯ PEA หล่มสัก ชี้แจ้ง และ สอนงานการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และทบทวนการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ฯ (07/02/2560)
PEA อำเภอหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดทำบันทึกให้หน่วยงานราชการ, แจกแผ่นผับประชาชนที่มาติดต่อ,ทาง Facebook.com หรือ google (29/02/2559)
PEA อำเภอหล่มสัก ส่งพนักงานไปอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่ กฟน.3 ลพบุรี วันที่ 23 กันยายน 2558 (29/02/2559)
คณะทำงานฯ PEA อำเภอหล่มสัก จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน ได้รับรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (29/02/2559)